2 Samuel 15

1Hegaappe guyyiyan, Abeseloomi para gaariyaa, paratanne ba sinttan woxxanau ishatamu asata giigissiis. 2Abeseloomi maallado guuraara denddidi, katamaa pengge efiya ogiyaa doonan eqqees. Mootoi de7iyo ai asinne kawuwaa sintti pirddau yiido wode, Abeseloomi he bitaniyaa xeesidi, "Neeni awa katamaappe yaadii?" yaagidi oichchees. Oichchin he bitanee, "Taani ne ashkkarai Israa7eela zaretuppe issuwaappe yaas" yaagidi ayyo zaarees. 3Abeseloomi a, "Be7a! Ne yohoi lo77onne suure; shin kawuwaa baggappe neeyyo siyiyaabi baawa" yaagees. 4Abeseloomi gujjidikka, "Taani Israa7eela biittan pirddanau sunttettidabaa gidarkkinaashsha! Hegaa gidiyaakko, mootoi woikko yohoi de7iyo ubbai taakko yin, taani ayyo suure pirddaa pirddana shin" yaagees. 5Ooninne akko yiidi ayyo ziggiyo wode, Abeseloomi ba kushiyaa yeddidi, he uraa oiqqidi yerees. 6Pirddettanau kawuwaakko yiya Israa7eelatu ubbaayyo Abeseloomi hegaadan haniis; yaatidi Israa7eela asaa wozanaa Abeseloomi wuuqqiis. 7Oiddu laittaappe guyyiyan, Abeseloomi kawuwaa, "Taani GODAAYYO shiiqqido shiiquwaa gattanau Kebroona biitti baana. 8Taani ne ashkkarai Gashuura kataman Sooriyaa biittan de7aidda, 'Tana GODAI Yerusalaame guyye efiyaabaa gidikko, Kebroona kataman taani GODAAYYO goinnana' yaagada shiiqqa uttaas" yaagiis. 9Yaagin kawoi Abeselooma, "Saro ba" yaagin, i denddidi Kebroona katamaa biis. 10SHin Abeseloomi Israa7eela zaretu ubbaakko qosan kiitaa yeddidi, "Malkkataa punaa intte siyido wode, 'Abeseloomi Kebroonan kawotiis' yaagite" yaagiis. 11Abeseloomi xeesin, Yerusalaameppe aara issippe biida imattati naa77u xeetu asa; he asati ainne erennan coo ashkketettan biidosona. 12Abeseloomi yarshshuwaa yarshshiiddi, Daawita zoriya Akixoofeela Giilo katamaappe xeesissiis; kawuwaa bolli denddida maqqoi goobiis; Abeselooma kaalliyaageetikka coratti coratti biidosona. 13Issi kiitettidaagee yiidi Daawita, "Israa7eela asaa wozanai Abeseloomakko simmiichchiis" yaagiis. 14Hegaappe guyyiyan, Daawiti banaara issippe Yerusalaamen de7iya ba oosanchchata, "Denddite! Nuuni baqatoos! Hegee xayikko, nu giddoppe ai asinne Abeseloomappe kessi ekkenna. Nuuni eesotidi baana koshshees; hegee xayikko, i eesotidi yiidi nuna xaissana; nu katamaa bisuwan busakkana" yaagiis. 15Yaagin kawuwaa oosanchchati a, "Neeni nu godai kawoi doorido ubbabaa nuuni ne ashkkarati oottanau giigi uttida" yaagidosona. 16Yaagin kawoi kiyidi biis; a so asai ubbai aara issippe biis; shin ba keettaa naaganaadan tammu baakkota ashshiis. 17Kawoi kiyin, asai ubbai aara biis; biidi katamau wurssetta keettaa lanqqen eqqidosona. 18A oosanchchati ubbai appe sinttaara salppidi aadhdhidosona; eta kaallidi kawuwaa naagiyaageeti salppidosona; qassi eta kaallidi Gaate katamaappe yiida usuppun xeetu asati, kawuwaa sinttaara salppidi aadhdhidosona. 19Kawoi Gaatiyaa Ittaaya, "Neeni nunaara aibissi yai? Guyye simmada, kawuwaa Abeseloomaara de7ashsha. Neeni asa biittaa asa; neeni bete. 20Neeni sa7a zino yaadasa; taani ta huuphessi biyoosaa erennan de7aidda, nena hachchi waatada tanaara yuushshoo? Guyye simma; ne dere biittaa asatakka nenaara efa. GODAI neeyyo kehonne ammanetto!" yaagiis. 21Yaagin Ittaayi kawuwaa, "GODAI ero! Ta godai kawoi ero! Ta godai kawoi de7iyoosan awan gidinkka, i tau haiqo gidin, paxa gidinkka, taani ne ashkkarai nenaara de7ana" yaagiis. 22Yaagin Daawiti Ittaaya, "Lo77o! Baada salppa" yaagiis; yaagin Gaatiyaa Ittaayi ba asatu ubbaaranne ba so asaa ubbaara salppiis. 23He ubba asai kanttishin, he biittaa asai ubbai bantta qaalaa xoqqissidi yeekkidosona; kawoi Qediroona SHaafaa pinniis; asai ubbaikka bazzo simmidi biis. 24Qeesiyaa Saadooqikka he sohuwan de7ees; Xoossaa Maachchaa Taabootaa tookkiya Leewatikka aara issippe de7oosona. Asai ubbai katamaappe kiyi wurana gakkanaashin, Xoossaa Taabootaa biittan wottin, qeesiyaa Abiyaataari yarshshuwaa yarshshiis. 25Hegaappe guyyiyan kawoi Xaadooqa, "Xoossaa Taabootaa katamaa guyye efa. GODAI tanan ufaittiyaabaa gidikko, tana i zaaretti ehiidi, ba Taabootaanne ba de7iyoosaa naa77anttuwaa bessana. 26SHin i, 'Taani nenan ufaittikke' giikko, i bana lo77iyaabaa ootto; taani hagan de7ais" yaagiis. 27Qassikka kawoi qeesiyaa Xaadooqa, "Siya; neeni ne na7aa Ahima7aaxanne Abiyaataara na7aa Yonaataana ekkada katamaa saro ba. 28Intte tana erissanau qaala kiittana gakkanaashin, taani bazzon de7iya shaafaa pinuwan de7ashshana" yaagiis. 29Hegaa gishshau, Xaadooqinne Abiyaataari Xoossaa Taabootaa Yerusalaame guyye efiidosona; efiidi yan de7idosona. 30SHin Daawiti yeekkiiddi Dabira Zaite pudettaa kiyiis. I azzanuwau ba huuphiyaa gulletti uttiis; i mela tohuwan hemettiis; aara de7iya asatikka gullettidi yeekkiiddi pudettaa kiyidosona. 31Asai Daawita, "Akixoofeelikka Abeseloomaara maqettiyaageetu giddon de7ees" yaagidi yootidosona. Yootin Daawiti, "GODAU, Akixoofeela zoriyaa eeyyatettau laamma" yaagidi woossiis. 32Daawiti asai Xoossaayyo goinniyoosaa, deriyaa huuphiyaa gakkido wode, Arkkiyaa Hushaayi azzanuwau ba maayuwaa pooshshidi, ba huuphiyaanikka buhiyaa qolidi, Daawitaara gaittanau yiis. 33Yin Daawiti a, "Neeni tanaara biyaabaa gidikko, neeni taayyo tooho kiyana. 34SHin neeni katamaa guyye simmada Abeselooma, 'Kawuwau, taani ne ashkkara gidana; hagaappe kase ne aawaa ashkkara gididoogaadankka neeyyookka ashkkara gidana' yaagikko, Akixoofeela zoriyaa halissada tana maaddana. 35Qeeseti Xaadooqinne Abiyaataari nenaara yan issippe de7ana gidokkonaa? Neeni kawuwaa son siyiyoobaa ubbaa etayyo yoota. 36Xaadooqa na7aa Ahima7aaxinne Abiyaataara na7aa Yonaataani yan etaara de7oosona; neeni siyiyoobaa aibanne eta bolli taayyo kiitta" yaagiis. 37Abeseloomi Yerusalaame gelishin, Daawita laggee Hushaayikka katamaa gakkiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\