Deuteronomy 32

1"Inttenoo, salotoo, taani yootiyoogaa ezggite; biittaikka ta doonaa qaalaa siyo. 2Ta timirttee iraadan bukko; ta qaalaikka akkaadan, purcco maataa bollan wodhdhiya nazziina iraadaaninne carshshaa bollan wodhdhiya diifiyaadan wodhdho. 3"Taani GODAA sunttaa awaajjana; gitatettaa nu Xoossau immite. 4I nu zaallaattenne, a oosuwan wotoi baa; a oge ubbaikka suure. Nu Xoossai ammanettiyaagaanne iitatettai bainnaagaa; i tumanchchanne suure. 5"Intte ammanettennanne aibaunne pattenna, nagaranchchanne balettiya yeleta gidiyo gishshau, a asa gidanau intte bessekketa. 6Inttenoo eeyyanne akeeki bainna asau, intte GODAAYYO immiyo zaaroi hagee? I inttena medhdhida intte Aawaa gidennee? I inttena medhdhidi, mintti essiis. 7"Kase wodiyaa qoppite; daro yeletatu laittaakka akeekite. Intte aawata oichchite; eti inttena bessana. Intte cimatakka oichchite; eti intteyyo yootana. 8Ubbaappe Wolqqaamai kawotettatuyyo eti de7iyoosaa laatissido wode, asaa naata eta zariyan zariyan shaakkido wode, Israa7eela asaa qoodaadan, eta zawaa essiis. 9Aissi giikko, shaahuwan GODAA gakkidaagee Israa7eela; Yaaqoobikka a gakkida laataa. 10"Biittaa bazzuwan eti saamuwan de7ishin, carkko xallai suraggiyoosan bichchaarishin, eta demmiis. Yaatidi ba aifiyaa buluwaadan, etau gonddalle gididi, eta minttidi naagiis. 11Argganttai ba maraa paaluwaa tamaarissiyoogaadan, ba miccido qefiyan gakki oiqqidi ashshiyoogaadan, hegaadan GODAI ba qefiyan haphphidi eta ashshiis. 12Hara allaga xoossi bainnan, GODAA xalaalai ba asaa kaalettiis. 13"I biittaayyo xoqqa sohuwaa eta kessiis. SHooqan mokkida aifiyaa eta miziis. Zaallaa kooppuwaappe eta eessaa miziis; shuchcha biittaappe zaitiyaa miziis. 14Eti mehiyaa wudiyaappe me77ida yeesuwaanne deeshshaa wudiyaappekka maattaa, dorssaa anqqaraanne galssaa miidosona; qassi Baasaane dorssaa wudiyaanne deeshshaa, lo77o gisttiyaara miidosona; suuttaa milatiya woiniyaa eessaakka uyidosona. 15"Yaanidi Israa7eeli orddiis; makkaliis; mii miidi, boborcciis. Bana medhdhida Xoossaa aggiis; ba Atotettaa Zaallaa bollankka qilliicciis. 16Eti allaga xoossatuyyo goinniyoogan a mishissidosona; bantta tuna eeqatun a hanqqetissidosona. 17Xoossa gidenna xalahetuyyo, kase eti eribeenna xoossatuyyo, zino kiyidaageetuyyo, eta aawati yayyibeenna xoossatuyyo yarshshidosona. 18Eti de7uwaa immida Zaallaa qoppibookkona; qassi yeli dichchida Xoossaa dogidosona. 19"GODAI hegaa be7idi, eta bolli hanqqettiis. A attumanne macca naata a sinttappe diggiis. 20Yaatidi hagaadan yaagiis; 'Taani ta som77uwaa etappe genttana; eti geellanne ammanettenna dere gidiyo gishshau, eta omarssaa co77u gaada xeellana. 21Xoossa gidennaban tana mishissidosona; bantta eeqatun tana hanqqetissidosona. Taanikka eta zare gidennaageetun mishissana; eeyya asa zaretun taani eta hanqqetissana. 22Ta hanqqoi tamaadan eexxidi, biittan de7iyaaba ubbaa xuuggana. He tamai Si7ooliyan de7iyaagaarakka gattidi xuuggana; deriyaa baasuwaa gakkanaashin, he tamai maana. 23"'Taani etau metuwaa metuwaa bolli doorana; ta wonddafiyan eta dukkana. 24Eti namisan, xuuggiya mishuwaaninne iita harggiyan wurana. Eta bolli meto gattiya bazzo do7atanne eta dukkiya allaga shooshshata eta bolli yeddana. 25Toorai oge ubban eta naata wurssana. Keetta ubban shabbirssainne dagamai kawotana. Yelaga attumaageetinne maccaageeti wurana; guutta naatikka cimatikka palahokkona. 26Eta taani haaho sohuwau laalana; hegaappe guyyiyan, eta hassayiyaabi xayana. 27SHin eta morkketi, "Nu wolqqai eta xooniis; hagaa ubbaa GODAI oottibeenna" yaagidi otoruwan ceeqettennan aggokkona yaagada qoppaas' yaagiis. 28"Israa7eela asai zoreti bainna dere; akeeki etau baawa. 29Eti xoonettidoi aibiinakko be7anau etau ixettiis; bantta wurssettaikka aibakkokka erokkona. 30Issi sha7u asai issi asan, tammu sha7u asai naa77u asan, waani xoonettidee? GODAI eta Xoossai eta baizzido gishshaassanne eta medhdhida Wolqqaamai eta aatti immido gishshaassa gidennee! 31Eta morkketi bantta xoossai laafa gidiyoogaanne Israa7eela Xoossaa mala gidennaagaa eroosona. 32Eta woinee Sadooma woiniyaappenne, Gamoora shooqaappe yiidaagaa. Eta teerai marzze; eta wurccoikka cammiyaagaa. 33Eta woiniyaa eessai shooshshaa marzze; woriya marzzee de7iyo haso. 34"GODAI, 'Hagaa taani dogidanaa? Ta mazggafan attamabeikkinaa? 35Eta bashshaa gallassai matattiis; eta bolli gakkanabai eesotees. He wode eta gedee xubettana. Taani etau haluwaa kessananne kushiyaa zaarana' yaagiis. 36"Eta wolqqai daafuridoogaanne etakka maaddiyaabi bainnaagaa be7ido wode, GODAI ba asau pirddana; ba ashkkaratussikka qarettana. 37I eta hagaadan yaagana; 'Eti ammanettiyo eta xoossati awaanee? Eti baqatidi a giddon qosettiyo eta zaallai awaanee? 38Eta yarshshuwaa modhdhuwaa miidaageeti, eta ushshaa yarshshuwaa woiniyaa eessaa uyidaageeti ha77i denddidi, ane eta maaddona; ane eta ashshona. 39"'GODAI tanattenne. Ta xallai Xoossaa. Taappe attin, hara xoossi baawa. Woriyaagee, de7uwaakka immiyaagee tana; taani masunxxissada, taani pattana; ta kushiyaappe ooninne ashshenna. 40Ta kushiyaa pude denttada hagaadan yaagana; "Taani merinaukka de7o. 41PHopholqqu giya ta bisuwaa leefada, pirddanau ta kushiyan oiqqiyo wode, ta morkketu bolli ta haluwaa kiyana; tana ixxiyaageetau eta kushiyaa zaarana. 42Ta wonddafeti eta suuttan mattottana; ta bisoikka eta ashuwaa maana. Tana ixxiya ubbaakka maarikke. Harai atto masunxxidaageetikka omoodettidaageetikka haiqqana" yaagana' yaagiis. 43"Inttenoo kawotettatoo, GODAA asaara ufaittite. I ba ashkkaratu suuttaa achchana; ba morkketa bollankka haluwaa kiyana. Biittan de7iya ba asaa nagaraakka atto gaana" yaagiis. 44Muuseenne Nawe na7ai Yaasu Israa7eela asaa sissiiddi, ha mazamuriyaa qaala ubbaa haasayidosona. 45Muusee ha qaala ubbaa Israa7eela asa ubbau yooti wurssido wode, 46eta hagaadan yaagiis; "Ha higgiyaa qaala ubbaa eti naaganaadaaninne oottanaadan intte naata azazana mala, hachchi ta intteyyo markkattiyo qaala ubbaa intte wozanan wottite. 47Ha qaalai intteyyo de7oppe attin, coo mela qaala gidenna. Ha qaalaa naagikko, intte Yorddaanoosa pinnidi laattana biittankka adussa laittaa de7ana" yaagiis. 48He gallassankka GODAI Muusa hagaadan yaagiis; 49"Moo7aaban Yarkko katamaappe sintta baggaara de7iya Abaarima Deretuppe issuwaa, hini Nabo Deriyaa kiya; hegan Israa7eela asaa ta laatissana Kanaane biittaa hefintti xeella. 50Ne ishaa Aarooni Hoora Deriyan haiqqidi, ba maizza aawatun gaittidoogaadan, neenikka ha kiyido deriyan haiqqada, ne maizza aawatun gaittana. 51Aissi giikko, intte naa77aikka Israa7eela asaa sinttan taayyo ammanettibeekketa; Xiina bazzuwan, Qaadeesa katamaa matan de7iya Mariiba haattaa matan, ta geeshshatettaa Israa7eela asaa bessibeekketa. 52Hegaa gishshau, biittaa haahuwan hefintti xeellanaappe attin, taani Israa7eela asaa laatissana biittaa gelakka" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\