Deuteronomy 6

1"Intte laattanau biyo biittan intte oottanaadan taani inttena tamaarissana mala, GODAI intte Xoossai tana azazido azazoti awaajotinne higgeti hageeta. 2Intte laittai adussa gidana mala, intte, intte naatinne intte naatu naatikka taani hachchi inttena azaziyo GODAA awaajuwaanne higgiyaa naagiyoogan intte laittan ubban GODAASSI, intte Xoossaassi yayyite. 3Inttenoo Israa7eela asau, ubbabai intteyyo lo77o gidanaadaaninne GODAI, intte aawatu Xoossai, intteyyo giidoogaadan, maattaanne eessaa goggiya biittan intte keehi corattanaadan, ha higgeta siyitenne minttidi oottite. 4"Nenoo Israa7eelaa, siya; GODAI nu Xoossai issi GODAA. 5Neeni GODAA ne Xoossaa ne kumetta wozanaappe, ne kumetta shemppuwaappenne ne kumetta wolqqaappe siiqa. 6Hachchi taani nena azaziyo ha azazota ne wozanan wotta. 7Eta neeni ne naata tamaarissa; neeni ne son uttiyo wode, ogiyan hemettiyo wode, zin77iyo wodenne denddiyo wodekka etabaa haasaya. 8Malaata oottada ne kushiyan eta qachcha; qassi ne som77uwankka malaatadan wotta. 9Ne penggiyaa qosilettaa bollaaninne ne dirssaa penggiyaa bollan neeni eta xaafa. 10"GODAI intte Xoossai intteyyo immana giidi intte aawatuyyo, Abrahaamayyo, Yisaaqayyoonne Yaaqoobayyo caaqqido, intte keexxibeenna gitanne lo77o katamati kumido biittaa immana. Intte kunttibeenna duretai kumido keettata, intte bookkibeenna ollata, intte tokkibeenna woinetanne zaitiyaa wogarata intteyyo immiyo wode, inttekka miidi kallido wode, 12inttena Gibxxeppe, ailletettaa biittaappe kessida GODAA dogennaadan naagettite. 13GODAAYYO, intte Xoossaayyo, yayyite; a xallaayyo goinnite; a sunttankka caaqqite. 14Intte yuushuwan de7iya asai goinniyo hara xoossatuyyo goinnoppite. 15Aissi giikko, intte giddon de7iya GODAI intte Xoossai qanaatiya Xoossa; a hanqqoi intte bollan eexxi kiyana; i inttena biittaa bollappekka quccidi xaissana. 16"Masaahan intte a paaccidoogaadan, GODAA intte Xoossaa paaccoppite. 17GODAI intte Xoossai inttena azazido a azazota, a wogatanne a awaajota minttidi naagite. 18Intteyyo ubbabai lo77o gidana mala, GODAA sinttan intte likkebaanne lo77obaa oottite. Yaatikko, intteyyo immanau GODAI intte aawatuyyo caaqqido, he lo77o biittaa intte laattana. 19GODAI ba giidoogaadan intte morkketa ubbaa intte sinttappe yedettana. 20"Sinttappe intte naati, 'GODAI nu Xoossai inttena azazido ha wogaa, awaajuwaanne higgiyaa birshshettai aibee?' yaagidi inttena oichchiyo wode, 21intte etau hagaadan yaagidi zaarite; 'Nuuni Gibxxe biittan Gibxxe kawuwaa ailleta; shin GODAI ba mino kushiyan nuna Gibxxeppe kessiis. 22Qassi GODAI nu xeellishin, Gibxxe biittaa bollan, Gibxxe kawuwaa bollaaninne a sunttatu ubbaa bollan gitanne yashshiya malaatatanne maalaalissiyaabata oottiis. 23SHin i nu maizza aawatuyyo immana giidi caaqqido biittaa nuna gelissidi, nuuyyo immanau nuna Gibxxeppe kessiis. 24Yaatidi hachchi be7iyoogaadan, nuuyyo ubba wodekka lo77o gidana malanne nuuni de7uwan de7ana mala, GODAI nuna ha awaajota ubbaa naaganaadaaninne GODAASSI, nu Xoossaassi, yayyanaadan azaziis. 25I nuna azazidoogaadan, GODAA, nu Xoossaa, sinttan ha azazota ubbaa minttidi naagikko, hegee nuuyyo xillotetta gidana' yaagite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\