Deuteronomy 28

1"GODAAYYO, ne Xoossaayyo, polo azazettikko, hachchi taani neeyyo immiyo azazo ubbaa minttada kaallikko, GODAI ne Xoossai biittan de7iya kawotettatu ubbaappe nena xoqqu xoqqu oottana. 2GODAAYYO, ne Xoossaayyo, neeni azazettikko, hagaappe kaallidi de7iya anjjoi ubbai neebaa gidana. 3"Neeni kataman anjjettidaagaa gidana; gaxariyankka anjjettidaagaa gidana. 4Ne uluwaa aifee, ne shooqaa aifee, ne mehiyaa maratinne ne dorssaanne ne deeshshaa wudiyaa marati corattidi anjjettidaageeta gidana. 5Ne kattaa keesheenne ne munaqa keree anjjettidaageeta gidana. 6Neeni gelaiddakka kiyaiddakka anjjettidaagaa gidana. 7"Ne bollan denddiya ne morkketa GODAI ne sinttan xoonettidaageeta oottana. Eti ne bolli issi ogiyaara yaana; shin laappun ogiyaara ne sinttappe baqatidi xayana. 8"GODAI ne kushee oiqqidobaa ubbaanne ne gootaraa anjjana; GODAI ne Xoossai neeyyo i immiyo biittan nena anjjana. 9"Neeni GODAA ne Xoossaa azazuwaa naagikkonne a ogiyan hemettikko, i neeyyo kase caaqqidoogaadan, GODAI nena baayyo dummatida geeshsha dere oottidi essana. 10Hegaappe guyyiyan, biittan de7iya asai ubbai GODAA sunttai nenan xeegettidoogaa be7idi yayyana. 11GODAI neeyyo immanau kase ne maizza aawatuyyo caaqqido he biittan, ne uluwaa aifiyaa, ne mehiyaa aifiyaanne, ne shooqaa aifiyaa darissidi nena anjjana. 12"Ne kushiyaa oosuwaa ubbaa anjjanaunne, GODAI ne biittaassi iraa wodiyan bukissanau ba minjja keettaa, saluwaa penggiyaa neeyyo dooyana; qassi neeni daro kawotettatussi tal77anappe attin, ooppenne haa tal77akka. 13GODAI nena huuphe kessanappe attin, guyye goina kessenna. Hachchi taani neeyyo immiyo, GODAA ne Xoossaa azazuwaa siyada, hegaa minttada kaallikko, neena bolla gidanappe attin, garssa gedakka. 14Taani neeyyo hachchi immido azazuwaappe haddirssinne ushachchi gaada, hara xoossata kaalloppanne etau oottoppa. 15"SHin neeni GODAA ne Xoossaa qaalaayyo azazettennan ixxada, hachchi taani nena azaziyo wogaanne azazuwaa ubbaa naagennan aggikko, hagaappe kaallidi de7iya qanggettati ubbai ne bolli yaananne nena eti demmana. 16"Neeni kataman qanggettidaagaa gidana; gaxariyankka neeni qanggettidaagaa gidana. 17"Ne kattaa keesheenne ne munaqa keree qanggettidaagaa gidana. 18"Ne uluwaa aifee, ne shooqaa aifee, ne marainne ne aayee, ne dorssaanne deeshshaa wudee qanggettidaagaa gidana. 19"Neeni gelaiddakka kiyaiddakka qanggettidaagaa gidana. 20"Neeni ne iita oosuwan tana aggido gishshau, eesuwan neeni xayana gakkanaashin, ne oottiyo ooso ubban GODAI qanggettaa, shabbirssaanne seeraa yeddana. 21Neeni laattanau biyo biittaappe xayana gakkanaashin, GODAI boshai neeppe duuxxennaadan oottana. 22GODAI nena gilqqatettan, mishuwaaninne masunttan, xuuggiya awaaninne koshan, carkkuwaaninne dumma dumma kattaa harggiyan neeni xayana gakkanaashin shocana. 23Neeppe bollaara ne ginan de7iya saloi nahaase birata gidana; ne biittaikka birata gidana. 24GODAI ne biittan bukkiya iraa buhenne baana kessana; neeni biittaappe xayana gakkanaashin, baanai saluwaappe duge bukkana. 25"GODAI nena ne morkketun xoonissana; neeni eta olanau issi ogiyaara kiyana; shin laappun ogiyaara ne eta sinttappe baqatana. Biittan de7iya kawotetta ubbai ne bolli gakkidabaa be7idi, yashshan shabbirettana. 26Ne ahai saluwaa kafo ubbaunne bazzo do7au quma gidana; eta yedettiyaabikka de7enna. 27"GODAI nena xalee bainna Gibxxe masunttan, kixan, ilaaninne puusuwan nena harggissana. 28GODAI nena gooshshan, qooqetettaaninne dagaman shocana. 29Gallassa seetan neeni qooqee xuman tattaafiyoogaadan tattaafana; ne oottiyoobai ubbai neeyyo giigennan ixxana. Ne de7o laitta ubban huqqunnettadanne bonqqettada daana. Nena maaddiya asakka demmakka. 30"Neeni macca na7a giigissana shin, harai o dafidi efaana. Keettaa neeni keexxana; shin an de7akka. Woiniyaa ne tokkana; shin a aifiyaa maakka. 31Ne boorai ne sinttan shukettana; shin a ashuwaa maakka. Ne haree neeppe bogettidi ekettana; shin neeyyo guyye simmenna. Ne dorssai ne morkkiyau imettana; hegaa ashshanau nena maaddiyaabi de7enna. 32Ne aifiyaa sinttan ne attuma naatinne macca naati hara kawotettau imettana; eti simmin be7ana gaada xeellishin, ne aifee galjjana; hegaa digganau neeyyo aiba wolqqinne de7enna. 33Ne biittaa aifiyaanne ne daafuridobaa ubbaa ne erenna asai maana; ne de7o ubban huqqunnettidaagaanne naaqettidaagaa gidana. 34Ne be7iyo iitai nena gooshshana. 35GODAI xalee bainna iita masunttan ne gulbbataanne ne wodiraa harggissana; yedhdhiya gediyaappe huuphiyaa gakkanaashin, nena he masunttan shocana. 36"GODAI nenanne ne kawuwaa, nena gidin, ne maizza aawata gidinkka eribeenna asa dere efaana. Hegan neeni mittaappenne shuchchaappe merettida hara xoossatuyyo goinnana. 37GODAI nena laaliyo hara kawotettatu ubbaa giddon poora hageetubaa giidi, qilliicciyoobaanne baceessiyoobaa gidana. 38"Neeni daro kattaa ne shooqan zerana; shin boolee mirggin, guutta kattaa shiishshana. 39Woiniyaa tokkada, a oottana; shin guxunee a mirggin, appe ainne maxakka; agadakka appe uyakka. 40Ne biitta ubban zaitiyaa wogarai mokkana; shin aifee qoqqofettiichchin, wogaraa zaite demmakka. 41Attumanne macca naata ne yelana; shin olai omooddi efirggin, eti nenaara de7okkona. 42Ne mitta ubbaanne ne biittaa aifiyaa boolee wurssana. 43"Ne giddon de7iya betee ne bolli xoqqu xoqqu gaana; shin neeni guyye yaada ziqqi ziqqi gaana. 44I neeyyo tal77anappe attin, neeni ayyo tal77akka; i huuphe gidana; neeni goina gidana. 45"GODAAYYO, ne Xoossaayyo, azazettennan ixxido gishshaunne i azazido azazuwaanne wogaa naagennan ixxido gishshau, neeni xayana gakkanaashin, ha qanggettati ubbai ne bolli wodhdhana; nena eti yedettana. 46Ha qanggettati ne bollaaninne ne zaretu bollan merinau malaatanne maalaalissiyaaba gidana. 47Neeyyo sa7ai injjetido wode, GODAU, ne Xoossau, ufaissaaninne galatan goinnabaakka. 48Hegaa gishshau, nena namisan, saamuwan, kalluwaaninne metuwan ubbabaa xayada, GODAI ne bolli yeddiyo ne morkketuyyo haarettana; GODAI nena xaissana gakkanaashin, ne morggiyan birata qambbaraa waaxana. 49"GODAI neeni eta qaalaa erenna kawotettaa ankkoi paalliyoogaadan eesoyiiddi, biittaa gaxaappe, haahuwaappe ne bolli ehaana. 50Eti hanqqo som77uwaara de7iyaageeta; cimaa bonchchennaageeta; guuttatuyyookka qarettennaageeta. 51Neeni xayana gakkanaashin, ne mehiyaa maraanne, ne biittaa aifiyaa maana. Eti neeni xayana gakkanaashin, ne kattaa, ne woiniyaa eessaa, ne zaitiyaa, ne miizzaanne ne dorssaa wudiyaa wurssana. 52Ne biittan de7iya neeni ammanettiyo, adussa, mino dirssati mulesaara kolettana gakkanaashin, ne katamaa yuushuwan dooddidi, nena un77ettana. GODAI ne Xoossai neeyyo immido biitta ubbaa yuushuwan dooddidi nena un77ettana. 53"Ne morkketi katamaa dooddidi nena un77ettiyo wode, miyoobaa xayada, GODAI ne Xoossai neeyyo immido, ne uluwaa aife gidiya, ne attuma naatunne ne macca naatu ashuwaa neeni maana. 54Ne giddon harai atto kase injjiyan de7iis giyo asikka ba ishaassi, ba siiqiyo machcheessinne ba yelido naatussi qarettenna. 55Morkketi katamaa dooddidi un77ettidoogaappe denddidaagan, harabi maanau bainna gishshau, ba miyo ba naatu ashuwaappe harau ooyyoonne immenna. 56Ne giddon kase injjiyan de7aasu giyo, ba injjiyaappe denddidaagan sa7aa yedhdhanau shaatettiya maccaasiyaakka, ba siiqiyo azinaassi ba attumanne macca naatussi qarettukku. 57A ba yelido do7aanne ba yelido yiiraa ba siiqiyo azinaakka ba yelido naatakka gattennan, uuzettada geeman barkka marggana. Aissi giikko, morkkee a de7iyo katamaa dooddidi o un77ettidonne tuggayido gishshau, iyyo miyoobi harabi aibinne baawa. 58"Ha maxaafan xaafettida higgiyaa qaalata ubbaa neeni naagana xayikko, GODAA ne Xoossaa maalaalissiyaanne yashshiya sunttaa bonchchennan aggikko, 59ne bollinne ne zariyaa ubbaa bolli GODAI yashshiya boshaa, simmenna bashshaanne xalee bainna iita harggiyaa ne bolli yeddana. 60"Kase Gibxxe asaa bolli be7ada, neeni yayyido Gibxxe harggiyaa ubbaa zaaridi, ne bolli ehaana; he harggee nena yeddenna. 61Qassi ha higgiyaa maxaafan xaafettibeenna hargge ubbaanne bosha ubbaa ne xayana gakkanaashin, GODAI ne bolli ehaana. 62GODAA intte Xoossaa qaalaa siyennan ixxido gishshau, saluwaa xoolinttiyaadan corattida intteppe guuttai attana. 63GODAI intteyyo lo77obaa oottiyo wodenne intte qoodaa corayiyo wode dosidoogaadan, ha77i intte bollan bashshaa ehiyo wodekka inttena laaliyo wodekka ufaittana; intte laattanau biyo biittaappekka shodettidi xayana. 64"GODAI inttena biittau ha gaxaappe ya gaxaa gakkanaashin, biitta ubban laalana. Hegan inttena gidin, woi intte maizza aawati eribeenna, hara mittanne shuchcha xoossatuyyo goinnana. 65He kawotettatu giddon intte woppaa demmekketa; intte tohuwaa caammai yedhdhiyo sohuwaa keena gadeekka intteyyo de7enna. Hegan GODAI intteyyo metobaa qofa xallan kumida huuphiyaa, amo xallan daafurida aifiyaanne hidootaa qanxxuwan kumida wozanaa immana. 66Intte de7oi ubbai hirggaana gidana; gallassinne qammi shabbirssaaninne haiquwaa yashshan un77ettidi daana. 67Intte wozanan kumida yashshaappenne intte aifee be7iyo palaappe denddidaagan, intte wonttiyo wode, 'Aude qammanddeeshsha' qassi qammiyo wode, 'Aude wonttanddeeshsha' yaagana. 68Taani inttena, 'Naa77antto ha ogiyaa beekketa' giido ogiyaara GODAI inttena zaaridi markkabiyan guyye Gibxxe yeddana. Hegan intte aille gidanau, intte morkketuyyo inttena baizzanau koyana; shin inttena ailleyanaukka shammiyaabaa demmekketa" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\