Esther 7

1Efin kawoinne Hamaani Kawee Asttiri gibiraa maanau biidosona. 2He naa77antto gallassa gibiraassi biidi, eti woiniyaa eessaa uyiiddi de7ishin, kawoi qassikka, "Kawee Asttiree, neeni woossiyoobai aibee? Taani neeyyo immana. Qassi neeni tana oichchiyoobai aibee? Harai atto ta kawotettaappe baggaa gidikkokka, taani ne oishaa polana" yaagidi oichchiis. 3Kawiyaa Asttira zaarada yaagaasu; "Kawuwau, neeni tanan ufaittidabaa gidikko, qassi ta oishaakka polanau neeni dosidabaa gidikko, ta woosainne ta oishai taaninne ta asai haiqqennan attanaassa. 4Aissi giikko, taaninne ta asai issoinne attennan wuri haiqqanau baizettida. Nuuni baizettidoogee macca aillenne attuma aille gididi de7anaassa gidiyaakko, taani co77u gaana; aissi giikko, hegaa mala metoi kawuwaa waissanau bessiyaabaa gidenna" yaagaasu. 5Kawoi Arxxekssiisi zaaridi, "Hegaa oottanau xalidaagee oonee? I he bitanee awan de7ii?" yaagidi Kawiyo Asttiro oichchiis. 6Oichchin Asttira, "Nu morkkee, nuna yedettiyaagee hagaa ha iitaa Hamaana" yaagaasu. He wode Hamaani kawuwaa sinttaaninne kawee sinttan daro dagammiis. 7Kawoi keehippe hanqqettidi, ba uttosaappe denddi eqqidi, kawo keettaa ataakilttiyaa sohuwaa biis. SHin Hamaani kawoi a bolli iitabaa ehaanau qachchirggidoogaa erido gishshau, Kawiyaa Asttira a haiquwaappe ashshana mala woossanau guyye attiis. 8Kawoi kawo keettaa ataakilttiyaa sohuwaappe simmidi, wontta eti woine eessa uyiyo sohuwaa geliyo wode, Hamaani Kawee Asttirippe maarotaa woossana giidi, a uttido arssaa bollan gufannidaagaa be7iis. Be7idi hanqquwaa eexxi kiyidi, ba qaalaakka xoqqu oottidi, "Laa ha bitanee hagan kawo keettan, ubba qassi ta sinttan, kaweera zin77anau koyiiyye?" yaagiis. Kawoi biron hegaa haasayishin, kawo mureessati yiidi, Hamaana som77uwaa gulleyidosona. 9Qassi etappe issoi, Harbboona giyo mureessai, "Kawuwau, Hamaani nena haiquwaappe ashshida Marddikiyoosa kaqqana giidi essido ishatamu wara kocai a son de7ees" yaagiis. Kawoi zaaridi, "Hamaana efiidi, he kocan kaqqite!" yaagidi azaziis. 10Hegaa gishshau, Marddikiyoosa kaqqana giidi giigissido kocan Hamaani kaqettiis. Hegaappe guyyiyan, kawuwaa hanqqoi dochchiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\