Deuteronomy 14

1"Intte GODAA intte Xoossaa naata; intte haiqqida asau inttena gom77oroppitenne sintta bagga huuphiyaa meedoppite. 2Aissi giikko, intte GODAASSI, intte Xoossaassi, geeshsha asa; GODAI inttena ba asa gidanaadan, biittan de7iya asa ubbaappe dooridi wottiis. 3"Intte tunabaa aibanne mooppite. 4Intte maana mehetinne do7ati hageeta; booraa, dorssaa, deeshshaa, 5genessaa, dogaa, wushaa, wora deeshshaa, cofoshuwaa, gaaraanne deriyaa dorssaa. 6Qinccafilee wuri phalqqettidoogeeta, waammotiya mehetanne do7ata ubbaa miite. 7SHin waammotiyaageeta gididi, qinccafilee phalqqettibeennaageeta mooppite; hegeetikka gaameelaa, harbbainnuwaanne guppalliyaa. Hageeti waammotoosona; shin eta qinccafilee phalqqettibeenna gishshau, eti intteyyo tuna. 8Gudunttaikka qinccafilee phalqqetta gidikkonne waammotenna gishshau, i intteyyo tuna. A ashuwaa mooppite; a bautaakka bochchoppite. 9"Haatta giddon de7iya meretatu ubbaappe intte maanaageeti hageeta; moliyaagaa mala qefeenne poqoi de7iyo ubbaa miite. 10SHin moliyaagaa mala qefeenne poqoi bainna augaanne mooppite. Hegeeti intteyyo tuna. 11"Geeshsha gidida kafo ubbaa miite; 12shin kafotuppe intte meennaageeti hageeta: argganttaa, bazzo ankkuwaa, karetta ankkuwaa, 13golluwaa, xinggille zare ubbaa, 14qooraase zare ubbaa, 15yanchchaa, cancciya guttuwaa, haatta kafuwaa, gace zare ubbaa, 16qeeri guttuwaa, wogga guttuwaa, haatta kuttuwaa, 17bazzo guttuwaa, yindduwaa, ganggaanuwaa, adussa qooree de7iyo haatta kafuwaa, 18saabissaa giyo kafo zare ubbaa, jinjjilaatiyaanne wurkkaawurkkuwaa. 19Qefeera de7iya qeeri meretati ubbai intteyyo tuna; eta mooppite. 20SHin he qefeera de7iyaabatuppe geeshsha gidiyaageeta miite. 21"Intte GODAASSI, intte Xoossaassi, geeshsha asa gidiyo gishshau, bautidabaa ubbaa aibanne mooppite. Hegaa intte kataman de7iya beteti maanaadan etau immanau danddayeeta; woikko hara biittaa asassi baizzanau danddayeeta. "Deeshsha maraa a aayee maattan doissoppa. 22"Intte intte gadeppe laittan laittan gakkiya katta aife ubbaappe asirataa kessite. 23Intte ubba wode, GODAAYYO, intte Xoossaayyo, yayyiyoogaa tamaarana mala, i ba sunttai xeesettana mala doorido sohuwan, GODAA intte Xoossaa sinttan, intte kattaa, woiniyaa eessaanne zaitiyaa asirataa, intte dorssaappenne mehiyaappe baira yelettidaagaa hegan miite. 24GODAI intte Xoossai ba sunttai xeesettana mala doorido sohoi, intte de7iyoosaappe keehi haaho gidikko, GODAI inttena anjjana mala, intte intte asirataa yaa tookkanau danddayennan ixxikko, 25baizzite; baizzidi he miishshaa kushiyan oiqqidi, GODAI intte Xoossai doorido sohuwaa biite. 26Biidi he miishshan intte koyidobaa augaanne, miizza gidin, dorssa gidin, woine eessaa gido, woikko hara mino ushshaa, woikko hara intte koyiyoobaa aibanne shammidi, inttenne intte so asai ubbai GODAA intte Xoossaa sinttan hegaa miitenne ufaittite. 27"Hegaa intte oottiyo wode, intte kataman de7iya Leewata dogoppite; aissi giikko, eti inttenaara shaakki ekkido hara laati baawa. 28Heezzantta laittan laittan ubba wode, intte katta asirataa ehiidi, intte kataman shiishshite. 29Hegaa intte kataman de7iya inttenaara shaakki ekkido, hara laati bainna Leewati, beteti, aawi bainna naatinne am77e maccaasati yiidi moona; miidikka kallona. Yaatikko, intte oottiyo intte kushiyaa ooso ubban GODAI intte Xoossai inttena anjjana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\