Deuteronomy 7

1"GODAI intte Xoossai intte laattanau biyo biittaa inttena gelissiyo wodenne, qassi intteppe wolqqaamiyaanne minniya laappun kawotettata, hegeetikka Hiiteta, Gerggeeseta, Amooreta, Kanaaneta, Parzzeta, Hiiwetanne Yaabuusata intte sinttappe xoqolliyo wode, 2etakka GODAI intte Xoossai intte kushiyan aatti immin, intte eta xooniyo wode, eta muleera suppu oottidi xaissite. Etaara aiba maachchanne maacettoppite. Etau ainne qarettoppite. 3Intte etaara ekettoppitenne gelettoppite. Intte macca naata eta attuma naatuyyo immoppite. Woikko eta macca naatakka intte attuma naatuyyo ekkoppite. 4Aissi giikko, eti intte naata tana kaalliyoosaappe hara eeqatuyyo goinnanaadan, wora zaarana. He wode GODAA hanqqoi intte bolli eexxi kiyana; inttenakka sohuwaara xaissi bayana. 5Hegaa gishshau, eti yarshshiyoosaa kolite. Eti goinniyo shuchchata mentterettite. Asheero giyo macca xoossee misiliyaa kinchcherettite; eta masettida misiletakka taman xuuggite. 6Aissi giikko, intte GODAAYYO, intte Xoossaayyo, geeshsha asa. GODAI intte Xoossai inttena baayyo dumma asa oottidi, biittaa bollan de7iya asa ubbaappe dooriis. 7"GODAI inttena siiqidoogeenne dooridoogee intte hara asaappe qoodan darido gishshassa gidenna. Intte hara asa ubbaappekka qoodan guuxxiyaageeta. 8SHin GODAI inttena siiqido gishshaunne intte maizza aawatuyyo caaqqido caaquwaa naagido gishshau, i inttena ailletettaa biittaappe, Gibxxe kawuwaa kushiyaappe, ba wolqqaama kushiyan kessiisinne woziis. 9Hegaa gishshau, GODAI intte Xoossai Xoossaa gidiyoogaa erite. I bana siiqiyaageetuyyoonne ba azazuwaa naagiyaageetuyyo sha7u yeletaa gakkanaashin, ba aggenna siiquwaa maachchaa naagiya, ammanettiya Xoossaa. 10SHin i bana ixxiyaageetuyyo eta tal77iyaa zaarees; i eta tal77iyaa zaaranau gam77enna. 11Hegaa gishshau, taani hachchi intteyyo immiyo azazota, awaajotanne higgeta naagite. 12"Intte ha azazota siyidi, eta mintti naagikko, GODAI intte Xoossai intte maizza aawatuyyo caaqqidoogaadan, ba aggenna siiquwaa maachchaa intteyyo naagana. 13I inttena siiqana; inttena anjjana; intte qoodaa darissana. Qassi i intteyyo immanau intte maizza aawatuyyo caaqqido biittan intte uluwaa aifiyaa, intte biittaa aifiyaa, kattaa, woiniyaa, zaitiyaa, intte mehiyaa maratanne intte dorssaa marata corissidi anjjana. 14Intte hara ai asappenne aadhdhidi anjjettidaageeta gidana. Issoinne attuma gidin, macca gidin mainenna. Intte meheekka mainenna. 15GODAI hargge ubbaappe inttena naagana. Intte eriyo Gibxxe biittaa iita harggiyaa intte bolli eheenna; shin i inttena ixxiya ubbaa bollan he harggiyaa ehaana. 16GODAI intte Xoossai intteyyo aatti immiyo asa ubbaa xaissite; etayyo ainne qarettoppite. Eta xoossatuyyookka goinnoppite. Aissi giikko, hegee intteyyo pire gidana. 17"Intte intte wozanan, 'Ha kawotettati nuuppe minnoosona; yaatin, nuuni eta waatidi yedetti kessanee?' gaanau danddayeeta. 18SHin etayyo yayyoppite. GODAI, intte Xoossai, Gibxxe kawuwaa bollinne Gibxxe biittaa ubbaa bolli oottidoogaa hassayite. 19GODAI intte Xoossai inttena Gibxxeppe kessiyo wode oottido gita boshata, malaatata, maalaalissiyaabata, a wolqqaama kushiyaanne a micettida qesiyaa intte intte aifiyan be7ideta. Ha77i intte yayyiyo asa ubbaa bollankka GODAI, intte Xoossai hegaadan oottana. 20Qassi etappe attidi baqatidi, intteppe qosettidaageetikka xayana gakkanaassi, GODAI intte Xoossai eta giddon kashiyaa yeddana. 21"Hegaa gishshau, intte etayyo yayyoppite; aissi giikko, inttenaara de7iya GODAI, intte Xoossai, gitanne yashshiya Xoossaa. 22GODAI intte Xoossai he kawotettata guuttaa guuttaa xoqolliiddi, intte sinttappe xaissana. Intte eta ubbaa issi kuttan xaissekketa; hegaa intte oottikko, biittan de7iya do7ati daridi, inttena waissana. 23SHin GODAI intte Xoossai eta intte kushiyan aatti immana; eti xayana gakkanaashin, i eta shabbirana. 24Qassi eta kawotakka i intte kushiyan aatti immana. Inttekka eta sunttaa saloppe garssa baggappe quccidi xaissana. Ooninne inttenaara eqetti danddayenna; intte eta xaissana. 25"Masettida eta xoossatu misileta taman xuuggite. He misiletu bollan de7iya biraa woikko worqqaa amottoppite. Hegee GODAASSI, intte Xoossaassi, tuna gidiyo gishshau, intte a piriyan ohettennaadan, a intteyyo ekkoppite. 26Intte he tuna eeqata intte soo gelissidi, etadan qanggettidaageeta gidoppite. Intte eta muleerakka ixxitenne shenetite; aissi giikko, eti bantta huuphiyau qanggettidabata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\