2 Samuel 22

1GODAI a morkketu ubbaa kushiyaappenne Saa7oola kushiyaappe ashshido gallassi Daawiti GODAASSI ha yettaa yexxiis. 2"GODAI tau wogga zaallaa; taani olaappe naagettiyo miixaa; i tana ashshiyaagaa. 3Ta Xoossai taani akko baqatiyo ta wogga zaallaa. I ta gonddalliyaa; i tana ashshiya wolqqaamaa. I taani qosetta attiyo soho; i tana makkalanchcha asatuppe ashshees. 4Galatai bessiyo GODAA taani xeesais; i ta morkketuppe tana ashshees. 5"Haiquwaa beetai ta heeran sirimettees; bashshai di7odan tana muukkiis. 6Duufuwaa wodoroi tana qachchana hanees; haiqoi piredan tana oiqqiis. 7Tana metoi iissin GODAA xeesaas; 'Tana maadda' gaada ta Xoossaayyo waassaas. I ba Beeta Maqidasiyan ta cenggurssaa siyiis; taani waassido waasoi a haittan wodhdhiis. 8"Wodhdhin Xoossai hanqqettido gishshau, biittai yaaqiyaaqidi qaaxxiis; deretu xaphoi gajigajidi kokkoriis. 9A siiriyaappe hanqquwaa cuwai cuwattiis; a doonaappe miya tamaa lacoinne xuuggiya bonqqoi kiyiis. 10Saluwaa i phalqqidi, duge wodhdhiis. He wode a gediyaappe garssaara sikkida shaarai de7ees. 11Qefiyaara de7iya kiitanchchatun, kiruubetun uttidi paalliis; carkkuwaa qefiyaa bollan beettiis. 12Bana xuman kammiis; a dunkkaanee iraara sikkida shaaraa. 13A sinttan de7iya gita poo7uwaappe tamaa lacoi kiyiis. 14"Qassi GODAI dadaadan saluwaappe guummiis. Ubbaappe Xoqqiya Xoossai ba cenggurssaa sissiis. 15Ba wonddafiyaa zubbiyaa yeddidi, ba morkketa laaliis. Wolqqanttaa poo7uwaa kiittidi, eta yedettiis. 16GODAI seerido wodenne hanqqettidi peenuqido wode, abbaa haattai zin77ido biittai beettiis. Qassi sa7aa baasoikka qoncciis. 17"GODAI bollappe kushiyaa duge yeddidi, tana oiqqiis; ciimma haattaappe tana kessiis. 18I tana ta wolqqaama morkkiyaappenne tana ixxiyaageetuppe ashshiis; aissi giikko, eti taayyo keehi daro wolqqaama. 19Ta waayiyaa gallassi eti ta bolli denddidosona; shin GODAI tana zemppissiyaagaa. 20I tana aaho sohuwaa kessiis; tanan ufaittido gishshau, tana ashshiis. 21"Ta xillotettaadan GODAI tau qanxxiis; ta kushiyaa geeshshatettaadan i tau zaariis. 22Taani GODAA ogiyaa kaallaas; taani ta Xoossaa aggada wora babeikke. 23Taani a higgiyaa ubbaa naagaas; a wogaa poliyoogaa aggabeikke. 24Taani a sinttan suure de7aas; taani tana nagarappe naagaas. 25Hegaa gishshau, GODAI tau ta xillotettaadaaninne ta geeshshatettaadan zaariis. 26"Abeet GODAU, ammanettiyaageetuyyo neeni ammanettiyaagaa; suuretuyyo neenikka suure. 27Geeshshatuyyo neenikka geeshsha; shin geellatuyyo neeni cincca. 28Banttana ziqqissiyaageeta ashshaasa; shin banttana xoqqissiyaageeta ziqqissanau neeni eta xeellaasa. 29Abeet GODAU, ta xomppee nena; GODAI poo7issin, ta xumai kichchees. 30Ne maaduwan taani ta morkke olanchchatu bolli woraajjais; ta Xoossan taani eta miixaa xeeraara guppa aadhdhais. 31"Xoossaa ogee suure. GODAA qaalai ammanettiyaagaa. Akko baqatiya ubbatussi i gonddalle. 32GODAAPPE attin, hara xoossi baawa; nu Xoossaappe attin, hara wogga zaalli baawa. 33Taayyo wolqqaa immiyaageenne ta ogiyaa saro oottiyaagee Xoossaattennee. 34I ta gediyaa genessaa gediyaadan minttees. Tana xoqqa sohotun sarotettan wottees. 35I ta kushiyaa olaa meezeyees; hegaa gishshau, taani ta qesiyan nahaasiyaa giyo birataa wonddafiyaa dafada dukkais. 36"Tana ashshiya ne gonddalliyaa neeni taayyo immadasa; ne lo77o ohettai tana gitayees. 37Taani hemettiyoosaa aassaasa; hegaa gishshau, ta tohoi harchchibeenna. 38Ta morkketa taani yedettada mentterettaas; taani eta xaissennan de7aidda guyye simmabeikke. 39Taani eta naa77antto denddennaadan shocaas; eti ta tohuwan wullidosona. 40Olau tana wolqqaa gixissadasa; tanaara gaaddetiyaageeta taayyo gulbbatissadasa. 41Ta morkketa ta sinttappe guyye baqatissadasa; tana ixxiyaageeta taani xaissaas. 42Banttana maaddiyaabaa koyidosona; shin ooninne eta ashshibeenna. GODAAKKA eti xeesidosona; shin i etau koyibeenna. 43Taani eta baanadan liiqissaas; ogiyan de7iya urqqaadankka eta dirxxerettada yedhdhaas. 44"Ta asaa makkalaappe tana ashshadasa. Kawotettatu bolli sunttada, tana naagadasa; taani erenna asai tau haarettiis. 45Allaga dere asaikka ta sinttan lahottees. Eti ta woriyaa siyidi, tau azazettoosona. 46Eti wozanaa kahaa bayoosona. Bantta naagettiyo miixaappe kokkoriiddi yoosona. 47"GODAI de7ees! Xoossai, ta wogga zaallai galatetto. Xoossai, tana ashshiya zaallai, xoqqu xoqqu go. 48I ta haluwaa kessiya Xoossaa; kawotettata taappe garssaara wottiyaagaa. 49Ta morkketuppe tana kessi ekkiyaagaa. Abeet GODAU, neeni tanaara gaaddetiyaageetu bollan tana xoqqu xoqqu oottaasa. Makkalanchcha asatuppe neeni tana ashshaasa. 50Hegaa gishshau, taani nena kawotettatu giddon galatana; taani ne sunttaakka sabbana. 51"Xoossai ba kawuwaassi xoonuwaa bollan xoonuwaa immees. Ba tiyidoogaassi, Daawitassinne a zerettaassi, aggenna siiquwaa merinau bessees" yaagidi yexxiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\