Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 7:52

52Hananabaa yootiyaageetun intte aawati waissibeennai oonee? Xoossaa Na7ai Xilloi yaanaagaa kasetidi yootidaageetakka woridosona. Ha77i inttekka kiitanchchatu kushiyaappe Xoossaa higgiyaa ekkidi azazettibeennaageeti, Xilluwaa aatti immidi worideta” yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More