Esther 7:8

8Kawoi kawo keettaa ataakilttiyaa sohuwaappe simmidi, wontta eti woine eessa uyiyo sohuwaa geliyo wode, Hamaani Kawee Asttirippe maarotaa woossana giidi, a uttido arssaa bollan gufannidaagaa be7iis. Be7idi hanqquwaa eexxi kiyidi, ba qaalaakka xoqqu oottidi, "Laa ha bitanee hagan kawo keettan, ubba qassi ta sinttan, kaweera zin77anau koyiiyye?" yaagiis. Kawoi biron hegaa haasayishin, kawo mureessati yiidi, Hamaana som77uwaa gulleyidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More