Deuteronomy 18

1"Qeesetettan oottiya kumetta Leewa zaretussi Israa7eela giddon biittaa laatai baawa. Eti asai GODAASSI shiishshiyo taman xuuggiyo yarshshuwaappe miiddi de7iyoogee etau laata. 2Etau eta ishanttu giddon laati de7enna; GODAI etau geppidoogaadankka i eta laata. 3"Korimaa woikko dorssaa asai yarshshuwau shiishshidoogaappe qeesetussi bessiyaagee hagaa: missaa, naa77u bagga manggaagaanne ulo giddo ashuwaa etau immona. 4Intte kattaappe, woiniyaappenne zaitiyaappe koiro gakkida aifiyaanne intte dorssaa ikisiyaappe bairattuwaa qeesetuyyo immeeta. 5Aissi giikko, etinne eta naati GODAA sunttan eqqidi, merinau qeese gididi oottana mala, intte zariyaa ubbaa giddoppe GODAI intte Xoossai eta dooriis. 6"Leewa zare gidiya issi asi Israa7eela biittan ai katamaappenne denddidi, GODAI dooriyo sohuwau yiikko, 7i biyoosan de7iya Leewati GODAA sinttan eqqidi oottiyoogaadan, ikka GODAA ba Xoossaa sinttan eqqidi ootto. 8Qassi ba aawaa aquwaa baizzin, bana gakkiyaagaa ekkidaagaa gidikkokka, qeeseti go7ettiyoobaa ubbaa etaara likke shaakkidi ekko. 9"GODAI intte Xoossai intteyyo immido biittaa geliyo wode, he biittan de7iya asai oottiyo tuna oosuwaa oottoppite. 10Ba attuma na7a woikko macca na7a yarshshossi giidi, taman xuuggiya ai asinne intte giddon beettoppo. Bitiyaabi, maracce xeelliyaabi, murunniyaabinne qaadaa odiyaabi qassi intte giddon de7oppo. 11Daggamiyaagee, ayyaanata xeegiyaagee, shareechchiyaageenne haiqqida asaa ayyaanaa xeegiyaagee intte giddon de7oppo. 12Hegaa malabaa oottiya ai asinne GODAA matan ixettida asa. Eti hegaa mala tunaa oottiyo gishshau, GODAI intte Xoossai he kawotettaa intte sinttappe gooddana. 13SHin intte GODAA intte Xoossaa sinttan kumetta boree bainnaageeta gidite. 14"Ha intte laattanau biyo biittan de7iya kawotettati murunniyaageetinne maracciyaa xeelliyaageeti odiyoogaa siyiyaageeta. SHin intte hegaa oottennaadan GODAI intte Xoossai inttena teqqiis. 15GODAI intte Xoossai, intte zariyaa giddoppe, ta mala hananabaa yootiyaagaa intteyyo denttana. Intte i giyoogaa siyite. 16Intte Siinaa Deriyaa bollan shiiqido wode, GODAA intte Xoossaa hagaadan yaagidi oichchideta; 'Nuuni haiqqennaadan, GODAA nu Xoossaa cenggurssaa zaari siyokko; qassi ha wolqqaama tamaakka naa77antto be7okko' yaagideta. 17"GODAI tau hagaadan yaagiis; 'Eti giidobaa ubbaa likke giidosona. 18Taani eta zaretu giddoppe, ne mala hananabaa yootiyaagaa etayyo denttana; denttada ta qaalaa a doonan wottana; ikka taani a azaziyo ubbaa etayyo yootana. 19I ta sunttan yootiyo ta qaalaa siyenna oossinne haluwaa taani kiyana. 20SHin ta azazabeennaagaa xalidi ta sunttan yootiyoogee woikko hara xoossatu sunttan yootiya he hananabaa yootiyaagee haiqqo' yaagiis. 21"Intte, 'Hananabaa yootiyaagee yootiyo qaalai Xoossaappe gidennaagaa aibin shaakki eranee?' yaagikko, 22he hananabaa yootiyaagee GODAA sunttan yootin, i yootido qaalai polettennan ixxikko, hegee GODAI yootibeenna qaala gidiyoogaa ereeta. He hananabaa yootiyaagee wordduwan yootido gishshau, au yayyoppite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\