2 Samuel 8

1Hegaappe guyyiyan, Kawoi Daawiti Pilisxxeemata xoonidi haariis; yaatidi Metegi7aama giyo katamaa Pilisxxeema asatu kushiyaappe wotti ekkiis. 2Qassi Moo7aaba asatakka Daawiti xooniis. Biittan i eta zin77issidi wodoruwan likkiis; naa77u wodoro likettida ubbata woriis; heezzantto wodoro likettidaageeta paxa aggiis. Yaatin Moo7aaba asati Daawitayyo haarettidi giiraa giiridosona. 3Rahooba na7ai, Xooba Kawoi Hadaadi7eezeri Efiraaxiisa SHaafaa matan de7iya ba zawaa zaari ekkanau biidi, Daawitaara olettin, Daawiti a xooniis. 4Daawiti a asaappe issi sha7anne laappun xeetu paraasatanne laatamu sha7u tohuwaasata omooddiis. Daawiti gaareta goochchanau xeetu parata ashshidi, hara paratu ubbau gaadiyaa gilddayiis. 5Damasqqo kataman de7iya Sooriyaa olanchchati Xooba Kawuwaa Hadaadi7eezera maaddanau yiido wode, Daawiti etappe laatamanne naa77u sha7ata woriis. 6Hegaappe guyyiyan, Daawiti Sooriyaa kawotettaaninne Damasqqo kataman olanchchatu qatota medhdhiis. Yaatin Sooriyaa asati Daawitayyo haarettidi, giiraa giiridosona. Daawiti biido soho ubban GODAI ayyo xoonuwaa immiis. 7Hadaadi7eezera ola gadaawati oiqqiyo worqqa gonddalliyaa Daawiti ekkidi, Yerusalaame ehiis. 8Bexaahanne Berotaaya giyo Hadaadi7eezera katamatuppe Kawoi Daawiti nahaasiyaa giyo birataa keehi daruwaa ekkiis. 9Hadaadi7eezera olanchchata ubbaa Daawiti xoonidoogaa Hamaata Kawoi Too7i siyiis. 10Siyidi Hadaadi7eezera olidi xoonido gishshau, a hashshu gaanaunne sarotanau ba na7aa Yoraama Kawuwaa Daawitakko kiittiis. Aissi giikko, Hadaadi7eezeri Too7aara olettiiddi gam77iis. Yoraami yiiddi worqqaappe, biraappenne nahaasiyaappe merettida miishshata Daawitayyo ehiis. 11Ehin Kawoi Daawiti ha miishshata GODAAYYO dummayi wottiis. Qassi Daawiti ba xoonido kawotettatuppe ubbaappe, Sooriyaappe, Moo7aabappe, Amoona asatuppe, Pilisxxeema asatuppenne Amaaleeqa asatuppe ekkido worqqaanne biraa Rahooba na7aa, Xooba Kawuwaa Hadaadi7eezerappe ekkido omooduwaa kase peeshan GODAAYYO dummayi wottiis. 13Maxine Wombban tammanne hosppun sha7u Eedooma asata Daawiti wori simmidoogaappe guyyiyan, i haittatiis. 14Daawiti Eedooma biitta ubban olanchchatu qatota medhdhiis; yaatin he biittaa asai ubbai Daawitayyo haarettiis. Daawiti biido soho ubban GODAI ayyo xoonuwaa immiis. 15Hegaadan oottidi, Daawiti Israa7eela ubbaa bolli kawotiis; kawotidi ba asaa ubbaa xillotettaaninne suure pirddan aissiis. 16Xaruuyi na7ai Yoo7aabi olanchchatu gadaawaa; Ahiluuda na7ai Yoosaafixi hanidabaa xaafiyaagaa. 17Ahixuuba na7ai Xaadooqinne Abiyaataara na7ai Abimeleki qeeseta; Saraayi qassi waanna xaafiyaa; 18Yoodaahe na7ai Banaayi Daawita naagiya olanchchatu halaqaa; Daawita attuma naati kawuwaa zoriyaageeta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\