Deuteronomy 13

1"Intte giddon hananabaa yootiyaagee woikko aimo birshshiya asi denddidi, malaataanne maalaalissiyaabaa oottikko, 2i yootido malaatai woikko maalaalissiyaabai tumu gididi polettin, i inttena, 'Ane kase intte erenna hara xoossatussi goinnoos' yaagikko, 3intte a mulekka siyoppite. Intte a kumetta wozanaappenne kumetta shemppuwaappe GODAA intte Xoossaa dosiyaakkonne giidi, inttena i paaccanau hegaa oottees. 4GODAA intte Xoossaa kaallite; ayyo yayyite; a azazuwaa naagite; a qaalaakka siyite; ayyo goinnite; appe duuxxoppite. 5Inttena Gibxxe kessidi, ailletettaappe inttena wozida GODAA intte Xoossaa bolli intte makkalanaadan tamaarissiya hananabaa yootiyaagaa, woikko aimuwaa birshshiyaagaa worite; hegaa mala asi inttena GODAA intte Xoossaa azazuwaappe wora baanaadan oottiyo gishshau, hegaa malaa woridi, iitaa intte giddoppe diggite. 6"Harai atto ne aayee na7ai ne ishai, ne attumanne macca na7i, ne siiqiyo ne machchiyaa, woikko ne siiqo laggee nena, 'Hindda, kase neeninne ne maizza aawati goinni erenna xoossaassi goinnana' giikko, 7biittau ha gaxaappe ya gaxaa gakkanaashin de7iya, ne yuusho ubban mataaninne haahuwan de7iya asai ubbai goinniyo xoossatussi, 'Hindda biidi etau goinnana' giidi balettikko, 8au eeno gooppa; i giyoogaakka siyoppa. Ayyo qarettada a guyye ashshoppa; 9a woranau koshshees. A woranau koiro ne doomma; hegaappe guyyiyan, asai ubbai ba kushiyaa a bolli wottidi woro. 10I haiqqana gakkanaashin, shuchchan caddite; aissi giikko, i inttena Gibxxe biittaappe, ailletettaa keettaappe kessida GODAAPPE, intte Xoossaappe, inttena shaakkanau koyiis. 11Israa7eela asai ubbai hegaa siyidi yayyana; qassi hegaa mala iitabaakka naa77antto intte giddon ooninne oottenna. 12"GODAI intte Xoossai intte de7anaadan immiyo katamaappe issuwan intte de7iyo wode, 13intte asaa giddon iitati denddidi, asaa, 'Hinddite! Biidi intte erenna xoossatussi goinnoos' yaagidi balettiyoogaa siyikko, 14he yohuwaabaa oichchite; minttidi qorite. Qorin he intte giddon tunabai oosettidoogee tuma gidikko, 15he kataman de7iya asa ubbaa mashshaa qaran wurssite; he katamaanne an de7iya mehiyaarakka ashshennan xaissite. 16He katamaappe intte ekkido omoodo ubbaa katamaa dabaabaa shiishshite. SHiishshidi he katamaanne a omooduwaa ubbaa GODAAYYO, intte Xoossaayyo, xuuggiyo yarshsho oottidi wurssi xuuggite. I merinaukka naa77antto keexettenna; laalettida soho gididi, he sohoi attana. 17Hirima geetettida miishshaappe aibinne intte kushiyan beettoppo. Yaatikko, GODAI ba wolqqaama hanqquwaappe simmidi, inttena maarana; i intteyyo qarettana. Kase intte maizza aawatuyyo caaqqido maachchaadan, intte qoodaa darissana. 18Aissi giikko, taani hachchi inttena azaziyo azazo ubbaa intte naagiyoogan GODAASSI, intte Xoossaassi azazettikko, qassi GODAA intte Xoossaa sinttankka likke gidiyaabaa oottikko, he giidobai intteyyo tumu polettana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\