2 Samuel 4

1Saa7oola na7ai Yaabusttee Abaneeri Kebroonan haiqqidoogaa siyido wode, a wozanai taahiis; Israa7eela asai ubbaikka dagammiis. 2Saa7oola na7aa Yaabustteyyo ambbaanota kaalettiya naa77u halaqati de7oosona; issuwaa sunttai Ba7aana; hinkkuwaa sunttai Rekaaba; eti Biniyaama zare gidiya Ba7erootiyaa Rimmoona naata. Ba7eroota katamai Biniyaama baggadan qoodettees; 3aissi giikko, Ba7erootan de7ida koiro asati Gittaima biitti baqatidi, heedeesappe hachchi gakkanau betedan yan de7idosona. 4Saa7oola na7aa Yonaataanayyo naa77u tohoi silido na7ai de7ees; Saa7oolanne Yonaataana woree Iziraa7eelappe gakkido wode, i ichchashu laitta na7a; he na7aa dichchiyaara a ekkada baqataasu; shin a baqatanau dirbbishin, na7ai kunddidi sila kiyiis; he na7aa sunttai Mafibosheeta. 5Ba7erootiyaa Rimmoona naati Rekaabinne Ba7aani Yaabustte so baanau kiyidosona; eti biidi seeta gallassi gakkidosona; gakkiyo wode, i awaappe shemppees. 6Kariyaa naagiya mishiriyaa gisttiyaa punnishin, xiskkoi oiqqin zin77aasu; Rekaabinne a ishaa Ba7aani leelan Yaabusttee zin77iyoosaa gelidosona. 7Eti soo geliyo wode, Yaabusttee qol77on arssan zin77idaagaa demmidi, a uluwaa caddidi woridosona; woridi a qooriyaappe muucidosona; muucido huuphiyaa ekkidi, Aaraba garaara efiya ogiyaa oiqqidi, qammaa ubbaa hemettidosona. 8Yaabustte huuphiyaa Kebroonan de7iya Daawitau ehiidosona; ehiidi kawuwaa, "Nena woranau koyida ne morkkiyaa Saa7oola na7aa Yaabustte huuphiyaa hagaa be7a; Saa7oola bollaaninne a naatu bollan kawuwaa nu godaa haluwaa Xoossai hachchi kessiis" yaagidosona. 9SHin Ba7erootiyaa Rimmoona naata Rekaabanne a ishaa Ba7aana Daawiti hagaadan yaagiis; "Meto ubbaappe tana ashshida GODAI ero! 10Issi bitanee taakko yiidi, mishiraachcho odiyaabaadan, 'Saa7ooli haiqqiis' yaagidi taayyo yootin, taani a Xiqilaagan oiqqada worissaas; taani a mishiraachchuwaassi immido woitoi hegaa. 11Ba son ba arssan zin77ida xillo bitaniyaa worida iita asatuyyo a haluwaa kessiyoogee ai keenaa iitanddeeshsha! A suuttaa taani intte kushiyaappe ha77i achchana; inttena taani biittaa bollappe xaissana!" yaagiis. 12Rekaabanne Ba7aana woranaadan Daawiti ba olanchchata azaziis; azazin olanchchati eta woridosona; eta kushiyaanne tohuwaa qanxxirggidi, dalbbantta haattaa matan Kebroona kataman kaqqidosona. Yaabustte huuphiyaa ekki efiidi, Abaneera duufuwan Kebroonan moogidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\