2 Samuel 6

1Israa7eela giddoppe doorettida hasttamu sha7u asata Daawiti naa77anttuwaa xeesidi shiishshiis. 2SHiishshidi inne a asai ubbai Yihudan de7iya Ba7aala katamaappe denddidi, kiruubetuppe gidduwan ba kawotaa araataa bolli uttida Ubbaappe Wolqqaama GODAA sunttan xeesettida Xoossaa Taabootaa yaappe ehaanau biidosona. 3Eti Xoossaa Taabootaa ooratta gaariyan wottidi, keraa huuphiyan de7iya Abinadaaba sooppe ehiidosona; Abinadaaba naati Uzzinne Ahiyyoi ooratta gaariyaa kaalettoosona. 4Keraa huuphiyan de7iya Abinadaaba sooppe Xoossaa Taabootaa ehiyo wode, Ahiyyoi Taabootaappe sinttaara hemettees. 5Daawitinne Israa7eela asai ubbai diittaanne maazinqqiyaa diixxiiddi, karaabiyaa baqqiiddinne daalaanne shaashooraa qaattiiddi, banttau kumetta wolqqan GODAA sinttan ufaittiiddi bonchchidosona. 6Naakona kattaa qoxxiyo audiyaa gakkiyo wode, boorati xubettin, Uzzi ba kushiyaa yeddidi, Xoossaa Taabootaa oiqqiis. 7Uzzi Taabootaa bochchido gishshau, GODAA hanqqoi Uzza bolli eexxi kiyiis. Xoossai a shocin, he sohuwankka Xoossaa Taabootaa matan i haiqqi aggiis. 8GODAA hanqqoi Uzza shocido gishshau, Daawiti yiillotiis. He sohoi hachchi gakkanaashin, Uzzi SHocettosaa geetettees. 9He gallassi Daawiti GODAAYYO yayyidi, "GODAA Taabootai taakko simmi waani yaanee?" yaagiis. 10Hegaa gishshau, Daawiti GODAA Taabootaa banaara Daawita Katamaa ehaanau koyibeenna; hegaa aggidi Gaatiyaa Obeedi-Eedooma giyo bitaniyaa so efiis. 11GODAA Taabootai Obeedi-Eedooma son heezzu agina gam77iis; GODAI anne a soo asa ubbaa anjjiis. 12Hegaappe simmin, "Xoossaa Taabootaa gishshau, GODAI Obeedi-Eedooma so asaanne ayyo de7iya ubbabaa anjjiis" yaagiyoogaa Kawoi Daawiti siyiis; hegaa gishshau, Daawiti Obeedi-Eedooma soo biidi, Xoossaa Taabootaa Daawita Katamaa ufaissan ehiis. 13GODAA Taabootaa tookkida asati usuppunaa tanggido paiduwan paiduwan eta essidi, issi korimaanne issi anqqara maraa Daawiti yarshshiis. 14Daawiti liinuwaa giyo qacinaappe dadettida eefuudiyaa maayidi, bau de7iya wolqqa ubban GODAA sinttan duriis. 15Inne Israa7eela asati ubbati ufaissan hombbociiddinne malkkataa punniiddi GODAA Taabootaa Daawita Katamaa ehiidosona. 16GODAA Taabootai Daawita Katamaa geliyo wode, Saa7oola na7iyaa Miikaala maskkootiyaara xeellada, Kawoi Daawiti GODAA sinttan guppishiininne durishin be7aasu; be7ada Daawita ba wozanan karaasu. 17Daawiti GODAA Taabootaa wottanau tolido dunkkaaniyaa giddon Taabootaa ehiidi wottidosona; wottin Daawiti xuuggiyo yarshshuwaanne issippetettaa yarshshuwaa GODAAYYO yarshshiis. 18Daawiti xuuggiyo yarshshuwaanne issippetettaa yarshshuwaa yarshshiyoogaa polidoogaappe guyyiyan, Ubbaappe Wolqqaama GODAA sunttan asaa anjjiis. 19Anjjidi Israa7eela asau ubbau, maccau attumau huuphiyan huuphiyan issi issi komppo oittaa, issi issi muxo ashuwaanne woiniyaa teeraa melaappe issi issi lichchakkuwaa gishiis. Hegaappe guyyiyan asai ubbai ba soo ba soo simmiis. 20Daawiti ba so asaa anjjanau soo simmido wode, Saa7oola na7iyaa Miikaala a mokkanau kiyada, "SHufuro asati kallo hemettiyoogaadan, hachchi Israa7eela kawoi ba ashkkaratu macca ashkkaratu sinttan kallottidi, aiba bonchchettidee!" yaagaasu. 21Yaagin Daawiti, "Ne aawaappenne a so asaappe aattidi, ba asaa Israa7eela kaalettanaadan tana doorida GODAA sinttan duraas. Taani GODAA bonchchanau duriyoogaa aggikke. 22Taani hagaappe aattada bironkka tana toochchana; taani ta huuphiyaa ziqqi oottana. SHin neeni giido macca ashkkaratu sinttan taani bonchchettana" yaagiis. 23Hegaa gishshau, Saa7oola na7iyaa Miikaala haiqqana gakkanaashin, na7a yelabeikku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\