Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 7:42

42SHin Xoossai etau zokkuwaa zaariis; eti saluwaa xoolinttiyaassi goinnanaadan, eta yeggi bayiis; hananabaa yootiyaageetu maxaafan, 'Israa7eela asatoo, oitamu laittaa bazzon shukkido mehiyaanne yarshshuwaa taassi yarshshidetii?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More