Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 7:48

48“SHin hananabaa yootiyaagee, 'Godai, “Saloi ta kawotaa araataa; sa7aikka ta tohoi yedhdhiyoosaa. Yaatin, taayyo ai mala keetta keexxuuteetii? Woi taani shemppanasai awaanee? Ha ubbabaa ta kushiyan oottabeikkinaa?” yaagees' giidoogaadan, Ubbaappe Bolla Xoossai asi keexxido keettan de7enna.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More