Exodus 16

1Gibxxeppe kiyido naa77antto aginan, tammanne ichchashantto gallassan Israa7eela asaa maabarai kumettai Eliimappe denddidi, Eliimappenne Siinaappe gidduwan de7iya Siinaa giyo bazzuwaa yiis. 2Israa7eela asaa maabarai ubbai bazzuwan Muuse bollinne Aaroona bolli zuuzummidosona. 3Israa7eelati eta, "Nuuni Gibxxe biittan GODAA kushiyan haiqqidaa gidorkkoniishsha! Yan nuuni nuugaa ashuwaa keriyaa yuuyi aadhdhi uttidi, nuuni koyido qumaa ubbaa miida; shin intte nuna kessidi, ha geeshsha yaa7aa ubbaa namisan woranau bazzo ehiideta" yaagidosona. 4Yaagin GODAI Muusa, "Taani intteyyo saluwaappe oittaa bukissana; asai ubba gallassikka kiyidi, hachchi hachchissi gidiyaagaa xalaalaa maxanau koshshees. Asai ta azazuwaa kaalliyaakko kaallennaakko taani eta hegan paaccana. 5Usuppuntta gallassi eti haroode maxiyoogau naa77u kushiyaa maxidi, kattona" yaagiis. 6Hegaa gishshau, Muuseenne Aarooni Israa7eela asa ubbaayyo, "Inttena Gibxxe biittaappe kessidaagee GODAA gidiyoogaa omarssi intte erana; 7qassi GODAA bonchchuwaa maallado intte be7ana; aissi giikko, a bolli intte zuuzummidoogaa i siyiis; intte nu bolli zuuzummanau nuuni oonee?" yaagidosona. 8Hegaappe guyyiyan Muusee, "I intteyyo maanau omarssi ashuwaa immiininne intte koyiyo oittaa ubbaa intteyyo maallado immin, i GODAA gidiyoogaa intte hegan erana. Aissi giikko, intte a bolli zuuzummidoogaa i siyiis. Nuuni oonee? Intte nu bolli zuuzummekketa; intte GODAA bolli zuuzummeeta" yaagiis. 9Muusee Aaroona, "Neeni Israa7eela asaa maabara ubbaa, 'GODAI intte zuuzunttaa siyido gishshau, GODAA sintti haa shiiqite' yaaga" yaagiis. 10Aarooni Israa7eela asaa maabara ubbau haasayissishin, eti bazzuwaakko simmidi xeellidosona; hegan GODAA bonchchoi shaara giddon qoncciyaagaa be7idosona. 11GODAI Muusa, "Taani Israa7eelatu zuuzunttaa siyaas; neeni etayyo, 'Omarssan ashuwaa intte maana; maallado oittaa intte kallana; he wode intte taani GODAA intte Xoossaa gidiyoogaa erana' yaagada yoota" yaagiis. 13He gallassi omarssan kuraachchoti yiidi, Israa7eela asai de7iyoosaa maayidosona; qassi maallado eta dunkkaanetu yuushuwan xaazai xaazaa bolli yekekki uttiis. 14Xaazai xaskkido wode, sa7an wodhdhida shachcha misatiya burcce poqoi bazzo biittaa bollan beettiis. 15Israa7eelati hegaa be7ido wode, eti issoi issuwaa, "Hagee aibee?" yaagidosona. Aissi giikko, eti i aibakko eribookkona. Yaatin Muusee eta, "Intteyyo maanau GODAI immido oittai hagaa. 16GODAI hagaadan yaagidi azaziis; 'Asai issoi issoi baayyo maanau koshshiyaagaa keenaa shiishsho; intte dunkkaane giddon de7iya asai huuphiyan huuphiyan naa77u litiro gidiyaagaa ekkite' yaagiis" yaagiis. 17Israa7eelati Muusee etau yootidoogaadan oottidosona; issoi darissidi, issoi guuttidi shiishshidosona. 18SHiishshidi eti litiruwan makkido wode, darissidi shiishshidaagau palahibeenna; guuttaa shiishshidaagau paccibeenna; ubbaikka huuphiyan huuphiyan bau miyoogaa keenaa shiishshiis. 19Hegaappe guyyiyan Muusee eta, "Ooninne appe wonttossi ashshoppo" yaagiis. 20Gidikkonne etappe issooti issooti Muusee yootiyoogaa ekkennan aggidi, attaa maallado gakkanau wottidosona; wottidoogee guxunidi xinqqiis. Hegaa gishshau, Muusee eta hanqqettiis. 21Maallado maallado asai ubbai baayyo koshshiyaagaa shiishshiis; awai michchiyo wode sa7an attidaagee seeri aggiis. 22Usuppuntta gallassan eti kaseegau naa77u kushiyaa shiishshoosona; issi issi asau oiddu litiro keenaa giyoogaa. Yaatin maabaraa halaqati yiidi hegaa Muuseyyo yootidosona. 23Yootin i eta, "GODAI azazidoogee hagaa; wonttoi shemppo gallassa, GODAASSI geeshsha Sambbata. Hegaa gishshau, intte uukkiyoobaa uukkite; intte doissiyoobaanne doissite; palahidaagaa wonttossi ashshite" yaagiis. 24Hegaa gishshau, eti Muusee azazidoogaadan wonttossi wottidosona; wottin xinqqibeenna woikko guxunibeenna. 25"Hachchi miite; aissi giikko, hachchi GODAA Sambbata; intte a hachchi dembban demmekketa. 26Intte usuppun gallassan a shiishshanau danddayeeta; shin laappuntta gallassai Sambbata. Sambbatan aibinne de7enna" yaagiis. 27Yaaginkka laappuntta gallassan issi issi asai shiishshanau kiyiis; shin eti ainne demmibookkona. 28GODAI Muusa, "Ta azazotanne ta higgeta naagiyoogaa aude gakkanaassi ixxuuteetii? 29GODAI intteyyo Sambbataa immidoogaa akeekite; usuppuntta gallassan i intteyyo naa77u gallassa oittaa immiyoogee hegaa gishshaassa. Laappuntta gallassi ubbai ba de7iyoosan de7iyoosan takko; ooninne kare kiyoppo" yaagiis. 30Hegaa gishshau, asai laappuntta gallassan shemppiis. 31Israa7eela asai he oittaa mannaa giidi sunttiis. Mannai deebbo aifedan bootta; eessaara uukkido lichchakkodan mal77ees. 32Muusee Israa7eela asaa, "GODAI azazidobai hagaa; 'Taani inttena Gibxxe biittaappe kessido wode, bazzon mizido oittaa eti be7ana mala, mannaappe naa77u xaasa gidiyaagaa intte yaana yeletaassi ashshi wottite' yaagidi azaziis" yaagiis. 33Yaagin Muusee Aaroona, "Issi xaaro ekkada naa77u litiro kumetta mannaa an qola; yaatada yaana yeletaassi minjjettana mala, GODAA sinttan wotta" yaagiis. 34GODAI Muusa azazidoogaadan minjjettana mala, Aarooni mannaa GODAA sinttan wottiis. 35Israa7eelati bantta de7iyo biittaa yaana gakkanaassi oitamu laittaa mannaa miidosona; eti Kanaane biittaa zawaa gakkana gakkanaassi mannaa miiddi de7idosona. 36He wode asai makkiyo erettida miishshai laatamanne naa77u litiro oiqqees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\