Exodus 17

1Israa7eelatu maabara ubbai GODAI azazidoogaadan, issi sohuwaappe hara sohuwaa yuuyiiddi, Siinaa Bazzuwaappe denddidi biidi, Rafiidima giyo sohuwan uttidosona. SHin asai uyanau haatti he sohuwan xayiis. 2Xayin eti Muuseera ooyettidi a, "Nuuyyo uyanau haatta imma" yaagidosona. Yaagin Muusee zaaridi, "Intte tanaara aissi ooyetteetii? GODAA intte aissi paacceetii?" yaagiis. 3SHin asai yan haattaa saamettidi, Muuse bolli zuuzummidosona. Eti a, "Neeni nuna, nu naatanne nu mehiyaa saamuwan woranau Gibxxeppe kessada pude aissi ehaadii?" yaagidi Muuse bollan zuuzummidosona. 4Yaanin Muusee, "Taani ha asaa waatoo? Eti tana shuchchan caddana hanoosona" yaagidi GODAAKKO waassiis. 5GODAI Muusa, "Neeni asaappe sinttau hemetta; Israa7eela asaa cimatuppe nenaara efa; ini neeni Naile SHaafaa haattaa shocido gatimaa ne kushiyan oiqqada ba. 6Taani Siinaa Deriyaa zaallaa bolli ne sinttan eqqana; neeni he zaallaa shoca; asai uyanau appe haattai kiyana" yaagiis. Muusee Israa7eela cimatu sinttan hegaadan oottiis. 7Israa7eelati, "GODAI nu giddon de7iiyye de7ennee?" yaagidi ooyettido gishshaunne GODAA paaccido gishshau, he sohuwaa Masaahanne Mariiba giidi sunttiis. 8Amaaleeqati yiidi, Rafiidiman Israa7eelatuura olaa gaittidosona. 9Muusee Yaasa, "Neeni nuuyyo asaa doorada, kiyada Amaaleeqatuura oletta; taani wontto Xoossaa gatimaa oiqqada, keraa huuphiyan eqqana" yaagiis. 10Yaagin Yaasu Muusee giidoogaadan, Amaaleeqatuura olettiis. Muusee, Aarooninne Huuri keraayyo huuphiyaa kiyidosona. 11Muusee ba kushiyaa dentti gam77ido keenan ubban Israa7eelati xoonoosona; shin i ba kushiyaa ziqqissido wode Amaaleeqati xoonoosona. 12Muuse kushee arggaacido wode, eti shuchchaa ekki ehiidi, Muusa a bolli utissidosona. Aarooninne Huuri issoi issi baggaara issoi hinkko baggaara gididi, a kushiyaa sitti oottidi oiqqidosona. Yaatin awai wullana gakkanaassi a kushee sitti giidi takkiis. 13Hegaa gishshau, Yaasu Amaaleeqatu olanchchata bisuwan xooniis. 14Hegaappe simmin, Muusa GODAI hagaadan yaagiis; "Hagee ubbaton hassayettana mala hagaa xaafa. Yaatada Yaasa sissennan aggoppa; aissi giikko, saloppe garssan taani Amaaleeqa asata ciraara xaissana" yaagiis. 15Muusee yarshshuwaa yarshshiyoosaa keexxidi, "GODAI ta Banddiraa" giidi sunttiis. 16I hagaadan yaagiis; "Kusheti pude GODAA kawotaa araataakko denddidosona; yeletaappe yeletaa gakkanaashinkka GODAI Amaaleeqatuura olettana" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\