Exodus 18

1Midiyaama biittaa qeesee, Muuse bolloi Yatiroi, GODAI Muuseyyoonne a asaa Israa7eelayyo oottidobaa ubbaanne GODAI Israa7eela Gibxxeppe kessidobaa siyiis. 2He wode Muuse bolloi, Yatiroi, Muusee yeggidi biido a keettaayyiyo Xippaaronne i naa77u naata ehiis. 3Etappe issuwaa sunttai Gershshooma; aissi giikko, Muusee, "Taani asa biittan bete gidaas" yaagiis. 4Naa77anttuwaa sunttai El77aazara; aissi giikko, i, "Ta aawaa Xoossai tana maaddidaagaa; i tana Gibxxe kawuwaa bisuwaappe ashshiis" yaagiis. 5Muuse bolloi Yatiroi a attuma naatuuranne a keettaayeera Xoossaa deriyaa matan de7iya Muusekko yiis. 6I Muusa, "Taani, ne bolloi Yatiroi, ne keettaayeeranne i naa77u naatuura neekko yais" yaagidi akko kiitti wottiis. 7Hegaa gishshau, Muusee ba bolluwaara gaittanau kiyidi, ayyo ziggidi a yeriis. Eti issoi issuwaa sarotidi, dunkkaane giddo gelidosona. 8GODAI Israa7eela asaa gishshau, kawuwaa bollinne Gibxxetu bolli oottido ubbaa, ogiyan eta gakkida daafuraabaa ubbaanne GODAI eta ashshidobaa Muusee ba bolluwaayyo yootiis. 9Israa7eela asaa Gibxxetu kushiyaappe ashshanau GODAI oottido lo77o oosotubaa siyidi, Yatiroi ufaittiis. 10Ufaittidi, "Inttena Gibxxetu kushiyaappenne kawuwaa kushiyaappe ashshida GODAI, Gibxxetu kushiyaappe asaa kessi ekkidaagee, i galatetto. 11GODAI hara Xoossatuppe ubbaappe gooba gidiyoogaa taani ha77i erais; aissi giikko, i hagaa Israa7eela asaassi iitidaageetussi oottiis" yaagiis. 12Hegaappe guyyiyan Yatiroi, Muuse bolloi, xuuggiyo yarshshuwaanne hara yarshshota Xoossaayyo ehiis; Aarooninne Israa7eela cimati ubbai Xoossaa sinttan Muuse bolluwaara oittaa maanau yiidosona. 13Wonttetta gallassi Muusee asaayyo pirddanau uttiis; asai Muuse yuushuwan maalladoppe omarssi gakkanaassi eqqiis. 14Muuse bolloi Muusee asaayyo oottiyoobaa ubbaa be7idi, "Neeni ha asaayyo oottiyoogee hagee aibee? Asai ubbai maalladoppe doommidi omarssi gakkanaassi ne yuushuwan eqqidaashin, neeni nerkka daannadan aissi utta bayadii?" yaagiis. 15Yaagin Muusee ba bolluwaa, "Asai Xoossaa sheniyaa oichchanau taakko yiyo gishshaassa. 16Etayyo yohoi de7ikkokka taakko yoosona; taani issi uraa gidduwaaninne a shooruwaa gidduwan pirddais; Xoossaa awaajuwaanne higgiyaa eta erissais" yaagiis. 17Muuse bolloi, "Hagee neeni oottiyoobai lo77o gidenna. 18Neeninne nenaara de7iya asai daafura xalaalaa daafureeta; ha oosoi neeyyo keehi deexo; neeni hagaa nerkka oottanau danddayakka. 19Ane ha77i taani yootiyoogaa siya; taani nena zorana; Xoossai nenaara gido. Neeni ha asaa gishshaa Xoossaa sintti aadhdha; neeni eta yohuwaa Xoossaakko eha. 20Awaajuwaanne higgiyaa eta neeni tamaarissa; eti de7ana maaraanne oottana oosuwaa ubbaa eta bessa. 21Qassi asaa ubbaa giddon danddayiya asata, Xoossaayyo yayyiyaageeta, ammanettidaageetanne mattaayiyaa miyoogaa ixxiyaageeta doora. Doorada etappe asaayyo shaalaqata, mato halaqata, hamssaalaqatanne assiraalaqata oottada suntta. 22Eti ubba wode asaayyo pirddona; shin waayissiya yoho ubbaa neekko ehona; waayissenna yoho ubbaa eti wurssona. Eti nenaara shaakkiyo gishshau, toohoi neeyyo kawuyyana. 23Neeni hegaadan oottikkonne hagee Xoossaa shene gidikko, neeni danddayana. Qassi ha asai ubbaikka ba allaallee polettin, ba soo ba soo baana" yaagiis. 24Muusee ba bolluwaa qaalaa siyiis; i giidobaa ubbaakka oottiis. 25Muusee Israa7eela ubbaa giddoppe danddayiya asata dooriis; dooridi asaa kaalettiya shaalaqata, mato halaqata, hamssaalaqatanne assiraalaqata oottidi sunttiis. 26Sunttin eti asaayyo ubba wode pirddidosona; eti banttana deexxida yohuwaa Muusekko ehiidosona; shin deexxenna yoho ubbaa eti wurssidosona. 27Hegaappe guyyiyan Muusee ba bolluwaa moissiis; moissin Yatiroi ba biitti simmiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\