Deuteronomy 26

1"GODAI intte Xoossai inttena laatissiyo biittaa gelidi, woppu giidi uttiyo wode, 2GODAI intte Xoossai intteyyo immiyo biittan mokkida kattaa ubbaappe bairattuwaa keeshiyaara GODAI intte Xoossai ba sunttai hegan xeesettanaadan doorido sohuwau ekkidi biite. 3Yaatidi he wodiyan aawatiya qeesiyaakko biidi, hagaadan yaagite; 'GODAI nuuyyo immana giidi kase nu maizza aawatuyyo caaqqido sohuwaa tana gelissidoogau GODAASSI, nu Xoossaassi, hachchi taani markkattais' yaago. 4"Yaatobare qeesee kattai kumido keeshiyaa ne kushiyaappe ekkidi, GODAAYYO, ne Xoossaayyo yarshshiyoosaa sinttan wotto. 5Hegaappe guyyiyan, GODAA ne Xoossaa sinttan hagaadan yaagada haasaya; 'Ta maizza aawai de7iyoosaa xayidi metootida Sooriyaa biittaa asa; i metootidi, qoodan guutta asatuura Gibxxe wodhdhidi yan de7iis. Hegan de7iiddi i gita wolqqaamanne qoodan cora dere kiyiis. 6Hegaa be7idi, Gibxxeti nuuyyo meqettaa iitidosona; nuna un77ettidosona. Nu oottanaadan deexo oosuwaa nu bolli caanidosona. 7Yaatin, nuuni GODAASSI, nu aawatu Xoossaassi, waassida; waassin GODAI nu waasuwaa siyiis; nu un77uwaa, nu daafuraanne nu huqqunnaa be7iis. 8Be7idi GODAI ba wolqqaama kushiyaaninne ba micettida qesiyan, gita dagaman, malaataaninne maalaalissiya oorattabaa oottiyoogan, nuna Gibxxeppe kessiis. 9Ha sohuwaa nuna ehiidi, maattaanne eessaa goggiya ha biittaa nuuyyo immiis. 10Immin hekko taani GODAI immido biittaa aifiyaappe bairattuwaa ehaas' yaagada, keeshiyaa GODAA ne Xoossaa sinttan wottada, a sinttan goinna. 11Neeyyoonne ne so asaayyo GODAI ne Xoossai immidoban ufaittiiddi, GODAA galatite; Leewatinne intte giddon de7iya beteti ubbaikka inttenaara ufaittona. 12"Asirataa kessiyo heezzantta laittan laittan mokkidabaa ubbaappe asirataa kessada poliyo wode, ne kataman de7iya Leewatuyyo, betetuyyo, aaya aawu bainnaageetuyyoonne am77etuyyo imma; yaatobare eti intte kataman banttau koshshiya kattaa maananne kallana. 13Hegaappe guyyiyan GODAAYYO, ne Xoossaayyo, hagaadan yaaga; 'Taani ta sooppe GODAASSI dummatida kattaa kessada, neeni tana azazido ne azazuwaadan Leewatuyyo, betetuyyo, aaya aawu bainna naatuyyoonne am77etuyyo immaas. Taani ne azazuwaappe issuwaanne menttabeikke; qassi issuwaanne doga aggabeikke. 14Ta azzanuwaa wodekka, he asirataappe ainne mabeikke; taani wogan geeshsha gidenna wodekka, appe kare kessidobikka baawa; haiqqida asaukka acaa hegaappe wottabeikke. Taani GODAAYYO, ta Xoossaayyo, azazettaas; qassi neeni tana azazidoogaa ubbaa polaas. 15Neeni de7iyo geeshsha sohuwaappe, saluwaappe haa duge xeella; ne deriyaa Israa7eelanne kase nu maizza aawatuyyo ne immana gaada caaqqidoogaadan nuussi immido ha maattainne eessai goggiyo biittaa anjja' yaaga. 16"Neeni ha awaajotanne wogata naaganaadan, GODAI ne Xoossai nena hachchi azaziis; hegaa gishshau, neeni eta ne kumetta wozanaappenne kumetta shemppuwaappe naaga. 17GODAI neeyyo Xoossaa gididoogaa, ne a ogiyan hemettiyoogaa, a wogaa, a azazuwaanne a higgiyaa neeni poliyoogaa hachchi erissadasa. 18Qassi GODAIKKA ba gelido qaalaadan neeni a asa gidiyoogaa, ayyo buzo aqo gidiyoogaanne neeni a azazo ubbaa naaganaagaa erissiis. 19Hegaa neeni oottikko, i medhdhido asa ubbaappe nena galatan, sunttaaninne bonchchuwan gita dere oottana i gelido qaalaadan neenikka ayyo geeshsha dere gidanaagaa hachchi erissiis" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\