Exodus 11

1Muusessi GODAI, "Taani Gibxxe kawuwaa bollinne a asaa bolli issi hara bosha yeddana; hegaappe guyyiyan i inttena ha biittaappe kessi yeddana; kessiiddi i inttena issoinne attennan ubbaakka yedettana. 2Israa7eela asai, maccai attumai ba shoorotuppe biraappenne worqqaappe oosettida miishshata oichchana mala, etau oda" yaagiis. 3GODAI Israa7eela asati Gibxxetu sinttan nashettanaadan oottiis. Qassi Muusee ba huuphenkka Gibxxe biittan kawuwaa sunttatuuninne asan keehi daro bonchchettida asadan xeelettiis. 4Muusee kawuwaa hagaadan yaagiis; "GODAI hagaadan yaagees; 'Qammau gina shaahuwan taani Gibxxe gidduwaara kanttana; 5Gibxxe biittan de7iya baira attuma na7i ubbai, kawotaa araatan uttiya kawuwaa baira na7aappe doommidi, woxan gaacciya ashkkaree baira na7aa gakkanaassinne baira yelettida meheekka attennan ubbai haiqqana. 6Gibxxe biitta ubban hagaappe kase baggan hanibeennanne sinttappekka hanenna gita yeehoi yeehettana. 7SHin Israa7eelatu gidduwan asa bolli woikko mehe bolli kaninne boccenna' yaagees. He wode GODAI Gibxxe gidduwaaninne Israa7eela gidduwan zagaa medhdhiyoogaa neeni erana. 8Ha ne sunttati ubbai duge taakko yiidi, ta sinttan gufannidi ziggana; ziggidi, 'Kiyada barkkii! Nena kaalliya asai ubbaikka bo!' yaagana. Hegaappe guyyiyan taani baana" yaagiis. Hegaappe guyyiyan Muusee hanqquwaa suulliiddi, kawuwaa sinttappe kiyidi biis. 9Muusessi GODAI kase, "Ta maalaalissiyaabai Gibxxe biittan darana mala, kawoi intte yootiyoogaa siyennan ixxana" yaagi wottiis. 10Muuseenne Aarooni ha maalaalissiyaabata ubbaa kawuwaa sinttan oottidosona; oottinkka GODAI kawuwaa wozanaa dammissiis; yaanin i Israa7eelata ba biittaappe yeddennan ixxiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\