Daniel 6

1Kawoi Daariyoosi ba kawotettaa ubbaa giddon baappe garssaara biittaa haariya xeetanne laatamu asata sunttiyoogee lo77o giidi qoppiis. 2Qassi kawuwaassi aibanne pacissennaadan, he biittaa haariyaageeta xeellana mala, heezzu asata halaqa oottidi dooriis; doorettidaageetuppe issoi Daaneela. 3Daaneeli oosuwaa oottanau bau de7iya dumma eran hara halaqatuppenne biittaa haariyaageetuppe aadhdhidi beettiis. Hegaa gishshau, kawoi a ba kumetta kawotettaa bolli bolla oottidi sunttanau halchchiis. 4Yaatin, biittaa haariyaageetinne halaqati Daaneela mootanau, i aissiyo aisuwaa bolli bala demmana giidi koyidosona. SHin i keehi kiphatanne ammanettiya asa; qassi geellabaa oottenna asa gidido gishshau, a mootanau a bolli aiba balanne demmibookkona. 5Wurssettan eti giiddi, "A Xoossaa higgiyaa baggaara gidikkoppe attin, hara baggaara Daaneela mootiyoobaa demmokko" yaagidosona. 6Hegaappe guyyiyan, biittaa haariyaageetinne halaqati issippe kawuwaakko biidi, hagaadan yaagidosona; "Kawuwau Daariyoosaa, merinau de7a! 7Nuuni ne kawotettaa oosuwaa oottiya halaqati, biittaa haariyaageeti, ola gadaawati, zoriyaageetinne auraajjaa haariyaageeti ubbai maayido issi zoretai de7ees. Hegeekka hachchippe biidi hasttamu gallassai gakkanaashin, ai asinne nena kawuwaa woossanaappe attin, hara ai asakka woikko ai xoossakka woossennaadan, neeni awaajuwaa kessanaassa; geelladan woossiyaabi de7ikko, gaammotu ollan olettanaadan neeni azazanaassa. 8Simmi kawuwau, ha awaajoi shaarettenna Meedoonatunne Parssetu higgiyaadan, minonne laamettennaagaa gidana mala parama" yaagidosona. 9Hegaa gishshau, Kawoi Daariyoosi awaajuwaa xaafidi paramiis. 10Daaneeli awaajoi parametti kiyidoogaa erido wode, ba soo biis; biidi bolla pooqiyan de7iya kifiliyaa geliis. He kifiliyaa maskkootee Yerusalaame baggi simmidi dooyetti uttidaashin, ba kase woossiyoogaadankka gulbbatidi, ba Xoossaa galatiiddi, hachchi hachchi heezzutoo woossiis. 11Hegaappe guyyiyan, ha asati issippe biidi, Daaneeli ba Xoossaa woossishiininne maaduwaa oichchishin demmidosona. 12Demmidi kawuwaakko biidosona; biidi kawuwaa, "Kawuwau, ha hasttamu gallassatu giddon nena woossanaappe attin, hara ai asakka woikko ai xoossakka woossiyaabi gaammotu ollan olettanaadan awaajjabeikkiiyye?" yaagidi awaajuwaabaa haasayidosona. Kawoi zaaridi, "Awaajjaas; awaajoi shaarettenna Meedoonatunne Parssetu higgiyaadan minnidaagaa" yaagiis. 13Yaagin eti, "Kawuwau, yaatin hekko Yihudaappe omoodettidi, yiidaageetuppe issuwaa gidiya Daaneeli, neeyyookka neeni paramada kessido ne awaajuwaayyookka azazettenna. I ha77ikka hachchi hachchi heezzutoo ba Xoossaa woossees" yaagidosona. 14Kawoi hegaa siyido wode keehi azzaniis; Daaneela ashshanau qofaa qachchidi, awai wullana gakkanaashin, ashshiyo ogiyaa ubbaa koyiis. 15He wode asati issippe kawuwaakko biidi, "Kawuwau, Meedoonatunne Parssetu higgiyaadan gidikko, kawoi awaajjido awaajoi woikko azazido azazoi laamettennaagaa neeyyo era" yaagidosona. 16Hegaa gishshau, kawoi azazin, Daaneela ehiidi, gaammotu ollan olidosona. Olishin kawoi Daaneela, "Neeni ubbaton goinniyo Xoossai nena ashsho" yaagiis. 17Eti shuchchaa ehiidi, ollaa doonaa baridosona; ooninne Daaneela hegaappe kessennaadan, kawoi ba maatafaanne ba kawotettaa halaqatu maatafaa gorddido shuchchaa bolli wottiis. 18Hegaappe guyyiyan, kawoi ba keettaa simmidi, quma meennaaninne pashkkissiyaabaa aibakka baakko shiishshennan, xiskkuwaara xayidi aqiis. 19Maallado guuran kawoi denddidi, eesotiiddi gaammotu ollaakko biis. 20Ollaakko bi gakkidi hirggiiddi, "De7o Xoossaa ashkkarau Daaneelaa, neeni ubbaton goinniyo ne Xoossai nena gaammotuppe ashshanau danddayidee?" yaagidi xeesiis. 21Daaneeli zaaridi, "Kawuwau, merinau de7a! 22Ta Xoossai bari kiitanchchaa kiittidi, gaammotu doonaa gorddiis; eti tana bochchibookkona. Aissi giikko, taani a sinttan xillo. Qassi kawuwau, taani ne sinttankka moorobaa oottabeikke" yaagiis. 23Yaagin kawoi keehippe ufaittiis; ufaittidi Daaneela ollaappe kessanaadan azaziis. Daaneeli ollaappe kiyiis; ba Xoossan i ammanettido gishshau, a bollan aiba deshettikka beettibeenna. 24Hegaappe guyyiyan, Daaneela mootida asata ehaanaadan kawoi azaziis. Azazin eti oiqettidi, bantta maccaasaaranne bantta naatuura issippe yiidi, ubbaikka gaammuwaa ollan olettidosona. Eti ollaa duge gakkennan de7ishin, gaammoti sophi ekkidi, eta meqettaa mentteretti aggidosona. 25Hegaappe guyyiyan, Kawoi Daariyoosi asaa ubbaassi, kawotettatussi ubbaassinne dumma dumma qaalan haasayiya zaretussi ubbaassi hagaadan yaagidi xaafiis; "Saro de7eetii! 26"Ta kawotettan de7iya asai ubbai Daaneela Xoossaassi yayyana malanne kokkorana mala, taani awaajuwaa kessaas. "Aissi giikko, i de7o Xoossaa; qassi i merinau de7iyaagaa. A kawotettai mulekka xayenna; a kawotaa maataikka mule attenna. 27I ashsheesinne metuwaappe kessi ekkees. Saluwankka sa7ankka malaataanne oorattabaa oottees. Daaneela gaammotu doonaappe ashshidaagee a!" yaagiis. 28Hegaa gishshau, ha Daaneeli Daariyoosa kawotettaa wodenne Parssiyaa Qiiroosa kawotettaa wode ubban ishalidi de7iis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\