Deuteronomy 30

1"Ha ta intte sinttan wottido anjjoinne qanggettai intte bollan gakkiyo wode, GODAI intte Xoossai inttena laaliyo hara kawotettatu giddon de7iiddi, hagaa intte hassayana. 2He wode inttenne intte naati GODAAKKO, intte Xoossaakko, simmidi, intte kumetta wozanaappenne intte kumetta shemppuwaappe taani hachchi inttena azazido qaalau azazettikko, 3hegan GODAI intte Xoossai intte omooduwaa zaarana; i intteyyo qarettana. GODAI intte Xoossai inttena laalido kawotettatu ubbaa giddoppekka zaaridi shiishshana. 4Biittaa gaxaa gakkanaashin laalettikkokka, hegaappe GODAI intte Xoossai inttena zaaridi shiishshana. 5Intte aawati kase laattido biittaa inttekka laattanaadan GODAI intte Xoossai inttena he biittau ehaana. Yan inttena intte aawatuppe aattidi dureyananne intte qoodaa darissana. 6"Intte de7uwan de7ana malanne GODAA intte Xoossaa intte kumetta wozanaappenne intte kumetta shemppuwaappe siiqanaadan, i intteyyoonne intte naatuyyo azazettiya wozanaa immana. 7GODAI intte Xoossai ha qanggetta ubbaa intte morkketunne inttena yedettiyaageetu bolli ehaana. 8Inttekka zaaridi GODAAYYO, intte Xoossaayyo, azazettana; taani hachchi inttena azaziyo a azazuwaakka naagana. 9Intte ha Higgiyaa Maxaafan xaafettida GODAA intte Xoossaa azazotanne a wogata naaganau GODAAYYO, intte Xoossaayyo, azazettikko, qassi intte intte kumetta wozanaappenne intte kumetta shemppuwaappe GODAAKKO, intte Xoossaakko, simmikko, i inttena intte kushiyaa ooso ubban, intte uluwaa aifiyan, intte mehiyaa aifiyaaninne intte biittaa aifiyan darissidi anjjana. Aissi giikko, kase intte aawata anjjiyoogan ufaittidoogaadan, GODAI ha77i inttena anjjiyoogankka ufaittana. 11"Taani hachchi inttena azaziyo ha azazoi hegaa keena deexo gidenna; intteppe haahokka gidenna. 12Intte, 'Nuuni siyidi azazettanaadan, saluwaa kiyidi nuuyyo wottanai oonee?' geennaadan saluwan de7enna. 13'Nuuni siyidi azazettanaadan, nuuyyo abbaa pinnidi ehaanai oonee?' geennaadan abbaa hefinttan de7enna. 14Qaalai intteyyo keehi matan de7ees; intte oottanaadan, qaalai intte wozanaaninne intte doonan de7ees. 15"Be7ite, taani hachchi intte sinttan de7uwaanne lo77otettaa, haiquwaanne bashshaa wottaas. 16Intte GODAA intte Xoossaa siiqiyoogan a ogiyan hemettiyoogaaninne a azazuwaa, a awaajuwaanne a wogaa naagiyoogan, taani hachchi inttena azaziyo GODAU, intte Xoossau, azazettikko, intte de7uwan de7ananne corattana; qassi intte laattanau geliyo biittan GODAI intte Xoossai inttena anjjana. 17"SHin intte wozanai wora simmin, intte azazettennan ixxikko, hara xoossatussi goinnikko, qassi etau oottikko, 18intte wuri xayanaagaa taani hachchi intteyyo yootais. Yorddaanoosa pinnidi, intte laattanau biyo biittan intte laittai aduqqenna. 19"Taani intte sinttan de7uwaanne haiquwaa, anjjuwaanne qanggettaa wottidoogau hachchi saluwaanne sa7aa intte bolli markkayana; simmi inttenne intte zaree de7uwan de7ana mala, de7uwaa doorite. 20GODAA intte Xoossaa siiqite; a qaalaa siyite, ayyo azazettite; aara ohettite. Hegaadan hanikko, GODAI kase intte maizza aawatuyyo, Abrahaamayyo, Yisaaqayyoonne Yaaqoobayyo immanau caaqqido biittan inttenne intte naati adussa laittaa de7ana" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\