Exodus 12

1GODAI Gibxxe biittan Muusanne Aaroona hagaadan yaagiis; 2"Ha aginai intteyyo laittau koiro agina gido; 3Israa7eela asau ubbau ha wogaa odite; ha aginai gelido tammantta gallassan, issi asi ba so asau issi orgge dorssaa woikko issi orgge deeshshaa ekko. 4He keettaa asaa qoodai he dorssaa wurssi maanau guuxxikko, inne ayyo ubbaappe matattiya shooroi bantta so asaa qoodona; qoodidi issi issi asi maanau danddayiyo keenaa akeekidi, he mehiyaa shukkidi issippe moona. 5Intte doori ekkiyo mehee yelettoosappe issi laitta gididoogaa, a bollan aiba pacinne bainna attumaagaa gido bayin. Intte he meheta dorssappe woikko deeshshappe ekkanau danddayeeta. 6Ha aginaayyo tammanne oiddantta gallassaa gakkanaassi eta heemmite; he gallassi omarssi lankkilankkiyaagan Israa7eela maabaraa asai ubbai eta shukkana koshshees. 7SHukkidi suuttaappe amaridaagaa ekkidi, eti miyo keettau naa77u qosilettaanne qoriyaa tiyona; 8ashuwaa he gallassi qammikka taman xiixxi xiixxidi, cammiya bonccuwaaranne uukkido oittaara mona. 9Ashuwaa qayye woikko doissidi mooppite; huuphiyaakka gedetakka qantta giddo ashuwaakka ubbaa xiixxidi miite; 10he ashuwaappe sa7ai wonttana gakkanaassi ainne ashshoppite; wonttana gakkanaassi amaridaagee attikko, hegaa xuugganau koshshees. 11Muussaa miiddi, ogiyaassi giigiya maayuwaa maayidi, intte caammaa intte tohuwan wottidi, intte gatimaa intte kushiyan oiqqidi meeta. Eesuwan eesuwan miite; hagee GODAA Paasikaa. 12"Taani he gallassi qammi Gibxxeera kanttana; kanttaidda baira yelettida ubbaa, asaakka mehiyaakka worana; Gibxxe eeqatu ubbaa bollikka taani pirddana; taani GODAATTENNE. 13He suuttai intte de7iyo keettata erissiya malaata gidana. Taani he suuttaa be7iyo wode, inttena aggada aadhdhana; taani Gibxxe biittaa boshan shociyo wode, inttena aiba boshikka bochchenna. 14"Ha gallassai intteyyo hassayi hassayi bonchchiyo gallassa gido; intte yeletai ubbai GODAA baalaa bonchchite; hagaa woga oottidi merinau bonchchite. 15"Laappun gallassai gakkanau irshshuwaa yeggibeenna oittaa miite; shin koiro gallassi irshshuwaa intte sooppe diggite. He koiro gallassaappe doommidi laappuntta gallassi gakkanaassi, irshshuwaara de7iya oitta miya asi Israa7eela asaa giddoppe duuxxidi xayo. 16Koiro gallassi geeshsha yaa7aa shiiqite; hara geeshsha yaa7aa qassi laappuntta gallassan shiiqite; asai ubbai maanau quma kattanaappe attin, ha gallassatu ubban ainne oottoppite; intte oottanabi hegaa xalaala. 17"Oittaa Baalaa bonchchite; aissi giikko, taani intte citaa Gibxxe biittaappe kessidoi he gallassa. He gallassaa, yeletaappe yeletaa gakkanaashin kantti kiyiya woga oottidi bonchchite. 18Koiro aginan, he aginaayyo tammanne oiddantta gallassa omarssaappe doommidi, laatamanne isiinintta omarssa gakkanaassi irshshoi gelibeenna oittaa miite. 19Laappun gallassa gakkanau irshshoi intte son beettoppo; irshshoi gelidobaa miya asi bete gidin woikko he biitta asa gidin, he aawu Israa7eela maabaraa giddoppe bohetto. 20Irshshoi gelidobaa aibanne mooppite; intte de7iyoosan awankka irshshoi gelibeenna oittaa maanau koshshees" yaagiis. 21Hegaappe guyyiyan Muusee Israa7eela cimata ubbaa xeesissidi eta hagaadan yaagiis; "Intte sohuwaarakka biidi, intte so asaassi Paasikau orgge dorssaa woikko orgge deeshshaa shukkite. 22Hiisoophphiyaa giyo mittaa haittaappe dankki ekkidi, keriyan de7iya suuttan naaqqi kessidi, he suuttaa naa77u qosilettatanne qoriyaa tiyite; intteppe issi asinne sa7ai wonttana gakkanaassi ba keettaa penggeppe kare kiyoppo. 23GODAI Gibxxeta shoci woranau he biittaara kanttiyo wode, suuttaa qoriyaaninne naa77u qosilettatun be7ana; be7idi kareera aadhdhi bayana; xaissiyaagee intte soo gelidi, inttena worennaadan a intte soo gelissenna. 24"Intte ha azazuwaa intteyyoonne intte zerettaayyo merinau woga oottidi azazettite. 25GODAI kase immana giidoogaadan i immiyo biittaa intte geliyo wode, ha wogaa naagite. 26Intte naati inttena, 'Ha bonchcho baalaa birshshettai aibee?' yaagidi oichchiyo wode, 27intte eta, 'Hagee GODAA bonchchanau yarshshiyo Paasikaa yarshshuwaa; aissi giikko, GODAI Gibxxe biittan Israa7eela asaa keettaa aggi aadhdhidi biidi, Gibxxeta woriiddi, nuna ashshido gishshataassa' yaagite" yaagiis. Hegaappe guyyiyan asai gulbbatidi goinniis. 28Israa7eelati GODAI Muusanne Aaroona azazidoogaadan oottidosona. 29Qammau gina shaahuwan GODAI Gibxxen baira yelettida ubbaa, kawotaa araatan uttida kawuwaa baira na7aappe doommidi, qasho keettan de7iya omoodettidaageetu baira na7aa gakkanaassi, qassi baira yelettida mehiyaa ubbaa dippi oottiis. 30Kawoi, a sunttati ubbainne Gibxxe biittaa asai ubbai qammi denddidosona. Gibxxe biittan asi haiqqibeenna keetti mulekka bainna gishshau, asai qaalaa xoqqu oottidi gita yeehuwaa yeekkiis. 31He gallassa qammikka kawoi Muusanne Aaroona xeesidi, "Denddite! Inttekka Israa7eela asaikka ta asaa gidduwaappe kiyite! Biidi intte oichchidoogaadankka GODAAYYO goinnite! 32Intte giidoogaadankka intte dorssaa wudiyaanne intte mehiyaa wudiyaa ekkidi biite! Qassi tanakka anjjite" yaagiis. 33Gibxxe asai Israa7eelati biittaappe eesuwan kiyana mala dirbbissidosona. Aissi giikko, eti, "Hinna xayikko, nuuni ubbaikka wuroos" yaagidosona. 34Hegaa gishshau, Israa7eela asati bantta irshshoi gelibeenna munaqaa munaqa keriyan kunttidi, bantta maayuwan xaaxidi, bantta hashiyan tookkidosona. 35Israa7eelati Muusee eta azazidoogaadan, Gibxxeta bira miishshata, worqqa miishshatanne maayuwaa, "Immite" giidi oichchidosona. 36GODAI Gibxxetu sinttan he asai sabettanaadan oottin, Gibxxeti eti oichchidobaa immidosona. Hegaadan yaatidi eti Gibxxe asatu aquwaa bonqqi ekkidi biidosona. 37Israa7eelati Raamisa giyo katamaappe denddidi Sukkota giyo sohuwaa tohuwan hemettidi biidosona. Asai naatanne maccaasaa gujjennan qoodin, usuppun xeetu sha7a. 38Qassi etaara hara daro asai, daro meheenne dorssaa deeshshaa wudee laagettidi biis. 39Gibxxeppe eti ekkidi kiyido munaqaa irshshoi gelibeennaagaa oittaa uukkidosona; aissi giikko, eti Gibxxeppe dirbban kiyidosona; banttau shinqqe kattanaukka, munaqi denddin uukkanaukka eta gattibeenna. 40Israa7eelati Gibxxe biittan de7ido laittai oiddu xeetanne hasttama. 41He oiddu xeetanne hasttamu laittai wuriyo he wurssetta gallassan, GODAA asai ubbai Gibxxe biittaappe kiyiis. 42GODAI ba asaa naagidi, Gibxxe biittaappe kessiyo wode sa7ai qamma; he qammai yeletaappe yeletaa gakkanaassi, Israa7eela asai beegottidi naagiiddi aqiyo, GODAAYYO dummatida qamma. 43GODAI Muusanne Aaroona, "Paasikaa gallassaa bonchchiyo wogai hageeho; bete asi appe mulekka mooppo. 44Intte miishshan shammido aillee intte a qaxxaridoogaappe guyyiyan appe mo. 45SHin ha77issau inttenaara takkiya imattinne kera oottiya imatti appe mooppo. 46"Ha Paasikaa intte issi keettan miite; intte he ashuwaappe aibanne kare kessoppite. Meqettatuppe issuwaanne menttoppite. 47Israa7eela maabarai ubbai Paasikaa bonchchanau koshshees. 48"Beti yiidi intte giddon de7iya asi GODAA Paasikaa bonchchanau koyikko, ba so attuma asa ubbaa qaxxaretto. Hegaappe guyyiyan i he biittan yelettida asadan shiiqidi, Paasikaa bonchchanau danddayees. SHin qaxxarettibeenna asi mulekka appe mooppo. 49Intte biittan yelettidaagaukka intte giddon bete gididi de7iyaagaukka he wogai issuwaa" yaagiis. 50Yaagin Israa7eelati ubbai GODAI Muusanne Aaroona azazidoogaadankka oottidosona. 51He gallassikka GODAI Israa7eelata eta citan citan Gibxxe biittaappe kessiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\