Exodus 13

1GODAI Muusa hagaadan yaagiis; 2"Baira yelettida attuma ubbaa taayyo dummaya. Israa7eela asaa giddon uloppe yelettida bairi ubbi, mehiyaa gidin asaa gidin, ubbaikka tabaa" yaagiis. 3Hegaappe guyyiyan Muusee asaa, "Gibxxeppe, ailletettaa biittaappe intte kiyido gallassaa, ha gallassaa hassayite; aissi giikko, GODAI ba wolqqaama kushiyan inttena kessiis; hegaa gishshau, irshshoi gelidobaa aibanne mooppite. 4Intte hachchi Abiiba aginan kiyeeta. 5GODAI Kanaanetu, Hiitetu, Amooretu, Hiiwetunne Yaabuusatu biittaa inttena gattiyo wode, intte ha bonchcho gallassaa ha aginaa bonchcheeta. He biittai GODAI inttessi immana mala, kase intte aawatussi caaqqi wottido biittaa. He biittai maattainne eessai goggiyo biittaa. 6Intte laappun gallassi irshshoi yegettibeenna oittaa maana; laappuntta gallassai GODAA baalaa gidana. 7He laappun gallassatun irshshoi yegettibeenna oittaa intte maana; intte giddon irshshoora de7iyaabi aibinne beettoppo; ne biittaa zawan awaaninne irshshoi beettoppo. 8"He gallassi neeni ne na7aayyo, 'Taani hagaa oottiyoogee, taani Gibxxeppe kiyiyo wode, GODAI taayyo oottidoogaa hassayanaassa' yaagada yoota. 9GODAI inttena ba wolqqaama kushiyan Gibxxeppe kessido gishshau, GODAA higgee intte doonaappe wodhdhennaadan, ha bonchchettiya ayyaana gallassai ne kushiyan qachchidonne ne merchchiyan wottido hassayissiyaabaa mala gidana. 10Hegaa gishshau, intte ha wogaa laittan laittan keerido wodiyan bonchchite. 11"GODAI intteyyoonne intte maizza aawatuyyo immanau caaqqidoogaadan, i inttena Kanaanetu biittaa gelissidi, he biittaa intteyyo immiyo wode, 12uloppe baira yelettida ubbaa GODAAYYO dummaya; ne mehiyan baira yelettiya attuma ubbai GODAASSA. 13Baira yelettiya hare ubbaa dorssa maran woza ekka; wozennabaa gidikko, a morggiyaa mentta; ne attuma naatu giddon baira yelettidaageeta ubbaa woza. 14Sinttaara yaana wodiyan ne na7ai nena, 'Hagee aibee?' yaagidi oichchikko, neeni a, 'GODAI nuna wolqqaama kushiyan Gibxxeppe, ailletettaa biittaappe kessiis; 15Gibxxe kawoi dammidi nuna yeddennan ixxin, GODAI Gibxxe biittan de7iya baira ubbaa, asaappe doommidi mehiyaa bairaa gakkanaassi woriis. Taani aayi uloppe koiro yelettida attumaa ubbaa GODAASSI yarshshiyoogeenne ta baira attuma naata taani woziyoogee hegaassa' yaaga. 16GODAI nuna ba wolqqaama kushiyan Gibxxeppe kessidoogau, hagee intteyyo kushen qachchidonne merchchen wottido malaata mala gidana" yaagiis. 17Kawoi asaa yeddido wode, Xoossai eta Pilisxxeema biittaara kanttissiya ogee mata gidikkonne he ogiyaara kaalettibeenna; aissi giikko, Xoossai, "Asai olaa be7ikko, ba qofaa laammidi, guyye Gibxxe simmanaakkonne" yaagidi qoppiis. 18Hegaa gishshau, Xoossai asaa bazzo ogiyaara yuushshidi, Zo7o Abbaakko kaalettiis. Israa7eelati Gibxxe biittaappe olau giigidi pude kiyidosona. 19Yooseefi Israa7eela asaa caaqetti wottido gishshau, Muusee a meqettaa banaara ekkidi biis; Yooseefi eta, "Xoossai tumuppe inttena maaddanau yaana; he wode intte ta meqettaa ha sohuwaappe pude inttenaara ekkidi biite" yaagidi odi wottiis. 20Eti Sukkotappe denddidi bazzuwaa doonan de7iya Etaaman uttidosona. 21GODAI eti gallassikka qammikka hemettana mala, gallassan eta ogiyaa bessanau shaaraa tuussan, qammi etau poo7issanau tamaa tuussan eta kaalettiis. 22Gallassi shaaraa tuussai woikko qammi tamaa tuussai asaa sinttappe kichchibeenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\