Exodus 1

1Yaaqoobaara Gibxxe gelida Israa7eela attuma naatu sunttai hagaappe kaallidi xaafettiis; eti ubbaikka bantta so asaa ekki gelidosona. 2Hegeetinne: Roobeela, Simoona, Leewa, Yihudaa, 3Yisaakoora, Zaabiloona, Biniyaama, 4Daana, Nifttaaleema, Gaadanne Aseera. 5Yaaqooba zerettati muleera laappun tamma; Yooseefi kasekka Gibxxe bi uttiis. 6Yooseefi, a ishanttinne he yeleta ubbai haiqqiis; 7shin Israa7eela zerettai aifidosonanne keehi daridosona; he biittaa kumana gakkanaassi eti keehi corattidosona. 8Hegaappe guyyiyan, Yooseefa erenna ooratta kawoi Gibxxe biittan denddiis. 9I ba asaa, "Be7ite; ha Israa7eelati nuuppe keehi corattidosona. 10Haayite, ane nuuni eta hiillan oiqqoos; hinna xayikko eti kaseegaappe yaa darana. Geelladan oli denddikko, eti nu morkketuura gaittidi, nuna olananne biittaa yeggidi baana" yaagiis. 11Hegaa gishshau, deexo oosuwan eta tuggayana mala, eta bolli meqetti bainna kaabbota sunttidosona. Eti kawuwaayyo Piitoomanne Raamisa giyo aibakko minjjiyo katamata keexxidosona. 12SHin Gibxxeti eta un77uwaa dariyo wode, eti darii yelettidosonanne biittaa gakkidosona. Hegaa gishshau, Gibxxeti Israa7eelatau yayyidosona; 13yayyidi etau biittaa goggidi ootissidosona. 14Wolqqaama oosuwan, siminttuwaaninne xuubiyaa meruwan, qassi shooqan oottiyo ubba qommo oosuwan, eta de7uwaa camettidosona; bantta daafurssiya ooso ubbaa qareti bainnan eta ootissidosona. 15Gibxxe kawoi Ibraawe maccaasata maaretissiya Xippaaronne Puuho giyo naa77u maccaasata hagaadan yaagiis; 16"Ibraawe maccaasati yeliyo wode intte maaretissiiddi, yelettidabi attuma na7a gidikko, worite; shin macca na7a gidikko paxa aggite" yaagiis. 17SHin maaretissiyaageeti Xoossau yayyidi, Gibxxe kawoi eta azazidoogaadan oottibookkona. Eti attuma naata paxa ashshidosona. 18Hegaappe guyyiyan Gibxxe kawoi he maaretissiyaageeta xeesidi, "Intte aissi hagaadan oottidetii? Attuma naata aissi paxa aggi bayidetii?" yaagidi eta oichchiis. 19Oichchin maaretissiyaageeti zaaridi, "Ibraawe maccaasati Gibxxe maccaasatu mala gidokkona; eti mino gidiyo gishshau, maaretissiyaageeti gakkanaappe kasetidi yeliichchoosona" yaagidosona. 20Hegaa gishshau, Xoossai maaretissiyaageetussi kehiis. Asaa qoodaikka gujji gujjidi biidi, kaseegaappe yaa corattiis. 21Qassi maaretissiyaageeti Xoossau yayyido gishshau, Xoossai etau eta huuphessi so asaa immiis. 22Hegaappe guyyiyan kawoi ba asaa ubbaa, "Ibraawetuppe yelettiya attuma na7a ubbaa Naile SHaafaa haattan olite; shin macca na7i yelettikko, paxa aggi bayite" yaagidi azaziis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\