Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 20

1Wocamai irxxidoogaappe guyyiyan, PHauloosi kaalliyaageeta ehiissidi zoriis; eta, “Saro de7ite” giidi, Maqidooniyaa baanau kiyiis. 2He biittaara aadhdhiiddi, qaalaa yootidi, asaa daro minttettidoogaappe guyyiyan, Giriike biittaa yiis. 3I hegan heezzu agina uttidi, markkabiyan Sooriyaa baanau qoppishin, Aihudati bana woranau koyiyoogaa be7idi, Maqidooniyaara guyye simmanau ba qofaa qachchiis. 4PHauloosa moissidaageeti, Beeriyaappe PHarihaasa na7aa Sosiiphaaxiroosa, Tasalonqqeppe Arisxxirokoosanne Sikonddisa, Daribeppe Gaayoosanne Isiyaappe Tikiqoosanne Xirofiimoosa, qassi Ximootiyoosa. 5Hegeeti sinttau biidi, nuna Xiro7aadan naagoosona. 6Nuuni Oittaa Baalaa gallassaa bonchchidoogaappe guyyiyan, Piliphphisiyuusappe markkabiyan denddidi, ichchashu gallassan Xiro7aadan eta gakkidi, yaani laappun gallassaa uttida. 7Nuuni Woggaa gallassi oittaa menttanau shiiqidaashin, PHauloosi wonttin baanau qoppido gishshau, etassi qaalaa yootiiddi, qammi bilahe gakkanaassi yohuwaa adussiis. 8Nuuni shiiqi uttido pooqiyan daro xomppee de7ees. 9Euxikoosa giyo issi wodallai maskkootiyaa bolli uttidi, keehi xiskkiis; PHauloosi haasayaa adussido wode, Euxikoosi xiskkuwan kairidaagee heezzantto pooqiyaappe sa7an kunddidi haiqqidaagaa asai denttiis. 10SHin PHauloosi wodhdhidi, a bolli gufanniis; a qoommidi, “A shemppoi kiyibeenna gishshau hirggoppite” yaagiis. 11Yaagidi pude pooqiyaa kiyidi, oittaa menttidi miis; sa7ai wonttana gakkanaas, daro wodiyaa haasayidoogaappe guyyiyan biis. 12Wodallai paxin, soo efiidi, daro ufaittidosona. 13SHin PHauloosi bana yaappe nuuni mokkana mala, nuussi yootido gishshau, kasetidi markkabiyaakko biidi, Asoosa baanau denddida; aissi giikko, tohuwan baanau i qoppido gishshau nuna hegaadan azaziis. 14I nunaara Asoosan gaittin, markkabiyan a ekkidi mixiliine yiida. 15Wonttetta gallassi yaappe markkabiyan denddidi, kiiyo sintti gakkida; qassi wonttetta gallassi Saamoosa pinnida; Tirogiliyoomen aqidi, wonttin Miliixe yiida. 16Aissi giikko, PHauloosi Isiyan daro gam77ennan Efisoona lanqqiyaara aadhdhanau ba qofaa qachchiis; bau danddayettikko, PHenxxaqosxxe giyo gallassi Yerusalaame gakkanau eesotees. 17PHauloosi Miliixeppe Efisoona kiittidi, woosa keettaa cimata xeegissiis. 18Woosa keettaa cimati PHauloosakko yin, eta i hagaadan yaagiis; “Taani Isiyaa gelido koiro gallassaappe doommin, kaushsha ubbaaranne daro afuttaara Godaassi oottaidda, Aihudatu yaa7aappe tana gakkida paace wode ubban inttenaara waanada de7idaakko intte ereeta. 20Nagaraappe Xoossaakko simmiyoogaanne nu Godaa Yesuus Kiristtoosa ammaniyoogaa Aihudatussinne Aihuda gidennaageetussi markkattaidda, yaa7ankka intte keettan keettankka inttessi yootada tamaarissidoogaappe attin, inttena go77iyaabaappe issibaanne pacissabeikke. 22“Be7ite; ha77ikka taani Geeshsha Ayyaanaassi azazettada, Yerusalaame bais; yaani tau aibi kiyanaakkonne erikke. 23Geeshsha Ayyaanai qashoinne waayee tana naagiyoogaa katama ubban tau yootees. 24SHin ta wottaa polanaunne Godaa Yesuus Kiristtoosappe taani ekkido oosuwaa Xoossaa aaro kehatettaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa markkattiyoogaa polanau, ta shemppuwaa pattennabaadan qoodais. 25“Be7ite; taani ha77ikka Xoossaa kawotettaabaa yootaidda, intte ubbaa giddon yuuyaas; simmi hagaappe sinttan intteppe ooninne tana be7ennaagaa erais. 26Hegaa gishshau, intteppe issi urai bayikkokka taani hegan gelennaagaa hachchi intteyyo geeshshada yootais. 27Aissi giikko, Xoossai oottanau qoppidobaa ubbaa intteyyo ainne ashshennan yootaas. 28“Yesuusi ba suuttan wozido Xoossaa woosa keettaa naagite; qassi Geeshsha Ayyaanai inttena halaqa oottidi sunttido wude ubbaakka intte huuphiyaakka naagite. 29Taani biidoogaappe guyyiyan, wudiyaassi qarettenna iita wanggireelloti intte giddo gelanaagaanne, kaalliyaageetakka bantta geeduwaa kaalettanau wordduwaa haasayiya asati intte giddoppe denddanaagaa erais. 31Hegaa gishshau, taani heezzu laittaa qamminne gallassi afuttan inttena huuphiyan huuphiyan minttettiyoogaa aggabeennaagaa qoppidi genccite. 32“Ha77ikka inttena minttanaunne geeshsha asa ubbaa giddon laatissanau danddayiya Xoossaassinne a aaro kehatettaa qaalaassi inttena hadaraa immais. 33“Taani ooppenne bira woi worqqa woi afala amottabeikke; 34taani ha ta kushiyan tananne tanaara issippe de7iyaageeta koshshidabaa oottidoogaa intte intte huuphen ereeta. 35Intte hagaadan daafuridi oottiiddi, daafuranchchata maaddanaassinne Godaa Yesuusi ba huuphen, 'Ekkiyaagaappe immiyaagee anjjettidaagaa' giidoogaadan, a qaalaa intte haasayanau bessiyoogaa taani ubban inttena bessaas” yaagiis. 36PHauloosi hegaa haasayi wurssidi, eta ubbaara issippe gulbbatidi, Xoossaa woossiis. 37Eti ubbaikka PHauloosa qoommidi, yeekkiiddi yeridosona. 38Ubbaappe i, “Tana naa77anttuwaa mulekka be7ekketa” yaagido qaalai eta daro qarettiis; qarettin markkabiyaa gakkanaassi a moissidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\