Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 27:21

21Eti daro gallassaa katta meennan gam77idoogaappe guyyiyan, PHauloosi he wode eta giddon denddi eqqidi, hagaadan yaagiis; “Asau, intte ta zoriyaa ekkidobaa gidiyaakkonne Qarxxeeseppe denddennan aggidaakko, ha bashshainne qohoi nuna gakkenna.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More