Deuteronomy 8

1"Intte de7uwan de7ana mala, intte qoodaikka darana malanne GODAI kase intte maizza aawatuyyo immana giidi caaqqido biittaa gelidi, intte laattana mala, hachchi taani inttena azaziyo azazuwaa ubbaa minttidi naagite. 2GODAI ne Xoossai neeyyo immido azazuwaa ne naagiyaakko naagennaakko, ne wozanaa qofaa eranaayyo, nena paaccanaunne nena ziqqi oottanau, oitamu laittaa kumettaa i nena bazzuwan kaalettido oge ubbaa hassaya. 3I nena ziqqi oottiisinne namisissiis; hegaappe simmidi nena gidin, woi ne maizza aawata gidinkka, erenna mannaa nena miziis. Hegaa i oottidoogee asi GODAI haasayiyo qaala ubbaanappe attin, oitta xallan de7ennaagaa nena tamaarissanaassa. 4Ha oitamu laittatu giddon neeni maayido maayoi wuribeenna; ne tohoikka kixxibeenna. 5Yaatikko, asi ba na7a seeriyoogaadan, GODAI ne Xoossaikka nena seeriyoogaa ne wozanan akeeka. 6"A ogiyan hemettiyoogaaninne a bonchchiyoogan GODAA ne Xoossaa azazota naaga. 7Aissi giikko, GODAI ne Xoossai nena wombbaappenne deriyaappe pulttiya qeeri shaafatinne goggiya pulttoti de7iyo lo77o biittaa gelissanau ehees. 8He biittai gistteenne banggai, woinee, balaseenne roomaanee, wogaraa zaiteenne eessai kumido biitta. 9Qassikka he biittai oitti paccennan neeni miyo biitta; aibinne neeyyo paccenna biitta. He biittai shuchchi birata gidido biitta. Deriyaappekka madaabiyaa giyo birataa bookkidi ekkiyo biitta. 10Neeni hegan maada kallana; yaatada, i neeyyo immido lo77o biittaa gishshau, GODAA ne Xoossaa galatana. 11"Taani hachchi nena azaziyo a azazota, a higgetanne a awaajota naagennan aggada, GODAA ne Xoossaa dogennaadan, naagetta. 12Neeni maada kalliyo wode, lo77o keettaa keexxada an uttiyo wode, 13ne meheenne dorssaa wudee dariyo wode, neeyyo birainne worqqai dagattiyo wode, qassi neeyyo de7idabai ubbai dariyo wode, 14he wode ne wozanai otorettennaadan, neenikka Gibxxe biittaappe, ailletettaa keettaappe nena wozida GODAA ne Xoossaa dogennaadan naagetta. 15I nena marzziyaara de7iya shooshshainne masimasoi kumido, haatti bainna, he gitanne yashshiya bazzuwaara kaalettiis; i neeyyo mela bazzuwan zaallaappe haattaa xuussiis. 16Ne maizza aawati erenna mannaa i nena mizidoogaa nena ziqqi oottanaassanne nena paaccanaassa; i hegaa oottidoogee wurssettan neeyyo ubbabai lo77o gidanaadaana. 17Neeni, 'Ta wolqqainne ta kushiyaa minotettai ha duretettaa taayyo ehiis' geennaadan naagetta. 18SHin neeni GODAA ne Xoossaa hassaya; aissi giikko, hachchi neeni be7iyoogaadan, ne maizza aawatuura maacettido maachchaa minttanau, neeni duretaa demmanaadan neeyyo wolqqaa immidaagee attennee. 19"Neeni GODAA ne Xoossaa dogikko, hara xoossata kaallikko, qassi etayyo oottikkonne goinnikko, neeni tumu xayanaagaa taani hachchi markkattais. 20GODAAYYO, ne Xoossaayyo, neeni azazettennan ixxido gishshau, GODAI ne sinttappe xaissido kawotettatudan neenikka xayana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\