Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 4

1PHeexiroosinne Yohaannisi asaassi yootishin, qeese halaqati, Beeta Maqidasiyaa wotaaddarata azaziyaageenne Saaduqaaweti, 2eti asaa tamaarissiyo gishshaunne harati haiquwaappe denddanaagau markka gidana mala, Yesuusi haiquwaappe denddidoogaa yootido gishshau, daro yiillotidi, etakko yiidosona. 3Yiidi eta oiqqidi, Sa7ai omariichchido gishshau wonttanaassi qasho keettaa gelissidosona. 4SHin qaalaa siyidaageetuppe daroti ammanidosona; ammanida attumaasaa qoodai ichchashu sha7aa keeni gidiis. 5Wonttetta gallassi, eta haariyaageeti, cimati, higgiyaa tamaarissiyaageeti, qeese ubbatu halaqai Haanni, Qayaafi, Yohaannisi Iskkinddirinne qeese ubbatu halaqaa dabboti ubbai Yerusalaamen yaa7idosona. 7Yesuusi kiittidoogeeta bantta gidduwan essidi, “Ai wolqqan woi o sunttan hagaa intte oottidetii?” yaagidi oichchidosona. 8He wode PHeexiroosi banan Geeshsha Ayyaanai kumin, eta hagaadan yaagiis; “Deriyaa haariyaageetoo, cimatoo, 9hachchi ha wobbe bitaniyaassi oosettida lo77o oosuwaabaanne i waani paxidaakko, intte nuna oichchikko, 10masqqaliyaa bolli misimaariyan intte xishidi kaqqin, Xoossai haiquwaappe denttido Naazireeta Yesuus Kiristtoosa sunttan ha bitanee paxidi, intte sinttan eqqidoogee intte ubbaassinne Israa7eela asa ubbaassi eretto. 11Gimbbiyaageeti intte karidi ixxido shuchchai, godaa xaphuwaa minttiya, ubbaappe aadhdhiya shuchcha gidiis; he shuchchai Yesuusa. 12Asi atotettaa Yesuusa baggaara demmanaappe attin, hara o baggaaranne demmenna; nuuni a sunttan attanau bessees; aissi giikko, Xoossai saluwaappe garssan asassi immido hara suntti baawa” yaagiis. 13Yaa7aa asai PHeexiroosinne Yohaannisi xalido xalaa be7ido wode, eti tamaaribeenna coo asa gididoogaa akeekidi garamettidosona; qassi eti Yesuusaara de7iyoogaa eridosona. 14Qassi paxida bitanee PHeexiroosaaranne Yohaannisaara eqqidaagaa asai be7idi, giyoobaa xayiis. 15SHin PHeexiroosinne Yohaannisi yaa7aappe kare kiyana mala asai azazidi, ba giddon zorettiiddi, 16“Ha asata ai oottanee? Aissi giikko, eta kushiyan oosettida gita malaatai Yerusalaamen de7iya ubbaassi beettiis. Nuuni hegaa erokko gaanau danddayokko. 17SHin yohoi asau laalettenna mala, hagaappe sinttan ha asati Yesuusa sunttaa ooyyoonne denttennaadan, minttidi eta, 'Inttena erite' goos” yaagidosona. 18Eta xeesidi, Yesuusa sunttaa mulekka denttennaadaaninne abaa tamaarissennaadan azazidosona. 19SHin PHeexiroosinne Yohaannisi zaaridi, “Xoossau azazettiyoogaa aggidi, intteyyo azazettiyoogee Xoossaa sinttan lo77okkonne ane intte pirddite. 20Aissi giikko, nuuni be7idobaanne siyidobaa yootennan agganau danddayokko” yaagidi yaa7au odidosona. 21Yaa7ai eta qaxxayanau gaasottiyoobi xayin, naa77anttuwaa keehi manddidi, hanidabau asai ubbai Xoossaa galatiyo gishshau, eta birshshi yeddidosona. 22He harggiyaappe pattiyo malaatai oosettido bitanee yelettoosappe laittai au oitamaappe aadhdhiis. 23PHeexiroosinne Yohaannisi birshshettidi, bantta dabbotukko biidi, qeese halaqatinne cimati banttana giidobaa ubbaa etassi odidosona. 24Eti hegaa siyido wode, issi wozana gididi, Xoossaa hagaadan yaagidi woossidosona; “Ubbaa Haariya Godau, saluwaa, sa7aa, abbaanne eta giddon de7iya ubbabaa medhdhidaagoo, 25neeni ne ashkkaraa nu aawaa Daawita doonan Geeshsha Ayyaanan haasayaidda, 'Aihuda gidenna asai aissi yiillotidee? Qassi asai aissi pattennabau maqettidee? 26Sa7aa kawoti giigettidosona; deriyaa haariyaageeti Godaa bollinne i tiyido Kiristtoosa bolli issippe denddidosona' yaagada haasayadasa. 27“Aissi giikko, Heeroodisinne PHenxxeniyaa PHilaaxoosi Aihuda gidenna asaaranne Israa7eela asaara, neeni tiyido Kiristtoosa ne geeshsha Na7aa Yesuusa bolli denddanau, ha kataman shiiqidoogee tuma. 28Qassi neeni ne wolqqaaninne ne sheniyan hanana gaada qoppa uttidobaa ubbaa oottanau shiiqidosona. 29Ha77ikka Godau, eta manddettaa xeella; nuuni ne ashkkarati, ne qaalaa kumetta xalan yootanaadan, nuna danddayissa. 30Pattanau ne wolqqaa bessa; qassi ne geeshsha Na7aa Yesuusa sunttan oorattabaanne malaataa ootissa” giidi woossidosona. 31Eti Xoossaa woossidoogaappe guyyiyan, he eti shiiqidosai qaaxxiis. Eta ubban Geeshsha Ayyaanai kumin, Xoossaa qaalaa xalan yootidosona. 32Ammaniyaageeti ubbati qofaaninne wozanan issuwaa gididosona. Eta mehee ubbai issippe de7iyoorippe attin, baassi de7idabaa ooninne babaa gibeenna. 33Yesuusi kiittidoogeeti Godaa Yesuusi haiquwaappe denddidoogaa gita wolqqan markkattoosona; qassi Xoossai eta ubbau aaro kehatettaa darissidi immiis. 34Ammaniyaageetu giddon metootanchchi issoinne baawa; aissi giikko, biittai woi keettai de7iyoogeeti ubbati baizzi baizzidi, ekkido miishshaa ehiidi, 35Yesuusi kiittidoogeetussi immoosona; he miishshai asau koshshiyoogaadan shaahettidi, huuphiyan huuphiyan imettees. 36Qophphiroosa giyo haruuruwan yelettida Yooseefa giyo Leewa zare issoi de7ees; a sunttaa Yesuusi kiittidoogeeti Barnnaabaasa giidosona. Hegaa birshshettai “Minttettiya Na7aa” giyoogaa. 37Barnnaabaasi baassi de7iya biittaa baizzidi, miishshaa ehiidi, Yesuusi kiittidoogeetussi immiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\