2 Samuel 7

1Kawoi Daawiti ba kawo keettan uttidoogaappe guyyiyaaninne GODAI a a morkketu ubbaappe shemppissidoogaappe guyyiyan, 2hananabaa yootiya Naataana, "Taani zigaappe keexettida keettan de7ais; shin Xoossaa Taabootai dunkkaaniyan de7ees" yaagiis. 3Yaagin Naataani Daawita, "Oottanau ne wozanai qoppidobaa ubbaa ootta; GODAI nenaara de7ees" yaagiis. 4SHin he gallassa qammi GODAA qaalai Naataanakko yiidi, 5"Ba; baada ta ashkkaraa Daawita hagaadan yaaga; 'GODAI hagaadan yaagees; "Taani de7ana keettaa keexxanai nena gidakka. 6Aissi giikko, taani Israa7eelata Gibxxe biittaappe kessido gallassaappe doommada hachchi gakkanaashin keettan de7abeikke; taani dunkkaanen yaanne haanne yuuyaidda de7aas. 7Taani Israa7eela asaa ubbaara yuuyido soho ubban, ta asaa Israa7eela heemmana mala, taani sunttidoogeetuppe issuwaanne 'Taayyo zigaa keettaa aissi keexxabeikkii?' gaada oichchabeikke" yaagees' yaaga. 8"Hegaa gishshau, ha77ikka ta ashkkaraa Daawitassi oda; 'Ubbaappe Wolqqaama GODAI nena hagaadan yaagees; "Taani nena hentta gadeppe, dorssaa heemmiyoosaappe denttada, ta asaa Israa7eela kaalettanaadan ekkaas. 9Neeni biido soho ubban taani nenaara gidaas; ne morkketa ubbaa taani ne sinttaappe diggaas. Ha77i simmi taani ha sa7an erettida gita asatu sunttaadan ne sunttaa gitayana. 10Qassi taani ta asaassi Israa7eelassi soho immada, eta he sohuwan tokkana. Hegaa gishshau, eti bantta sohuwan de7ana; naa77antto eti shabbirettokkona. Beni wodiyaaninne ta asaa Israa7eela bolli daannatiyaageeta taani sunttido wodiyaadan, iitati eta zaarettidi naaqqokkona. Qassi taani nena ne morkketu ubbaappe shemppissana. " ' "Hegaa bollankka GODAI ba huuphen ne zareti de7i be7anaadan oottanaagaa neessi yootees. 12Ne baree wurin haiqqada, ne maizza aawatun gaittiyo wode, ne gulbbataappe yelettida na7aa taani denttana; denttada a kawotettaa minttana. 13Ta sunttaayyo keettaa keexxanai a; taani a kawotaa araataa merinau mintta essana. 14Taani ayyo aawa gidana; ikka taayyo na7a gidana. I baliyo wode, taani a asaa xam77an, asai shociyo lissuwan a seerana. 15SHin taani ne sinttaappe diggido Saa7oolappe ta siiqoi ekettidoogaadan, appe mulekka ekettenna. 16Ne zaretinne ne kawotettai ta sinttan merinau gam77ana; ne kawotaa araataikka merinau minni eqqana" yaagees' yaaga" yaagiis. 17Naataani GODAI ayyo ajjuutan qonccissido qaalaa ubbaa Daawitayyo odiis. 18Hegaappe guyyiyan, Kawoi Daawiti dunkkaaniyaa gelidi, GODAA sinttan uttiis. Uttidi hagaadan yaagidi woossiis; "Abeet Ubbaa Haariya GODAU, neeni hagaa ubbaa taayyo oottanau taani oonee? Ta so asaikka aibee? 19Abeet Ubbaa Haariya GODAU, hagee ne aifiyaa sinttan guutta milatin, sinttappe ne ashkkaraa zaretussi hananabaakka haasayadasa. Ubbaa Haariya GODAU, hagee neeni asassi oossikka oottiyo ooso gidenna. 20"Hagaappe aadhdhiyaabaa taani Daawiti neeyyo ai gaanau danddayiyaanaa? Ubbaa Haariya GODAU, neeni tana ne ashkkaraa eraasa. 21Neeni ne qaalaa gishshau, ne wozanaa qofaadan ha gitabaa oottada, tana ne ashkkaraa erissadasa. 22"Abeet Ubbaa Haariya GODAU, neeni ai keena giteeshsha! Ne mali issoinne baawa; nuuni nu haittan siyidoogaadankka, neeppe attin hara xoossi baawa. 23Neeni ne asa oottanau wozido ne asaa Israa7eela milatiya hara kawotetti sa7aa bollan baawa. Neeni etayyo oottido gitanne maalaalissiya oosotu gaasuwan ne sunttai biittan sa7an erettiis. Neeni ne asaa sinttaappe hara kawotettatanne eta xoossata laaggadasa. 24Neeni ne asaa Israa7eela merinau nebaa oottadasa. Abeet GODAU, neenikka eta Xoossaa gidadasa. 25"GODAU Xoossau, simmi ha77i neeni ne ashkkaraayyoonne a zerettaayyo oottana giidoogaa merinau naaga; neeni oottana giidoogaadankka ootta. 26Hegan ne sunttai merinau gitatana; asaikka nena, 'Ubbaappe Wolqqaama GODAI Israa7eela Xoossaa' yaagana. Ne ashkkaraa Daawita zaretikka ne sinttan minnidi eqqana. 27"Abeet Ubbaappe Wolqqaama GODAU, Israa7eela Xoossau, neeni hagaa, 'Taani ne zareti de7i be7anaadan oottana' yaagada taassi ne ashkkaraassi qonccadasa; hegaa gishshau, taani ne ashkkarai nena ha woosaa woossanau xalaas. 28Abeet Ubbaa Haariya GODAU, neeni Xoossaattennee! Ne qaalaikka ammanettiyaagaa; neeni ha lo77o qaalaa taayyo ne ashkkaraayyo oottana gaadasa. 29Ne sinttan yaa merinau gam77anaadan, ne ashkkaraa zariyaa anjjanau ufaitta. Aissi giikko, Abeet Ubbaa Haariya GODAU, hegaa haasayadasa; qassi ne anjjuwan ne ashkkaraa zareti merinaukka anjjettana" yaagidi woossiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\