Deuteronomy 23

1"Sanggisettida woikko qaaratettida attumaasi, GODAA yaa7aa giddon beettoppo. 2"SHaaramuxan yelettida asi GODAA asaa maabaraa geloppo; harai atto biidi tammantta yeletaa gakkanaashinkka, a zariyaappe ooninne GODAA asaa maabaraa giddo geloppo. 3"Amoona asa gidin, woi Moo7aaba asa gidinkka, GODAA asaa maabaraa geloppo; harai atto biidi tammantta yeletaa gakkanaashinkka, eta asa gidida ooninne merinaukka GODAA asaa maabaraa geloppo. 4Aissi giikko, intte Gibxxeppe kiyidi hemettishin, eti inttena kattaaranne haattaara mokkibookkona. Hegaadankka, Masphphexoomiyan Patoora giyo kataman de7iya Bi7oora na7aa Balaami inttena qanggana mala qaxaridosona. 5Qaxarinkka GODAI, intte Xoossai, Balaami giyoogaa siyanau koyibeenna; a qanggettaa intteyyo anjjuwau laammiis. Aissi giikko, GODAI intte Xoossai inttena siiqees. 6Intte de7o laitta ubban merinaukka eti saro de7anaadaaninne eti duretanaadan amottoppite. 7"Intteyyo eti dabbo gidiyo gishshau, Eedoomata karidi ixxoppite; qassi Gibxxetakka ixxoppite. Aissi giikko, intte eta biittan bete gididi de7ideta. 8Etayyo heezzantto yeletaa naati GODAA asaa maabaraa gelanau danddayoosona. 9"Intte intte morkkiyaa olanau kiyidi issisan galchchiyo wode, inttena tunissiyaabaappe ubbaappe shaahettite. 10Qammi aimuwan maccaasaara gaittidoogaa erissiya irxxabai an de7iyo ai asinne de7ikko, dunkkaanidosaappe gaxaa kiyidi yan gam77o. 11Sa7ai omariyoode, ba bollaa meecettidi, lem77iyoode dunkkaanidosaa simmo. 12"Intte sheeshshau uttiyoosaa dunkkaanidosaappe kareera giigissite. 13SHeeshshau uttiyoosaa bookkanau shoodiraa intte ola miishshaara gatti oiqqite; sheeshshau utti simmidi, ollan biittaa zaarite. 14Aissi giikko, GODAI intte Xoossai inttena naaganaunne intte morkketa intte kushiyan aatti immanau, intte moottan yaanne haanne hamettees. Hegan i sheneyiyaabaa aibanne be7idi, intteppe wora simmennaadan, intte moottai geeshsha gidanau koshshees. 15"Ba godaappe baqatidi, neekko yiida ailliyaa zaarada a godaayyo immoppa. 16I intte katamatuppe ba koyidoogan ba koyido wodiyaa de7o; a huqqunnoppite. 17"Israa7eela asaappe ooninne attuma gidin, macca gidinkka, allaga xoossaassi goinniyaageeti oottiyoogaadan, shaaramuxiyaagaa gidoppo. 18Hegaadankka, attumaagaa gidin, maccaaro gidin, shaaramuxan demmido miishshaa shiiquwaa gattanau GODAA intte Xoossaa keettaa ehooppona. Aissi giikko, eta naa77aakka GODAI intte Xoossai shenetees. 19"Ne zare gidiya Israa7eela asau miishshaa, kattaa gidin harabaa tal77idi dichchaa ekkoppa. 20Hara biittaa asaappe dichchaa oichchanau danddayaasa; shin neeni laattanau geliyo biittan neeni oottiyooban ubban GODAI ne Xoossai nena anjjana mala, ne zare gidiya Israa7eela asaassi dichchau tal77oppa. 21"GODAAYYO, ne Xoossaayyo, immanau geppidobaa immanau gam77oppa. GODAI ne Xoossai neeni geppidoogaa kumettan neeppe koyiyo gishshau, polana xayikko, neeyyo nagara gidana. 22SHin neeni geppana xayikko, hegan neeyyo nagari baa. 23GODAAYYO, ne Xoossaayyo, immana gaada neeni doonan haasayidoogaa ne dosan immana giido gishshau, ne inxxarssan haasayidoogaa pola. 24"Ne shooruwaa woiniyaa gidduwaara kanttiyo wode, woiniyaappe ne koyido keenaa mappe attin, appe aibanne ne oiqqido miishshan yeggoppa. 25Ne shooruwaa shooqaara kanttiyo wode, he shooqan de7iya tiyaappe duuttada mappe attin, ne shooruwaa kattaa baacan cakkada soo efooppa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\