2 Samuel 3

1Saa7oola asainne Daawita asai daro wodiyaa olettidosona; Daawiti olan minni minnidi biyo wode, Saa7oola asai laafi laafidi bees. 2Kebroona kataman Daawitayyo naati yelettidosona; Iziraa7eeliyaa Ahino7aama yelido baira na7ai Aminoona; 3Qarmmeloosiyaa Naabaala am77iyaa Abigaala yelido na7ai Kil77aabi naa77antto; Gashuura Kawuwaa Talmmaaya na7iyaa Maa7ika yelido Abeseloomi heezzantto. 4Oiddanttoi Haggiiti na7aa Adooniyaa; ichchashanttoi Abiixaali na7aa SHafaaxiyaa. 5Usuppunttoi Daawita keettaayee Egili na7aa Yitira7aama; ha naati ubbai Kebroonan Daawitayyo yelettidosona. 6Saa7oola asaaranne Daawita asaara olettiyo wode, Abaneeri Saa7oola asatu giddon minni minnidi biis. 7Saa7oolassi Aaya na7iyaa Rixifo giyo issi baakkiyaa de7ausu; Yaabusttee Abaneera, "Ta aawaa baakkeera aissi aqadii?" yaagidi oichchiis. 8Abaneeri a haasayan daro yiillotidi Yaabustta, "Tana neeni Yihudaa kana huuphe gaadiiyye? Hachchi taani ne aawaa Saa7oolayyo, a ishanttuyyoonne a dabbotuyyo ammanettais; taani nena Daawita kushiyan aattada immabeikke. SHin ha77i neeni tana ha mishiree gaasuwan mootaasa! 9Saa7oola zariyaappe kawotettaa wotti ekkidi, Israa7eela zawan Daanappe biidi Berssaabeha gakkanaashin, Israa7eela bollinne Yihudaa bolli, Daawita kawotettaa essanau GODAI maaci wottido ha yohuwaa taani oottana xayikko, Xoossai Abaneera gufantto" yaagiis. 11Yaabusttee Abaneerayyo yayyido gishshau, hara qaala qaattibeenna. 12Abaneeri Kebroonan de7iya Daawitakko, "Biittai oossee? Neeni tanaara maachchaa maacetta; Israa7eela asai ubbai neekko simmanaadan taani nena maaddana" yaagidi kiitaa yeddiis. 13Yaagin Daawiti, "Lo77o! Taani nenaara maachchaa wottana. SHin taani nena issibaa oichchais; neeni tana be7anau yiyo wode, Saa7oola na7iyo Miikaalo taayyo ekkennan yooppa" yaagiis. 14Hegaappe guyyiyan, Daawiti Saa7oola na7aa Yaabusttekko kiittidi, "Xeetu Pilisxxematu qaaratuwaa cilooshada ekkido ta maccaasiyo Miikaalo tau imma" yaagiis. 15Yaagin Yaabusttee kiitaa yeddidi, i keettaawaa Laawisha na7aa Palxxi7eelappe wotti ekkidi ehiissiis. 16I keettaawai Baahuriima katamaa gakkanaassi yeekkiiddi i geeduwaa kaalliis; kaallin Abaneeri a, "Guyye simmada so ba" yaagiis; yaagin bitanee guyye simmidi biis. 17Abaneeri Israa7eela cimatukko biidi, hagaadan yaagiis; "Daawiti intte bolli kawotana mala, daro wodiyaa amottideta; 18ane hekko ha77i polite! Aissi giikko, GODAI, 'Ta asaa Israa7eela, taani Pilisxxeema asatu kushiyaappenne eta morkke ubbatu kushiyaappe ta ashkkaraa Daawita baggaara ashshana' giidoogaa hassayite" yaagiis. 19Abaneeri Biniyaama zaretuyyo dumma haasayiis; hegaappe guyyiyan, Israa7eela asainne Biniyaama asai ubbai oottanau koyido ubbabaa Daawitayyo yootanau Kebroona katamaa biis. 20Abaneeri banaara laatamu asata ekkidi, Kebroona katamaa bin, Daawiti ayyoonne a asaayyo imatuwaa makkiis. 21Hegaappe guyyiyan Abaneeri Daawita, "Eti nenaara maachchaa maacettanaadaaninne ne wozanai amottiyo ubbaa haaranaadan, taani baada Israa7eela asaa ubbaa kawuwaassi ta godaassi shiishshais" yaagiis; yaagin Daawiti Abaneera moissidi saro yeddiis. 22He wode Daawita asainne Yoo7aabi olaappe darobaa omooddidi simmidosona; shin Abaneeri Kebroona kataman Daawitaara de7enna; aissi giikko, Daawiti yeddin i saro biichchiis. 23Yoo7aabinne aara de7iya olanchchati gakkiyo wode, asai Yoo7aaba, "Neera na7aa Abaneeri kawuwaa Daawitakko yin, kawoi a yeddin, i saro biis" yaagidi yootiis. 24Hegaa gishshau, Yoo7aabi kawuwaakko biidi, "Waanadii! Abaneeri neekko yin, aibissi saro yeddadii? Hekko i biichchiis! 25Neera na7ai Abaneeri nena cimmanau, neeni geliyoosaanne kiyiyoosaa be7anaunne neeni oottiyo ubbabaa eranau yiis" yaagiis. 26Yoo7aabi Daawita sinttappe kiyidi, Abaneera geeduwaa kiitaa yeddiis; yeddin eti a Siira haatta ollaa lanqqeppe guyye zaaridosona; shin Daawiti ha yohuwaa erenna. 27Abaneeri Kebroona katamaa guyye simmidi yiido wode, Yoo7aabi aara dumma haasayanabaadan dirssaa pengge a ekkidi efiis; ba ishaa Asaaheela suuttaa achchanau Abaneera uluwaa caddiis; caddin Abaneeri he sohuwan haiqqiis. 28Daawiti ha yohuwaa siyidoogaappe guyyiyan, "Taaninne ta kawotettai Neera na7aa Abaneera suuttan GODAA sinttan merinaukka ashettokko. 29A suuttai Yoo7aabanne a aawaa so asaa ubbaa achcho; uzuuziya cittoi de7iyo asi, woikko gogai keehippe sakkiyo asi, woikko wobbiya asi, woikko bison haiqqiya asi, woikko namisettida asi Yoo7aaba zariyan mulekka xayoppo!" yaagiis. 30Hegaadan oottidi, Gabaa7oona kataman kiyida olan bantta ishaa Asaaheela Abaneeri worido gishshau, Yoo7aabinne a ishaa Abishaayi Abaneera woridosona. 31Daawiti Yoo7aabanne aara de7iya asa ubbaa, "Intte maayuwaa pooshshite; maaqiyaa maayite; Abaneera halaa sinttan hemettiiddi yeekkite" yaagiis. Kawoi Daawiti halaa kaallidi biis. 32Abaneeri Kebroonan moogettiis; kawoi ba qaalaa xoqqissidi duufuwan yeekkiis; asai ubbaikka yeekkiis. 33Kawoi Abaneerayyo, "Abaneeri eeya asadan haiqqanau bessii? 34A kushee qashettibeenna; a tohoikka sanssalatan qashettibeenna. Asi iita asatu kushiyan haiqqiyoogaadan i haiqqiis" yaagidi zilaaliis. Asai ubbai Abaneerayyo zaarettidikka yeekkiis. 35Sa7ai poo7o de7ishin, Daawiti oittaa maanaadan shoobbanau asai ubbai akko yiis; shin Daawiti, "Awa aifee wullennan de7ishin, oitta woikko harabaa baara be7ikko, Xoossai tana woro" yaagidi caaqqiis. 36Kawoi oottidobaa asai ubbai be7idi ufaittiis; tumukka kawoi oottido ubbabai asa ubbaa ufaissiis. 37Hegaa gishshau, he gallassi Daawita asai ubbainne Israa7eela asai ubbai kawoi Neera na7aa Abaneera worissibeennaagaa akeekidosona. 38Kawoi ba ashkkarata hagaadan yaagiis; "Israa7eela biittan gita asinne halaqi haiqqidoogaa intte akeekekketii? 39Taani Xoossai tiyido kawo gidikkokka, hachchi taayyo miyyee pacciis. Hageeti Xaruuyi naati taayyo minnidosona; iitaa oottidaageetuyyo GODAI eta oosuwaadan zaaro" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\