Exodus 15

1He wode Muuseenne Israa7eela asai ha mazamuriyaa GODAAYYO yexxidosona; "Bonchchuwan i keehi xoqqu xoqqu giido gishshau, taani GODAAYYO mazamuriyaa yexxana. Paraanne paraa toggidaagaa abban oliis. 2GODAI ta wolqqaanne ta mazamuriyaa; i tana ashshiyaagaa gidiis. I ta Xoossaa; taani a sabbana. I ta aawaa Xoossaa; taani a xoqqu xoqqu oottana. 3GODAI olanchcha; a sunttaikka GODAA. 4Gibxxe kawuwaa para gaaretanne a olanchchata abban oliis. Gibxxe kawuwaa halaqati, ubbaappe aadhdhi lo77iyaageeti Zo7o Abban muukettidosona. 5Ciimma haattai eta kammiis; eti shuchchadan ciimman mitettidosona. 6"Abeet GODAU, ne ushachcha kushee wolqqan goobidaagaa; GODAU, ne ushachcha kushee morkkiyaa mentterettiis. 7Ne bonchchuwaa gitatettan nenaara gaaddetidaageeta oladasa. Ne eexxiya hanqquwaa neeni yeddin, i eta daladan miis. 8Ne siiriyaara kiyiya shemppuwan haattai doorettiis. Goggiya haattainne godadan minni eqqiis; ciimma haattati abbaa gomppan irkkidi minnidosona. 9"Morkkee ceeqettiiddi, 'Taani eta yedettada oiqqana. Taani eta aquwaa shaakkada, ta koyidobaa ubbaa ekkana. Taani ta bisuwaa shoddada, eta xaissana' yaagidi ceeqettiis. 10SHin neeni eta ne shemppuwan punnin, abbai eta kammiis. Eti wolqqaama haattan irssaasiyaa giyo biratai mitettiyoogaadan mitettidosona. 11Abeet GODAU, Xoossatu giddon ne malai oonee? Geeshshatettan bonchchettiyaabi, bonchchuwan yayettiyaabi, garamiyaabaa oottiyaabi ne malai oonee? 12Neeni ne ushachcha kushiyaa miccin, biittai eta mittiis. 13"Neeni wozido asaa aggenna ne siiquwan kaalettana. Neeni ne wolqqan eta neeni de7iyo geeshsha sohuwaa gelissadasa. 14Kawotettati hegaa siyidi kokkoridosona. Pilisxxeema biittaa asatikka maareti oiqqidobaadan un77ettidosona. 15He wode Eedooma biittaa halaqati dagammidosona. Moo7aaba biittaa haariyaageeta yashshai kokkorssiis. Kanaane asati maashidosona. 16Dagamainne yashshai eta oiqqiis. Abeet GODAU, eti ne wolqqaa gitatettaa be7idi, ne asai aadhdhana gakkanaassi, neeni wozido asai aadhdhana gakkanaassi, shuchchadan tolettidi eqqidosona. 17Neeni eta ehaada, ne buzo gaden de7iya deriyaa huuphiyan tokkana. Abeet Godau, he sohoi neeni neeyyo de7anau oottido soho. Abeet Godau, he geeshsha sohoi neeni ne kushiyan minttada essido soho. 18GODAI merinaappe merinau kawotana" yaagidi yexxidosona. 19Gibxxe kawuwaa parati, a para gaaretinne a paraasati abban gelido wode, GODAI eta bolli abbaa haattaa guyye zaaridi eta bolli ehiis; shin Israa7eelati abbaa gidduwaara mela biittaara hemettidi biidosona. 20Aaroona michchiyaa, hananabaa yootiya Miiriyaama karaabiyaa ekkaasu; maccaasai ubbai karaabiyaa baqqiiddinne yexxiiddi o kaallidosona. 21Miiriyaama etayyo mazamuriyaa yexxaidda, "GODAI keehi xoqqu xoqqu giido gishshau, ayyo yexxite. Paraanne paraa toggidaagaa i abban oliis" yaagada yexxaasu. 22Hegaappe guyyiyan Muusee Israa7eela Zo7o Abbaappe kaalettin, eti Suura giyo bazzuwaa biidosona. He bazzuwan eti haatta demmennan heezzu gallassaa hemettidosona. 23Eti Maara giyoosaa gakkido wode, Maara haattai camo gidido gishshau, uyana danddayibookkona; hegaa gishshau, he sohoi Maara geetettiis. 24Hegaa gishshau, asai, "Nuuni ai uyanee?" yaagidi Muuse bolli zuuzummiis. 25Zuuzummin Muusee GODAAYYO waassiis; waassin GODAI a issi mitta bessiis; Muusee he mittaa haatta giddo olin, haattai mal77iis. Yan GODAI etau awaajuwaanne higgiyaa kessiis; yan GODAI eta paacciis. 26I eta hagaadan yaagiis; "GODAI intte Xoossai odiyoobaa minttidi siyikkonne a aifiyaa sinttan likkebaa oottikko, intte a azazuwaa ezggikkonne a awaajuwaa ubbaa naagikko, taani Gibxxetu bolli ehiido harggiyaappe issuwaanne intte bolli ehiikke; aissi giikko, taani inttena pattiya GODAATTENNE" yaagiis. 27Hegaappe eti Elaama biitti yiidosona; yan tammanne naa77u haatta pulttotinne laappun tammu zambba mittati de7oosona. Eti yan haattaa doonan uttidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\