Deuteronomy 5

1Muusee Israa7eela asaa ubbaa issippe xeesidi, hagaadan yaagiis; "Inttenoo Israa7eela asau, taani hachchi intteyyo yootiyo awaajuwaanne higgiyaa siyite; intte eta tamaaritenne minttidi oottite. 2GODAI nu Xoossai Siinaa Deriyaa bollan nunaara maachchaa maacettiis. 3GODAI ha maachchaa maacettidoogee nu aawatu xallaara gidenna; hachchi de7uwan de7iya nu ubbaarakka maacettiis. 4He deriyaa bollan eexxiya tamaa giddon gididi, GODAI intte baazzan eqqidi inttenaara haasayiis. 5Taanikka he wode GODAI giyoobaa intteyyo yootanau, GODAAPPENNE intteppe gidduwan eqqaas; aissi giikko, intte tamau yayyidi, deriyaa pude kiyibeekketa. GODAIKKA hagaadan yaagiis. 6"'Gibxxe biittaappe ailletettaa keettaappe nena wozidaagee taani GODAA ne Xoossaa. 7"'Taappe attin, hara xoossati neeyyo de7oppona. 8"'Bolla saluwan de7iyaaba gidin, woikko garssa sa7an de7iyaaba gidin, woikko sa7aappe garssaara de7iya haattaa giddon de7iyaabaa gidinkka, aiba misiliyaanne neeyyo eeqa oottoppa. 9Neeni etau hokkoppa; woikko etau goinnoppa; aissi giikko, taani tana ixxiyaageeta aawatu nagaraa gishshau, naata heezzanttanne oidantta yeletaa gakkanaassi qaxxayiyaagaa; taani, GODAI ne Xoossai qanaatiya Xoossaattenne. 10SHin taani tana siiqiyaageetanne ta azazuwaa naagiyaageeta sha7u yeletaa gakkanaassi ta aggenna siiquwaa bessais. 11"'GODAA ne Xoossaa sunttaa hadan xeesoppa; aissi giikko, GODAI ba sunttaa hadan xeesiyaagaa qaxxayennan aggenna. 12"'GODAI ne Xoossai nena azazidoogaadan, geeshsha oottada Sambbata gallassaa naaga. 13Neeni oottiyo ooso ubbaa usuppun gallassan ootta. 14SHin laappuntta gallassai GODAAYYO, ne Xoossaayyo Sambbata. He gallassi ai oosonne oottoppa; neeni woikko ne attuma na7ai, woikko ne macca na7iyaa, woikko ne ashkkarai, woikko ne ashkkariyaa, woikko ne boorai, woikko ne haree, woikko ne hara meheti, woikko ne kataman de7iya betee, he gallassi aiba oosonne oottoppite. Neeni shemppiyoogaadan ne attumanne macca ashkkaratikka shemppona. 15Neeni Gibxxe biittan aille gidada de7idoogaa dogoppa; qassi GODAI ne Xoossai ba wolqqaama kushiyaaninne ba micettida qesiyan yaappe nena kessidoogaa dogoppa. GODAI ne Xoossai Sambbata gallassaa neeni naaganaadan, nena azazidoogeekka hegaa gishshaassa. 16"'GODAI ne Xoossai neeyyo immiyo biittan ne baree aduqqana malanne neeyyo lo77ana mala, GODAI ne Xoossai nena azazidoogaadan, ne aawaanne ne aayyiyo bonchcha. 17"'Asa woroppa. 18"'SHaaramuxoppa. 19"'Wuuqqoppa. 20"'Ne shooruwaa bollan wordduwaa markkattoppa. 21"'Ne shooruwaa machchiyo amottoppa; a keettaa, a shooqaa, a attuma askkaraa, woikko a macca ashkkariyo, woikko a booraa, woikko a hariyaa, woikko ayyo de7iyaabaa aibanne amottoppa' yaagiis. 22"Deriyaa bollan tamaa giddoppe, shaaraa giddoppenne gorddida xumaa giddoppe GODAI xoqqu giida cenggurssan yaa7a ubbaayyo yootido qaalati hageeta; i eta bollan aibanne gujjibeenna. Qassi eta i naa77u masettida shuchchatu bolli xaafidi, taayyo immiis. 23"Deree taman xuugettishin, xumaa giddoppe cenggurssaa intte siyido wode, intte zariyaa halaqatinne intte cimati taakko yiidi, 24hagaadan yaagideta; 'Be7a, nuuni GODAA nu Xoossaa cenggurssaa tamaa giddoppe siyido wode, GODAI nu Xoossai ba bonchchuwaanne ba anggaa nuna bessiis. Qassi nuuni Xoossai aara haasayinkka asi de7uwan de7anau danddayiyoogaa hachchi be7ida. 25SHin ha wolqqaama tamai nuna xaissanau danddayees; yaatin, nuuni aissi haiqqiyoonii? GODAA nu Xoossaa qaalaa nuuni naa77antto siyikko, nuuni haiqqoos. 26Aissi giikko, asho maayidaban, nuuni siyidoogaadan tamaa giddon gididi haasayishin, de7o Xoossaa qaalaa siyidi, paxa de7ida asi oonee? 27Hegaa gishshau, Muusee! Neeni shiiqada, GODAI nu Xoossai giyoobaa ubbaa siya; siyada GODAI nu Xoossai neeyyo yootiyoobaa ubbaa neeni nuuyyo yoota; nuunikka siyidi oottana' yaagideta. 28"Intte taayyo haasayishin, GODAI intte giyoogaa siyidi, tana hagaadan yaagiis; 'Ha asai neeyyo yootidobaa ubbaa siyaas; eti giidobaa ubbaa likke giidosona. 29Etayyoonne eta naatuyyo merinau ubbabai lo77o gidanaadan, taayyo yayyanaunne ta azazota naaganau etau ubbatookka hagaa mala wozanai de7i erenneeshsha! 30Ha77i neeni baada, eti bantta dunkkaaniyau simmanaadan yoota. 31SHin neeni hagan ta matan eqqashsha; eti laattanaadan taani etau immiyo biittan eti oottana mala, neeni eta tamaarissana ta azazuwaa, ta awaajuwaanne ta higgiyaa ubbaa taani neeyyo yootana' yaagiis. 32"Inttenoo Israa7eela asau, yaakko GODAI intte Xoossai inttena azazidobaa ubbaa oottanau naagettite; appe ushachchi woi haddirssi gooppite. 33Intte de7uwan de7ana mala, ubbabai intteyyo injjetana mala, qassi intte laattiyo biittankka intte aduqqidi de7ana mala, GODAI intte Xoossai inttena azazido oge ubban hemettite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\