Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 7:45

45Qassi nu aawati dunkkaaniyaa bantta aawatuppe kayan ekkidi, Xoossai kase yedettido Aihuda gidenna asaa biittaa oiqqido wode, Yaasuura gelissidosona; he dunkkaanee Daawiti de7iyo wodee gakkanaassikka he sohuwan de7iis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More