Deuteronomy 31

1Muusee gujjidikka Israa7eela asau hagaadan yaagiis; 2"Ha77i taayyo xeetanne laatamu laitta gidido gishshau, hagaappe sinttanau inttena kaalettanau danddayikke; hegaa bollikka GODAI tana, 'Neeni Yorddaanoosa hefintti pinnakka' yaagidi yootiis. 3GODAI intte Xoossai intte sinttan hemettidi inttena kaalettana. Hegan de7iya kawotettata i wurssiyo gishshau, eta biittaa intte laattana. Qassi GODAI giidoogaadan Yaasu inttena kaalettana. 4GODAI Amoore Kawota Sihoonanne Ooga xoonidi, eta biittaa xaissidoogaadan, intte morkketakka hegaadan oottana. 5GODAI eta intteyyo aatti immana; immin intte eta bolli taani inttena azazidoogaadan oottana. 6Minnite; aikko baawa; yayyoppite. Eta be7idi dagammoppite. Aissi giikko, GODAI intte Xoossai inttenaara gidana. I inttena yeggenna woikko aggenna" yaagiis. 7Hegaappe guyyiyan, Muusee Yaasa xeesidi, Israa7eela asaa ubbaa sinttan hegaadan yaagiis, "Minna; minna; aikko baawa. Aissi giikko, neeni ha asaara issippe GODAI eta maizza aawatuyyo immana giidi caaqqido biittaa gelaasa; he biittaakka eta laatissaasa. 8I GODAI ba huuphen nenaara gididi nena kaalettana. I nena olenna; ainnekka nena aggenna. Hegaa gishshau, yayyoppa; ne wozanan dagammoppa" yaagiis. 9Yaagidi Muusee ha higgiyaa xaafidi, GODAA Maachchaa Taabootaa tookkiya qeese gidiya Leewa naatussinne Israa7eela cimatu ubbaassi immiis. 10Immidi Muusee eta hagaadan yaagidi azaziis; "Aco ubbai atto geetettiyo laappuntta laittaa wurssettan, bonchchettiya Daase Baalaa gallassan, ha higgiyaa xoqqu oottidi nabbabite. 11GODAA intte Xoossaa sintti i doorido sohuwaa ayyo goinnanau Israa7eela asai ubbai shiiqiyo wode, eti siyiyaadan nabbabite. 12Eti ubbaikka siyidi, GODAASSI, intte Xoossaassi, yayyiyoogaa tamaarana mala, ha higgiyaa qaala ubbaa ammanettidi polana mala, asaa, attumanne macca, naatanne intte biittan de7iya kare biitta asaa issippe shiishshite. 13Ha higgiyaa qaalaa erenna eta naatikka Yorddaanoosa pinnidi, intte laattanau biyo biittan intte de7iyo laitta ubban ha higgiyaa siyona; GODAAYYO, intte Xoossaayyo, yayyiyoogaa tamaarona" yaagiis. 14Hegaappe guyyiyan, GODAI Muusa hagaadan yaagiis; "Be7a, neeni haiqqiyo gallassai matiis. I kaaletettiyo azazuwaa ayyo taani immana mala, Yaasa xeegada, neeni aara issippe Dunkkaaniyaa giddo gelite" yaagin, Muuseenne Yaasu Dunkkaaniyaakko shiiqidosona. 15SHiiqin GODAI he Dunkkaaniyan shaaraa tuussan etau qoncciis; he shaaraa tuussaikka Dunkkaaniyaa penggen eqqiis. 16GODAI Muusa hagaadan yaagiis; "Neeni matan haiqqada ne aawatun gaittaasa. Neeppe guyyiyan, ha asai tau ammanettennaagaa gidana; taani etaara wottido maachchaa kanttana. Eti tana aggidi, shaaramuxatudan, bantta laattiyo biittan de7iya eeqata kaallana. 17Hegee haniyo wode, ta hanqqoi eta bolli eexxi kiyana. Taanikka eta aggaagana; ta som77uwaa etappe wora zaarana. Yaatin, eti xayana; iita metoinne bashshai eta bolli yaana. He wodiyan eti, 'Tumu ha metoi gakkidoi nu Xoossai nu giddon bainnaagaa gishshaassa gidennee?' yaagidi oichchana. 18Hara xoossatussi goinnidi, eti hanido iitabaa gishshau, taani he gallassi ta som77uwaa mulekka etappe wora zaarana. 19"Hegaa gishshau, ha77i ha mazamuriyaa xaafada, Israa7eela asaa ubbaa tamaarissa. Ha mazamuree taayyo Israa7eela asaa bolla markka gidana mala, eta yexissa. 20Eta maizza aawatuyyo gelido qaalaadan, maattainne eessai goggiyo biittaa taani eta gelissidoogaappe guyyiyaaninne eti mi kallidi, wozanaa muumidoogaappe guyyiyan, hara xoossatuyyo goinnidi, tana karana; ta maachchaakka kanttana. 21Daro metoinne bashshai eta bolli gakkido wode, ha mazamuree eta naatu doonaappe digettenna gishshau, eta bolli markka gidana. Aissi giikko, taani caaqqido biittaa eta biron gelissennan de7ishin, haarakka eti qoppiyo qofaa eraichchaas" yaagiis. 22Yaagin Muusee he gallassi he mazamuriyaa xaafidi, Israa7eela asaa tamaarissiis. 23Hegaappe guyyiyan, GODAI Nawe na7aa Yaasa hagaadan yaagidi azaziis; "Minna, aikko baawa; taani etau immanau qaalaa gelido biittaa Israa7eela asaa efaada gelissaasa. Taanikka nenaara issippe gidana" yaagiis. 24Muusee ha higgiyaa qaalata koiroppe wurssettaa gakkanaashin, xaafidi wurssidoogaappe guyyiyan, 25GODAA Maachchaa Taabootaa tookkiya Leewata hagaadan yaagidi azaziis; 26"GODAA higgee xaafettido ha maxaafaa efiite; efiidi GODAA intte Xoossaa Maachchaa Taabootaa matan wottite. Hegan i intte bolli markka gidana mala yan wottite. 27Intte woisa makkalanchchakkonne woisa morgge zozzakko taani erais. Be7ite, ta inttenaara de7ido laitta ubban intte GODAU iita makkala; shin taani haiqqaichchin, ubba woisaa makkalanddetii? 28Hegaa gishshau, hagaa ubbaa ta etau yootanau, saluwaanne sa7aa ta eta bolli markkayanau, intte zariyaa halaqata ubbaanne deriyaa kaalettiya asa ubbaa tau shiishshite. 29Ta haiqqidoogaappe guyyiyan, intte mule iita asa gidanaagaanne taani inttena tamaarissido azazuwaappe wora simmanaagaa taani erais. I oottoppite giido iitabaa intte kushiyan oottidi, GODAA hanqqetissiyo gishshau, sinttappe yiya wodiyan intte bolli iita boshaa ehaana" yaagiis. 30Hegaappe guyyiyan, Muusee ha mazamuriyaa qaalati wurana gakkanaashin, shiiqida Israa7eela yaa7aa ubbaa sissidi yootiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\