Exodus 10

1Hegaappe guyyiyan Muusa GODAI hagaadan yaagiis; "Gibxxe kawuwaakko ba; aissi giikko, taani Gibxxeta waata qaxxayidaakkonne ta gita malaataa eta giddon waata oottidaakko intte intte naatussinne intte naatu naatussi yootana mala, qassi inttekka taani GODAA gidiyoogaa erana mala, ta gita malaataa eta giddon oottanau a wozanaanne a sunttatu wozanaa taani dammissa wottaas" yaagiis. 3Yaagin Muuseenne Aarooni kawuwaakko gelidi a, "GODAI, Ibraawetu Xoossai nena hagaadan yaagees; 'Neeni taayyo azazettennan aude gakkanaassi ixxuutee? Taayyo oottana mala ta asaa yedda. 4Neeni eta yeddennan ixxikko, ne biittaa bolli taani wontto booliyaa ehaana; 5boolee ooninne biittaa demmanau danddayennaadan biittaa kammana. Intteyyo shachchaappe attida guuttabaa, gaden dicciya mittaikka attennan ubbaa maana. 6Ne keettan ne sunttatu keettaaninne Gibxxe asaa ubbaa keettan eti kumana; hegee ne aawati, woikko ne maizza aawati ha biittan uttoosappe hanno gakkanaassi mule be7ibeennaba' yaagees" yaagidosona. Hegaappe guyyiyan Muusee kawuwaa sinttappe kiyidi biis. 7Bin kawuwaa sunttati kawuwaa, "Ha bitanee nuuyyo aude gakkanaassi pire gidanee? Eti GODAU, bantta Xoossau, goinnana mala, neeni asaa yedda; Gibxxe biittai bayidoogaa neeni ha77inne akeekikkii?" yaagidosona. 8Hegaa gishshau, kawoi Muusanne Aaroona guyye zaarissidi, "Biite; GODAU, intte Xoossau goinnite; shin biyaageeti oonee oonee?" yaagiis. 9Yaagin Muusee, "Nuuni nu guutta naatuuranne cimatuura, nu attuma naatuuranne macca naatuura, nu dorssaa wudetuuranne miizzaa wudetuura issippe baana; aissi giikko, nuuni biyoosan GODAA baalaa bonchchanau koshshees" yaagiis. 10Kawoi, "Taani inttena intte naatuuranne intte maccaasaara yeddiyaabaa gidikko, GODAI inttena naaganau koshshees. SHin be7ite; intte intte wozanan iitabaa halchchidoogee qoncciyan erettees. 11CHii, intte, 'Yedda' giiddi gam77idoogee attumaasaa gidiyo gishshau, attumaasa xalaalai biite; biidi GODAAYYO goinnite" yaagiis. Hegaappe guyyiyan Muusanne Aaroona kawuwaa sinttappe yedettidi kessidosona. 12GODAI Muusa, "Boolee Gibxxe biittan gau7anaadan, shachchaappe attidi gaden dicciyaabaa ubbaa lim77i oottana mala, ne kushiyaa Gibxxe biittaa bollan micca" yaagiis. 13Yaagin Muusee ba gatimaa Gibxxe biittaa bollan miccin, GODAI arshsho bagga carkkuwaa he gallassa ubbaanne he qamma ubbaa he biittaa bollan carkkissiis; wonttin he carkkoi booliyaa ehiis. 14Boolee Gibxxe biitta ubbaa bolli woraajjidi, biitta ubbasan gau7idi uttiis. Hagaa keena boole boshi he biittan hagaappe kasenne hanibeenna; woikko hagaappe sinttaunne zaarettidi hanenna. 15Biittai karexxana gakkanau boolee biitta ubbaa kammiis. He boolee shachchaappe attidi gaden dicciyaabaa ubbaanne mitta bollan de7iya aife ubbaa lim77i oottiis. Yaatin mittaa bollan irxxa haitti, woikko gaden ataakilttee Gibxxe biitta ubban aibinne attibeenna. 16Kawoi Muusanne Aaroona eesuwan xeesissidi, "GODAA intte Xoossaanne inttena taani naaqqaas; 17simmi intte taayyo ta nagaraa ha issito xalaalaayyo atto giite; ha woriya boshaa taappe diggana mala, GODAA intte Xoossaa woossite" yaagiis. 18Muusee kawuwaa matappe kiyidi, GODAA woossiis. 19Woossin GODAI he carkkuwaa arggo bagga wolqqaama carkkuwau laammiis; laammin booliyaa tookki ekki efiidi, Zo7o Abban yeggiis. Gibxxe biitta ubban issi booleenne attibeenna. 20Gidikkonne, GODAI kawuwaa wozanaa dammissido gishshau, Israa7eelata yeddennan ixxiis. 21GODAI Muusa, "Gibxxe biittan asi bochchi be7anau danddayiyo keena xumai xumana mala, ne kushiyaa saluwaa dentta" yaagiis. 22Yaagin Muusee ba kushiyaa saluwaa denttiis; Gibxxe biitta ubban heezzu gallassa kumettaa sakkana xumai xumiis. 23He heezzu gallassatun asi ooninne issoi issuwaa be7ennan, woikko ba sohuwaappe denddidi beennan takkiis. SHin Israa7eelati de7iyoosan ubban etau poo7oi de7ees. 24Kawoi Muusa xeesissidi, "Biite; biidi GODAAYYO goinnite; intte maccaasaikka intte naatikka inttenaara baanau danddayoosona. Intte dorssaa wudiyaanne intte miizzaa wudiyaa xalaalaa yeggidi biite" yaagiis. 25SHin Muusee a, "Nuuni yarshshuwaanne xuuggidi yarshshiyo yarshshuwaa GODAASSI, nu Xoossaassi, shiishshanau, mehiyaa nuuyyo immada yeddanau koshshees. 26Nu mehee ubbaikka nunaara baanau koshshees; qinccafile issoinne guyye attenna. GODAASSI, nu Xoossaassi, goinniyo goinuwaassi he mehiyaappe dooridi ekkanau koshshees; nuuni yaa gakkennan de7iiddi, mehiyaappe augaa augaa yarshshanaakko eranau danddayokko" yaagiis. 27SHin GODAI kawuwaa wozanaa dammissiis; dammissin i eta yeddanau koyibeenna. 28Hegaappe guyyiyan kawoi Muusa, "Kichcha ta achchappe! Naa77antto ta sinttan lem77i gaada nena era! Neeni ta aifiyaa ta som77uwaa be7ido gallassaikka neeyyo haiqo" yaagiis. 29Yaagin Muusee a, "Tumakka; neeni giidoogaadan taani nena naa77antto mulekka be7ikke" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\