Deuteronomy 22

1"Israa7eela asa boorai woikko dorssai bayidi wora biishin be7ikko, shenehoo gaada aggaagoppa; a godaassi laagga ehaada imma. 2He mehiyaa godai ne heera gidana xayikko, woikko a godai oonakko neeni erana xayikko, a godai koyiiddi yaana gakkanaashin, ne soo ekkada efa; i yiidi, demmiyo wode, au imma. 3Hegaadan hare gidin, maayuwaa woikko aibanne bayidabaa demmikko, a godau zaarappe attin, shenehoo gooppa. 4"Israa7eela asa haree woikko boorai ogiyan kunddidaashin be7ikko, maaddada denttappe attin, shenehoo gaada aggaagoppa. 5"Maccaasai attumaasaa maayuwaa maayoppo; attumaasaikka maccaasaa maayuwaa maayoppo. Aissi giikko, hegaa malabaa oottiya oonanne GODAI intte Xoossai shenetees. 6"Ogiyan ne biishin, mittan gidin, sa7an ba maraa woikko phuuphphulliyaa haphpha uttida kafiyo demmikko, o i maraara gatta oiqqada ne soo efooppa. 7Marata ekka efaanau danddayaasa; shin aayyiyo baanaadan yeddaaga. Hegaadan oottikko, neeni duretada adussa laittaa de7ana. 8"Ooratta keettaa keexxiyo wode, xoqqa kaaraappe asi kunddi haiqqin ne oishettennaadan, zemppidi attiyoogaa giigissa. 9"Ne woiniyaa shooqan naa77u qommo kattaa zeroppa; hegaadan ootikko, ne zerido kattainne woinee naa77aikka moorettana. 10"Booraanne hariyaa issippe waaxada goyoppa. 11"Suufiyaappenne liinuwaappe wolahan dadettida maayuwaa maayoppa. 12"Ne maayido maayuwau oiddu baggaarakka macarai de7o. 13"Issi asi machcho bullachchidi, iira aqi simmidi, o dosana xayikkonne, 14'Hanno ta machchada iira aqiyo wode, geela7otetti iyyo baawa' yaagidi o mooridi haasayikko, 15he na7ee aawainne aayyiyaa i geela7otettaa malaataa ekki efiidi, katamaa penggen de7iya cimata bessona. 16Na7ee aawai cimatuyyo hagaadan yaagidi yooto, 'Taani ta na7iyo hagaayyo machcho oottada immaas; shin i o ixxiis. 17I, "Ne na7en geela7otetti baawa" yaagidi o mooridi haasayees; shin ta na7ee geela7otettaa malaataa hagaa be7ite' yaagidi, i geela7otettaa erissiya carqqiyaa besso. 18Yaatin he katamaa cimati a xurqqayiyan shocona. 19I Israa7eela geela7ee sunttaa moorido gishshau, cimati a xeetu xaqara biraa qaxxayidi, hegaa na7ee aawaayyo immona. Na7iyaakka ayyo machcho gidada de7u; ba de7o laitta ubban i o yeddanau bessenna. 20"A mootoi tuma gididi, na7en geela7otettai xayikko, 21na7iyo i aawaa kare ehiidi, he katamaa attumaasai o shuchchan caddidi woro. Aissi giikko, a ba aawaa son de7aidda shaaramuxa gidada, Israa7eela giddon ha pokkobaa oottaasu; hegaadan oottidi intte giddoppe iitaa diggite. 22"Ai asinne hara asa maccaasaara shaaramuxiiddi ohettikko, ikka aara shaaramuxida maccaasiyaakka haiqqona. Hegaadan oottidi, intte giddoppe iitaa diggite. 23"Ai asinne harau giigida geela7iyo katamaa giddon demmidi iira shaaramuxikko, 24eta naa77aakka katamaappe gaxaa kessidi, shuchchan caddidi worite. Aissi giikko, na7iyaa kataman de7aidda, asi ashshanaadan waassabeikku. I haiqqiyoogee qassi hara asau giiga uttida geela7iyo moorido gishshaassa. Hegaadan oottiyoogan intte giddoppe iitaa diggite. 25"Issi asi asau giigida geela7iyo asi bainna sohuwan wolqqan oiqqidi, iira zin77ikko, a xallai haiqqo. 26Na7iyo ainne oottoppite; o woranau bessiya nagara oottabeikku. Hagee issi asi coo ba shooruwaa bolli denddidi, woriya asa pirddaa mala pirdda. 27Aissi giikko, i o asi bainna sohuwan demmidi oiqqin, he geela7o na7iyaa waassaasu; shin o ashshiya asi de7ibeenna. 28"Ai asinne asau giigabeenna geela7iyo oiqqidi, i geela7otettaa ekkirggidi ohettikko, 29na7ee aawaassi ishatamu xaqara biraa qanxxo. Yaatidi na7iyo bau machcho ootto. Ba de7o laitta ubban o yeddoppo. 30"Ai asinne ba aawaa machchiyo ekkidi, ba aawaa kaushshoppo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\