Deuteronomy 15

1"Laappuntta laittaa laittaa wurssettan intteppe tal77idaageetuyyo eta acuwaa maarite. 2Intte acuwaa maarana wogai hagaa: ba lagge Israa7eeliyaayyo tal77ida ai asinne he acuwaa maaro. GODAA maarotettai awaajettido gishshau, tal77idaagee ba lagge Israa7eelassi woikko ba ishaassi tal77idobaa oichchoppo. 3Hara biitta asau intte tal77ido acuwaa ekkanau danddayeeta; shin intte intte zaretussi tal77idobaa ubbaa maarite. 4"Intte GODAA intte Xoossaa qaalaassi azazettikko, taani hachchi inttena azaziyo azazo ubbaa balennan oottikko, intte giddon issi asinne hiyyeesenna. Aissi giikko, intte laattanaadan GODAI intte Xoossai inttessi aqo oottidi immiyo biittan GODAI inttena anjjana. 6GODAI intte Xoossai intteyyo giidoogaadan, i inttena anjjana; daro kawotettai intteppe tal77ana; shin intte issuwaappenne tal77ekketa. Qassi intte kawotettata haarana, shin issoinne inttena haarenna. 7"GODAI intte Xoossai intteyyo immiyo biittan de7iya qeeri katamatuppe augaaninne de7iya intte lagge Israa7eelatu giddon issi asi hiyyeesikko, ayyo meqettaa iitoppite; qassi intte kushiyaakka shiishshi ekkoppite. 8Intte kushiyaa ayyo birshshite; a koshshiyaabaa aibanne ayyo tal77ite. 9'Acuwaa maariyo laappuntta laittai matiis' gaada, hiyyeesa Israa7eelaa iita aifiyan xeellada, ayyo aibanne tal77iyoogaa digganau iita qofai ne wozanan gelennaadan naagetta. Hegee xayikko, i neeppe GODAU waassana; hegee neeyyo nagara gidana. 10Neeni ayyo coo imma; neeni ayyo immiyo wode, ne wozanan aissi immiyaanaa gooppa; yaatikko, intte ooso ubban, intte oiqqidoban yedhdhidoban ubban GODAI intte Xoossai inttena anjjana. 11He biittan ubba wodekka hiyyeesi xayenna gishshau, taani nena Israa7eelatuyyo, ne biittan de7iya hiyyeesatuyyoonne metootanchchatuyyo keha gidanaadan azazais. 12"Neeni attuma gidin macca gidin, ne dabbo Israa7eela asa aille oottada shammikko, i neeyyo usuppun laittaa ootto; laappuntta laittan ailletettaappe kessa yedda. 13Neeni ailletettaappe a kessa yeddiyo wode, mela kushe yeddoppa. 14Neeni ne wudiyaappe, ne audiyaappenne ne woiniyaa gum77iyoosaappe ayyo kehatettan imma; GODAI ne Xoossai nena anjjidoogaa keenaa ayyo imma. 15Inttekka Gibxxe biittan kase aille gididoogaanne GODAI intte Xoossai inttena yaappe wozidoogaa dogoppite. Taani inttena hachchi azaziyoogee hegaassa. 16"SHin he aillee nenanne ne keettaa asaa dosido gishshaunne nenaara ayyo de7oi lo77o gidiyo gishshau, 'Taani ne sooppe kiyada biikke' yaagikko, 17pengge a efaada, goottaa ekkada, a haittaa lukka. Yaatobare i neeyyo merinaukka aille gidana. Qassi aille gidiya maccaarissikka hegaadan ootta. 18A neeni ailletettaappe kessa yeddiyo wode, neeni qohettidabaadan qoppoppa; aissi giikko, i ha usuppun laittaa giddon kerau oottiyaabi oottiyoogaayyo dakko daruwaa neeyyo oottiis. Hegaa gishshau, neeni oottiyooban ubban GODAI ne Xoossai nena anjjana. 19"Neeni ne mehiyaappenne ne dorssaa wudiyaappe baira yelettida attumaagaa ubbaa GODAASSI, ne Xoossaassi, dummaya. Ne dummayido mehiyaappe baira yelettidaagaa aibiyyoonne go7ettoppa; ne dorssaa wudiyaappe baira yelettidaagaa ikisiyaakka meedoppa. 20Neeninne ne so asai GODAI dooriyo sohuwan GODAA intte Xoossaa sinttan hegeeta laittan laittan miite. 21SHin ne yarshshiyo mehiyaa bollai tillana xayikko, i silidaba woikko qooqe gidikko, woikko qassi hara iita boree a bollan de7ikko, hegaa GODAASSI, ne Xoossaassi, yarshshoppa. 22Hegaa intte de7iyo intte kataman miite; wogan geeshsha asa gidin, woi tuna asa gidinkka genessaanne gaaraa ashodan mo. 23SHin intte a suuttaa haattadan sa7an gussiteppe attin, mooppite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\