2 Samuel 5

1Israa7eela zare ubbati Daawitakko Kebroona katamaa yiidi, "Nuuni ne ashonne ne suutta. 2Kase Saa7ooli nuuyyo kawo gididi de7iyo wodekka, Israa7eela asaa olau kaalettidai nena. GODAI nena, 'Neeni ta asaa Israa7eela heemmana; neeni eta bolli kawotana' yaagi wottiis" yaagidosona. 3Hegaa gishshau, Israa7eela cimati ubbai Daawitakko Kebroona katamaa yiidosona; yin i etaara Kebroonan GODAA sinttan maachchaa maacettiis; Israa7eela bolli kawotanaadan Daawita eti tiyidosona. 4Daawiti kawotiyo wode ayyo hasttamu laitta; oitamu laittaa i kawotiis. 5Kebroona kataman Yihudaa bolli laappun laittanne usuppun agina i kawotiis; Yerusalaamen Israa7eela ubbatu bollinne Yihudaa bolli hasttamanne heezzu laittaa kawotiis. 6Yerusalaamen de7iya Yaabuusa asata olanau Daawitinne Daawita asai biidosona; Yaabuusa asati, "Daawiti ha katamaa gelanau danddayenna" giidi qoppidosona. Yaatidi eti a, "Neeni ha sohuwaa gelakka; harai attoshin, qooqetinne wobbeti nena teqqanau danddayoosona" yaagidosona. 7Gidikkonne, Daawiti Xiyoonen de7iya eta qatuwaa oiqqiis; oiqqin Xiyoonee Daawita Katamaa geetettiis. 8He gallassi Daawiti ba asaa, "Yaabuusa asata xooniya asi ooninne Daawita morkketi, he 'wobbetinne qooqeti' de7iyoosaa gakkanau, haattai goggidi kiyiyo xoo7iyaara gelanau koshshees" yaagiis. Hegaa gishshau, "Qooqetinne wobbeti kawo keettaa gelokkona" geetettiis. 9Daawiti he qatuwaa oiqqidi, yan de7iis; he qatuwaa Daawita Katamaa yaagidi sunttiis. Daawiti Miilloppe doommidi, he katamaa yuushshi aattidi gimbbissiis. 10Ubbaappe Wolqqaama GODAI Xoossai aara de7iyo gishshau, Daawiti minni minnidi biis. 11Xiiroosa Kawoi Kiiraami Daawitayyo asa kiittiis. Kiittiiddi zigaa mudettaa, anaaxetanne shuchchaa massiyaageeta ayyo yeddiis; yeddin asati Daawitayyo keettaa keexxidosona. 12GODAI Israa7eela bolli a kawo oottidi essidoogaanne ba asaa Israa7eela gishshau a kawotettaa xoqqu oottidi bonchchidoogaa Daawiti eriis. 13Daawiti Kebroonappe Yerusalaame yiidoogaappe guyyiyan, hara baakkotanne hara maccaasata gujjidi ekkiis. Ekkin hara macca naatinne attuma naati ayyo yelettidosona. 14Yan ayyo yelettida attuma naatu sunttai SHaamu7a, SHobaaba, Naataana, Solomona, 15Yibihaara, Elishuu7a, Nefega, Yaafi7a, 16Elishamaa7a, Eliyadaa7anne Elifeleexa. 17Daawiti Israa7eela bolli kawo gididi tiyettidoogaa Pilisxxeema asati siyido wode, eti ubbai Daawita koyanau kiyidosona; shin Daawiti hegaa siyidi, duge qatuwaa biis. 18Pilisxxeemati qassikka biidi, Rafaima Wombban laalettidi uttidosona. 19Hegaa gishshau, Daawiti GODAA, "Taani baada Pilisxxeemata oloo? Neeni eta taayyo aatta immuutee?" yaagidi oichchiis. Oichchin GODAI Daawita, "Ee ola. Taani eta neeyyo aatta immana" yaagiis. 20Yaagin Daawiti Ba7aali-Paraaxiima giyoosaa biidi, yan eta xooniis. Yaatidi Daawiti, "Haattaa di7oi xuussi kanttiyoogaadan GODAI ta morkketu giddoora tana kanttissiis" yaagiis. Hegaa gishshau, he sohuwaa sunttai Ba7aali-Paraaxiima geetettiis. 21Pilisxxeemati bantta eeqata he sohuwan yeggidi biidosona. Yaatin Daawitinne a asai he eeqata ekkidi efiidosona. 22Pilisxxeemati guyye simmidi biidi, naa77anttuwaakka Rafaima Wombban laaletti uttidosona. 23Daawiti GODAA naa77anttuwakka oichchin, GODAI a, "Sitti gaada pude eta bolli booppa; eta guyyeera yuuya aadhdhada, ettaappe sintta baggaara olanau giiga. 24Ettaa huuphiyan salppiyaa cenggurssaa neeni siyiyo wode eesota. Aissi giikko, hegee Pilisxxeema olanchchata shocanau GODAI neeppe sinttau aadhdhiis giyoogaa" yaagiis. 25Yaagin Daawiti GODAI azazidoogaadan oottiis; Gebaa7appe biidi Gezeera gakkanaashin, Pilisxxeema olanchchata Daawiti woriis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\