Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 22

1“Ta ishatoo, ta aawatoo, taani ha77i inttessi yootiyo yohuwaa siyite” 2PHauloosi etassi Ibraisxxe qaalan haasayiyoogaa siyidi, kaseppe keehi co77u giidosona. Gin i hagaadan yaagiis. 3“Taani Kilqqiyan de7iya Xarsseesen yelettada, ha kataman Gamaaliyaali tana tamaarissin diccada, nu aawatu higgiyaakka mintta tamaarada, hachchi intte ubbai haniyoogaadankka, taani Xoossaa yohuwaassi mishettiya Aihuda asa. 4Taani maccaasaa attumaasaa oiqqa oiqqada qasho keettan yeggida asanne, ha ogiyaa kaalliya asaa worissana gakkanaas tuggayida asa. 5Hegaadankka, qassi, qeese ubbatu halaqainne cima ubbaa yaa7ai tabaa markkattanau danddayees; taani Damasqqon de7iya eta ishanttussi Aihudatussi, etappe dabddaabbiyaa ekkada, hegan de7iya asati qashettidi qaxxayettanaadan, Yerusalaame eta ehaanau yaa baas. 6“Taani baada Damasqqo matido wode, seeta gallassa gidishin, qoppennan saluwaappe gita poo7oi ta matan yuuyi aadhdhidi poo7iis. 7Taani sa7an kundda uttada, 'Saa7oolaa, Saa7oolaa, tana aissi waissai?' giya qaalaa siyaas. 8“Taani zaarada, 'Ta Godau, neeni oonee?' yaagaas. “Yaagin, 'Taani neeni waissiyo Naazireeta Yesuusa' yaagiis. 9Tanaara issippe de7iyaageeti poo7uwaa be7idi yayyidosona; shin taassi haasayiyaagaa qaalaa siyibookkona. 10“'Ta Godau, taani ai oottoo?' yaagaas. “Godai tana, 'Denddada Damasqqo ba. Neeni oottanau Xoossai qoppido ubbabai neeyyo yaani odettana' yaagiis. 11He wolqqaama poo7uwaa gishshau, ta aifee qooqin, tanaara de7iya asati ta kushiyaa oiqqidi, tana goochchin, Damasqqo gakkaas. 12“Damasqqon de7iya Aihuda ubbai daro bonchchiyo issi Hanaaniyaa giyo bitanee, nu higgiyaassi azazettidi, Xoossaa minttidi woossiyaagee de7ees. 13Hanaanee taakko yiidi, ta matan eqqidi tana, 'Ta ishau Saa7oolaa, xeella' yaagiis. Taanne he wode sohuwaarakka akko xeella aggaas. 14“Xeellin i tana hagaadan yaagiis; 'Nu aawatu Godai neeni a qofaa eranau, a xillo Na7aa be7anaunne a doonaappekka haasayaa siyanau nena kase dooriis. 15Aissi giikko, neeni be7idobaanne siyidobaa asa ubbaa sinttan ayyo markkattana. 16Ha77ikka aissi gam77ai? Denddada xammaqetta; a sunttaa xeesaidda, ne nagaraappekka meecetta' yaagiis. 17“Taani guyye Yerusalaame simmada Beeta Maqidasiyan woossishin, taassi ajjuutai beettiis. 18Ajjuutan Godai tana, 'Eesotada, Yerusalaame elle kiya; aissi giikko, neeni taassi hagan markkattiyoogaa asai ekkenna' yaagishin taani a be7aas. 19“Taani, 'Ta Godau, Aihuda woosa keetta ubban nena ammaniyaageeta oiqqada wadhdhidoogaanne qasho keettan yeggidoogaa eti eroosona. 20Eti ne markkaa Isxxifaanoosa woriyo wode, taani he yohuwaa maayaas. Qassi eta lanqqiyan eqqada, a woriyaageetu maayuwaa naagais' yaagaas. 21“Godai tana, 'Taani nena Aihuda gidenna asaakko haahosaa kiittiyo gishshau ba' yaagiis” yaagiis. 22PHauloosi he qaalaa haasayana gakkanaassi asai i giyoogaa ezggees; hegaappe guyyiyan, bantta qaalaa xoqqu oottidi, “Hagaa biittaappe xaissa; i de7anau bessenna” yaagidosona. 23Eti wocamishin, bantta maayuwaa bollau olishiininne baanaa carkkuwan laalishin, shaalaqai wotaaddarati PHauloosa bantta de7iyoosaa efaana mala azaziis. Qassi asai aissi hegaadan wocamidaakko eranau, PHauloosa lissuwan garafiiddi qorana mala, eta azaziis. 25SHin wotaaddarati PHauloosa dafuwan mintti qachchido wode, PHauloosi ba matan eqqida mato halaqaa, “Roome katamaa asa pirddi bainnan wadhdhiyoogee inttessi higgee?” yaagiis. 26Hegaa mato halaqai siyido wode, shaalaqaakko biidi, “Ha bitanee Roome asa. Neeni ai oottana qoppai?” yaagidi oichchiis. 27SHaalaqai PHauloosakko shiiqidi, “Neeni Roome asee? Tau yoota” yaagiis. Yaagin PHauloosi, “Ee” yaagiis. 28SHaalaqai PHauloosassi zaaridi, “Taani ha zaretettaa daro miishshan shammaas” yaagiis. SHin PHauloosi, “Taani he zerettaappe yelettaas” yaagiis. 29Hegaa gishshau, PHauloosa qoranau qoppidaageeti sohuwaara appe shaahetti aggidosona. SHaalaqaikka PHauloosi Roome asa gididoogaa erido wode yayyiis; aissi giikko, sanssalatan a qashissi wottiis. 30Wonttetta gallassi shaalaqai, Aihudati PHauloosa aissi mootidaakkonne geeshshidi eranau koyidi, PHauloosa birshshiis. Birshshidi qeese halaqatinne yaa7ai ubbai shiiqana mala azaziis; qassi PHauloosa duge wottidi, eta sinttan essiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\