Deuteronomy 29

1GODAI Siinaa Deriyan Israa7eelatuura maacettido maachchaa qaalaa bolli haraa Moo7aaban etaara maacettanau Muusa azazido maachchaa qaalati hageeta. 2Muusee Israa7eela asaa ubbaa xeesi shiishshidi, etassi yootidobai hagaa; "GODAI intte sinttan Gibxxe kawuwaa bolli, a olanchchatu ubbaa bollinne a biittaa ubbaa bolli oottidobaanne gattidobaa intte aifiyan be7ideta. 3He iita metota, gita maalaalissiyaabatanne oorattabata intte aifiyan be7ideta. 4SHin hachchi gakkanaashin, GODAI intteyyo akeekiya wozanaa, xeelliya aifiyaanne siyiya haittaa immibeenna. 5GODAI oitamu laittaa kumettaa inttena biittaa bazzuwan kaalettiyo wode, intte maayoi intte bollaappe wuribeenna, intte caammaikka intte tohuwaappe wuribeenna. 6Intte miyo oittai, uyiyo woiniyaa eessai, woikko hara mattoyiya ushshai baawa; xayikkonne GODAI intteyyo Xoossaa gidiyoogaa erissidi tamaarissanaayyo, inttessi koshshiyaabaappe ainne pacissibeenna. 7"Nuuni ha sohuwaa gakkido wode, Haseboona Kawoi Sihooninne Baasaane Kawoi Oogi nunaara olettanau yiidosona; shin nuuni eta xoonida. 8Eta biittaa ekkidi, Roobeelanne Gaada zaretu qassi Minaase zariyaappe baggaayyo laata oottidi immida. 9"Intte oiqqobainne yedhdhobai intteyyo anjjettana mala, ha maachchaa qaalata ammanettidi polite. 10Hachchi intte ubbai, zariyaa halaqati, cimati, sunttatinne Israa7eela asai ubbai hagan eqqideta. 11Intte naatuura, intte maccaasaara intte giddon de7iya kare biittaa asaaranne intte son mittaa qoriyaanne haattaa tikkiya oosanchchatuura issippe, hagan eqqideta. 12GODAARA, intte Xoossaara, qaalaa caaquwaa gelanau, GODAARA maachchan maayidobaa polanau giigidi shiiqideta. 13GODAI inttena ba asa oottidi minttana; intteyyoonne beni intte maizza aawatuyyo, Abrahaamayyo, Yisaaqayyoonne Yaaqoobayyo gelido maachchaa qaalaadan, i intteyyo Xoossaa gidana. 14Taani ha maachchaa caaquwaa wottiyoogee intte xallaara gidenna. 15Hachchi hagan nunaara GODAA nu Xoossaa sinttan eqqida nu ubbaaranne sinttanau yaana nu yeleta ubbaara wottais. 16"Nuuni Gibxxen waani de7idaakkonne qassi hagaa gakkanaashin, ogiyan de7iya kawotettatu gidduwaara waani kanttidi yiidaakko ereeta. 17Eta giddon de7iya tuna eeqaa, massido mittaa, shuchchaa, biraanne worqqaa eeqa misileta be7ideta. 18Ha intteppe ooninne attuma gidin macca gidin, issi keetta asa gidin zare gidin, GODAAPPE, nu Xoossaappe, sher77i giidi, hara kawotettatu xoossatuyyo goinnennaadan naagettite. Hegaa oottiya asi cammiyaanne woriya aifiyaa aifiya mitta gidana. 19"Ha caaquwaa qaalaa siyidi, ba wozanan, 'Ta sheniyan taani biikkokka, aiba metoinne baawa' yaagidi bana cimmikko, hegaa mala asi lo77otu bollinne iitatu bolli bashshaa ehaana. 20GODAA hanqqoinne qanaatee hegaa mala asa bolli eexxi kiyanaappe attin, GODAI a maarenna. Ha maxaafan xaafettida qanggetta ubbai a bolli yaana; saloppe garssa baggaappe a sunttaa GODAI xaissana. 21GODAI ha Higgiyaa Maxaafan xaafettida qanggettaa maachchaadan he asa Israa7eela asaappe shaakkidi xaissana. 22"Sinttappe yiya yeletai, intte zareenne haaho deriyaappe yiya hara biittaa asai GODAI intte bolli ehiido boshaanne metuwaa be7ana. 23Biitta ubbai dinniyaaninne maxiniyan kamettidi, aiba go77anne immennaagaa gidana; aibanne zeranaunne mokissanau danddayettenna; in maati mitti diccenna. GODAI ba hanqquwan xaissido Sadoomadaaninne Gamooradan, Adaamadaaninne Xaboima katamatudan hanana. 24Kawotetta ubbai hagaadan yaagana; 'GODAI ha biittan hagaa malabaa aibissi oottidee? Ha wolqqaama hanqquwaassi gaaso gididabai aibee?' yaagana. 25"Asai zaaridi, 'Eti GODAI, eta aawatu Xoossai, eta Gibxxeppe kessiyo wode, etaara gelido maachchaa qaalaa menttido gishshaassa. 26Qassi eti biidi, erenna xoossatuyyoonne i eta goinnoppite giido xoossatuyyo goinnidosona. 27Hegaa gishshau, GODAI hanqqettidi, ha maxaafan xaafettida qanggetta ubbaa eta bolli ehiis. 28GODAI wolqqaama hanqquwaa hanqqettidi, eta biittaappe eta shoddidi, hagaadan hara biitti yedettiis' yaagana. 29"Xuura yohoti GODAA nu Xoossaassa; shin nuuni ha higgiyaa qaalaa oottanaadan, qonccida yohoti merinau nuussanne nu naatussa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\