2 Samuel 12

1GODAI Naataana Daawitakko kiittiis; kiittin Naataani akko yiidi, hagaadan yaagiis; "Issi kataman naa77u asati de7oosona; etappe issoi dure; qassi issoi manqqo. 2Dure bitaniyaayyo daro dorssainne miizzai de7ees; 3shin manqqo bitaniyaayyo i shammidi heemmiyo issi dorssa mareeppe harabi aibinne baawa. He dorssiyaa aaranne a naatuura diccaasu; a a qumaappe mausu; a wanccaappe uyausunne a kiyuwan zin77ausu. He dorssiyaa ayyo macca na7a mala. 4Issi gallassi issi imattai he dure bitaniyaa soo yiis; shin duree ba dorssaappe woikko ba miizzaappe ekki shukkidi, ba soo yiida imattaa imattanau koyibeenna. I he manqqo bitaniyaa dorssiyo ekkidi, he soo yiida imattaa miziyoobaa kattiis" yaagiis. 5Daawiti he dure bitaniyaa bolli hanqquwaa eexxi kiyidi Naataana, "GODAI ero! Hagaa oottida bitanee haiqqanau bessees. 6Qassi i he dorssa maree gishshaa oiddu kushiyaa aattidi qanxxanau koshshees; aissi giikko, qaretaa xayidi i hegaa oottiis" yaagiis. 7Naataani Daawita, "He bitanee nena! GODAI Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; 'Taani nena Israa7eela bolli tiyada kawoyaas; Saa7oola kushiyaappekka taani nena ashshaas; 8taani ne godaa keettaa neeyyo immaas; ne godaa maccaasatakka ne kiyuwan yeggaas; Israa7eela keettaa asaanne Yihudaa keettaa asaa taani neeyyo immaas. Hagee ubbaikka guuxxikko, taani neeyyo haraakka gujja immana shin. 9Hagaa mala iitabaa GODAA sinttan oottada, aibissi GODAA qaalaa karadii? Hiitiyaa Ooriyoona bisuwan woradasa; yaatada a keettaayyiyo neeyyo ekkadasa. Ee, Amoona asatu bisuwan a woradasa. 10Neeni tana karada, Hiitiyaa Ooriyoona keettaayyiyo neeyyo ekkido gishshau, ne zariyaappe bisoi mulekka shaahettenna' yaagees. 11"Hegaa gishshau GODAI, 'Taani ne so asaa giddoppe ne bolli iitabaa ehaana; ne maccaasata neeni xeellishin denttada, neeyyo matattiya urau immana; seeta gallassan he bitanee ne maccaasatuura zin77ana. 12Neeni hegaa geeman oottadasa; shin taani hagaa seeta gallassi Israa7eela asaa ubbaa sinttan oottana' yaagees" yaagiis. 13Yaagin Daawiti Naataana, "Taani GODAA bolli nagaraa oottarggaas" yaagiis. Yaagin Naataani, "GODAIKKA ne nagaraa atto girggiis; neeni haiqqakka. 14Neeni hagaa oottada, GODAA morkketi a karanaadan oottido gishshau, neeyyo yelettida na7ai haiqqana" yaagiis. 15Naataani ba soo biidoogaappe guyyiyan, Ooriyoona maccaasiyaa Daawitayyo yelido na7aa GODAI shociis; shocin i harggiis. 16Daawiti ha na7aassi Xoossaa woossiis; Daawiti kattaa meennan xoomiisinne ba soo gelidi, qamma qamma biittan zin77i aqiis. 17A so cimati a biittaappe denttanau a matan eqqidosona; shin biittaappe denddennan ixxiis; i etaara qumaa mibeenna. 18Laappuntta gallassi na7ai haiqqiis. Daawita ashkkarati na7aa haiquwaa odanau yayyidosona; yayyidi, "Na7ai paxa de7ishin nuuni Daawita haasayissida; shin siyennan ixxiis. Yaatin, na7ai haiqqidoogaa nuuni ayyo waatidi yootanau danddayiyoo? Ooni erii, i bana qohanaakkonne" yaagidosona. 19Ba ashkkarati issoi issuwaara saasukettiyoogaa Daawiti be7ido wode, yiirai haiqqidoogaa eriis. Daawiti eta, "Yiirai haiqqidee?" yaagidi oichchiis. Oichchin eti, "Ee haiqqiis" yaagidosona. 20Yaagin Daawiti biittaappe denddi eqqiis. Meecettidi, tiyettidinne ba maayuwaa laammidi, GODAA keettaa geliis; gelidi goinniis. Hegaappe guyyiyan ba soo biidi, qumaa oichchin eti a sintti aattidosona; aattin qumaa miis. 21A ashkkarati a, "Neeni hagaadan aissi hanadii? Na7ai paxa de7ishin xoomadasanne yeekkadasa; shin na7ai haiqqin denddada, qumaa maadasa!" yaagidosona. 22Yaagin Daawiti eta, "Na7ai paxa de7ishin taani xoomaasinne yeekkaasi; aissi giikko, 'Ooni erii, GODAI tana maarin, na7ai paxanaakkonne' yaagada qoppaas. 23SHin na7ai ha77i haiqqiichchin, taani aibissi xoomoo? Taani na7aa guyye zaarana danddayiyaanaa? Taani akko baanaappe attin, i taakko simmenna" yaagiis. 24Hegaappe guyyiyan, Daawiti ba keettaayyiyo Berssaabo minttettiis. Daawiti ikko gelidi iira aqiis; yaatin, a ayyo attuma na7aa yelaasu; na7aa Solomona sunttiis; GODAI he na7aa siiqiis. 25GODAI na7aa siiqido gishshau, na7aa "Yidiidiyaa" giidi sunttana mala, hananabaa yootiya Naataana bolli kiittiis. 26He wode Yoo7aabi Amoonatu katamaa Raaba olidi, kawo qatuwaa oiqqiis. 27Oiqqidi, Yoo7aabi Daawitakko kiitaa yeddidi, "Taani Raaba katamaa olada, haattaa duuqqiyo sohuwaa oiqqaas. 28Hegaa gishshau, attida olanchchata shiishshada katamaa olada oiqqa. Hegee xayikko, taani katamaa oiqqais. Yaatikko, i ta sunttan xeegettana" yaagiis. 29Yaagin Daawiti ba olanchchata ubbaa shiishshidi, Raaba katamaa biidi, olidi oiqqiis. 30Eta kawuwaa kallachchaakka a huuphiyaappe ekkiis. He worqqa kallachchai hasttamanne ichchashu kilo giraame deexxees; a giddon inqquwaa giyo al77o shuchchai de7ees. He kallachchai Daawita huuphiyan goxettiis. Katamaappe keehi daro omooduwaa Daawiti omooddidi ehiis. 31He katamaa asaa yaappe kessidi, magaaziyan, birata shalkkiyaaninne birata kalttan oottanaadan oottiis; qassi eta urqqaappe xuubiyaa medhdhanaadan oottiis. Amoonatu katamatu ubban de7iya asaa i hegaadan oottiis. Hegaappe guyyiyan, Daawitinne a olanchchati ubbai Yerusalaame simmidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\