Deuteronomy 3

1"Hegaappe guyyiyan nuuni simmidi, Baasaane efiya ogiyaara kiyida; yaatin, Baasaane biittaa Kawoi Oogi ba olanchchatu ubbaara Ediraa7a giyo kataman nunaara olettanau kiyiis. 2SHin GODAI tana; 'Ayyo yayyoppa! Aissi giikko, taani a, a olanchchatu ubbaaranne a biittaara ne kushiyan aattada immaas. Haseboonan uttidi kawotida Amooretu Kawuwaa Sihoona bolli oottidoogaadan, neeni a bollikka oottana' yaagiis. 3"Hegaa gishshau, GODAI nu Xoossai Baasaane biittaa Kawuwaa Ooganne a asaa ubbaa nu kushiyan aattidi immiis; nuuni etappe issuwaanne ashshennan wurssi worida. 4He wode nuuni a katamata ubbaa oiqqida; nuuni oiqqibeenna issi katamikka de7enna; hegeetikka Baasaane Kawuwaa Oogi Arggooba biittan aissiyo usuppun tammu katamata. 5Ha katamati ubbaikka adussa gimbbiyan direttidaageetanne penggiyaaranne gordde mittaara de7iyaageeta. Qassi gimbbe dirssai bainna keehi daro moottatikka de7oosona. 6Haseboona biittaa Kawuwaa Sihoona bolli oottidoogaadan, nuuni eta muleera xaissida. Eta katamata ubbaa, etan de7iya attumaara maccaaranne naatuurakka mule xaissida. 7SHin mehe ubbaanne katamatuppe bonqqidobaa omoodo oottidi, nuuyyo ekkida. 8"He wode nuuni Arnnoona SHaafaappe biidi Hermmoone Deriyaa gakkanaashin de7iya biittaa Yorddaanoosa SHaafaappe arshsho baggaara de7iyaagaa he naa77u Amoore biittaa kawotuppe ekkida. 9(Sidoonaa biittaa asai Hermmoone Deriyaa Siriyoone Deriyaa giidi xeegoosona; Amoore biittaa asai qassi Saniira giidi xeegoosona.) 10Nuuni dembba biittan de7iya katamata ubbaa, Gala7aade biitta ubbaa, Baasaane biitta ubbaanne Baasaane biittan Oogi haariyo Salaakanne Ediraa7a katamata gakkanaashin de7iya sohota oiqqida. 11(Rafaayetuppe attidai Baasaane biittaa Kawuwaa Ooga xalla. A arssai birata arssa; he arssai hachchi gakkanaashinkka Raaba geetettiya Amoonatu kataman de7ees; ayyo geesai uddufun wara; gomppaikka oiddu wara.) 12"He biittaa nuuni laattidoogaappe guyyiyan, Arnnoona SHaafaa doonan de7iya Aaro7era katamaappe doommidi de7iya sohuwaanne, deretiya Gala7aade biittaappe baggaa a katamatuurakka Roobeela zaretuyyoonne Gaada zaretuyyo taani immaas. 13Gala7aadeppe attidaagaanne Oogi haariyo Baasaane biitta ubbaa, hegeekka Arggooba kawotettaa qassi Minaase zariyaappe baggatuyyo immaas. (He Baasaane biittai ubbai Rafaayetu biittaa geetetti xeesettiis. 14Minaase zariyaappe Yaa7iiri, kumetta Arggooba biittaa laattiis; hegeekka Gashuuratunne Maa7ikatu biittaa gaxaa gakkanaashin de7iya Baasaane biittaa. I qeeri katamata ba sunttan xeesettanaadan oottiis; hegaa gishshau, eti hachchi gakkanaashin, Yaa7iira katamata geetetti xeesettoosona.) 15"Qassi Gala7aade biittaakka Minaase zare gidiya Maakiirassi immaas. 16Roobeelanne Gaada zariyau Gala7aadeppe biidi Arnnoona SHaafaa mataa gakkanaashin de7iya biittaa immaas. Tohossa baggaara etau Arnnoona SHaafau baggai zawa; qassi huuphessa baggaara Amoonatu biittaa gaxa gidiya Yaabooqa SHaafai zawa. 17Arggo baggaara, eta zawai Aaraban de7iya Yorddaanoosa SHaafaa gakkees; hegeekka Galiila Abbaappe doommidi Pisgga Deriyaa xaphon de7iya Haiquwaa Abbaa, hegeenne Maxine Abbaa gakkanaashiina. 18"He wode taani inttena hagaadan yaagada azazaas; 'GODAI intte Xoossai ha biittaa intte laattanaadan intteyyo immiis. Simmi intteyyo de7iya tooranchcha asa ubbaa ola miishshaa gixissidi, intte ishantta gidiya Israa7eela asaappe sinttaara olettanau aadhdhite. 19Intteyyo daro mehee de7iyoogaa taani erais; hegaa gishshau, intte keettaayeti, intte guutta naatinne intte mehee taani intteyyo immido katamatun de7ishshona. 20Hegeenne, GODAI inttena shemppissidoogaadan, intte ishanttakka shemppissana gakkanaashiinanne, qassi Yorddaanoosa SHaafaa hefinttan, GODAI intte Xoossai etayyo immiyo biittaa eti ekkana gakkanaashiina. Hegaappe guyyiyan, intte huuphiyan huuphiyan, taani intteyyo immido biittaa simmeeta' yaagaas. 21"Taani he wode Yaasa hagaadan yaagada azazaas; 'GODAI, intte Xoossai, ha naa77u kawotu bolli oottidobaa ubbaa neeni ne aifiyan be7adasa; intte oiqqanau biyo kawotettatu ubbaa bollikka GODAI hegaadan oottana. 22Intte gishshau olettiyaagee, GODAA intte Xoossaa gidiyo gishshau, etau yayyoppite' yaagaas. 23"He wode taani hagaadan yaagada GODAA minttada woossaas; 24'Ubbaa Haariya GODAU, ne gitatettaanne ne mino kushiyaa tana, ne ashkkaraa bessanau doommadasa; aissi giikko, neegaadan hagaa mala oosotanne wolqqaamabata oottanau danddayiyai salon gidin sa7an ai xoossi de7ii? 25GODAU! Taani baada Yorddaanoosa SHaafaappe, hefinttan de7iya he lo77o deretiya biittaanne Liibaanoosa be7anaadan tana yeddarkkii!' yaagaas. 26"SHin GODAI intte gaasuwan tana hanqqettidi, taayyo siyennan ixxiis; ixxidi GODAI tana hagaadan yaagiis; 'Simmi neeyyo gidana; ha yohuwaa denttada naa77antto taayyo haasayoppa. 27Hegaa aggada denddada, Pisgga Deriyaa huuphiyaa kiya; hegan eqqada biittau arggo baggi, huuphessi, tohossinne arshsho baggi ne aifiyaa denttada xeella. Aissi giikko, neeni ha Yorddaanoosa SHaafaa mulekka pinnakka. 28Mati neeni Yaasussi azazuwaa imma; a xalissanne minttetta; aissi giikko, i ha asaa kaalettidi pinttananne ha neeni be7iyo biittaa i eta laatissana' yaagiis. 29"Hegaa gishshau, nuuni Beeti-Pa7oora katamaa sinttan de7iya wombban gam77ida" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\