Exodus 2

1He wode issi Leewa qommo gidiya bitanee Leewa maccaasa issinniyo ekkiis; 2ekkin a abbe ixettada attuma na7aa yelaasu. Na7ai meraa lo77o na7a gidiyoogaa a be7ada, heezzu agina qosaasu. 3SHin a hegaappe daruwaa qosanau danddayennaagaa erada, ceeccaappe keeshiyaa ayyo daddaasu; daddada renjjiyaaninne shidan meeshada, na7aa a giddon wottaasu; wottada Naile SHaafaa giyo haattaa doonan maqaa giddon wottaasu. 4A michchiyaa i haniyoobaa be7anau haahuwan eqqaasu. 5Gibxxe kawuwaa na7iyaa bollaa meecettanau Naile SHaafaa giyo shaafaa wodhdhaasu; i macca ashkkaratinne haattaa doonan yaa haa hemettoosona; a keeshiyaa maqaa giddon be7ada, baada ekkada yaana mala ba ashkkariyo kiittaasu; 6keeshiyaa pogada, he guutta na7aa be7aasu. Be7iyo wode i yeekkees; yeekkin a ayyo qarettaasu; a, "Hagee Ibraawetu guutta naatuppe issuwaa" yaagaasu. 7He wode a michchiyaa kawuwaa na7iyo, "Neeyyo ha na7aa xanttanau Ibraawe maccaasa issinno ehaanau boo?" yaagada oichchaasu. 8Yaagin a, "Ee, ba" yaagaasu. Yaagin na7iyaa baada, he na7aa aayyiyo ehaasu. 9Kawuwaa na7iyaa he maccaasiyo, "Ha na7aa efaada, taayyo xanttashsha; taani neeyyo damoozaa qanxxana" yaagaasu. Yaagin maccaasiyaa na7aa efaada, xanttaasu. 10Na7ai diccin, kawuwaa na7eekko a ehaasu; i iyyo na7a gidiis; "Taani haattaappe a kessaas" gaidda, a Muusa sunttaasu. 11Muusee diccidi gitaa gididi, issi gallassi ba asai de7iyoosaa biis; biidi eti deexo ooso oottishin eta xeelliis. Gibxxe biittaa asa issoi a asatuppe, Ibraawetuppe issuwaa wadhdhishin be7iis. 12I yaa haa xeellin, ooninne bainnaagaa be7idi, he Gibxxe bitaniyaa woriis; woridi shaaheeta giddon qottiis. 13Wonttetta gallassi kiyidi, naa77u Ibraaweti warettiyaageeta be7iis. Naaqqidaagaa i, "Neeni ne lagge gidiya Ibraawiyaa aissi dechchai?" yaagidi oichchiis. 14Oichchin he bitanee, "Nena nu bolli haariyaagaanne daanna ootti sunttidai oonee? Neeni he Gibxxe bitaniyaa woridoogaadan, tanakka worana qoppaiyye?" yaagiis. Muusee he wode, "Taani oottidobai erettiichchiis" yaagi qoppidi yayyiis. 15Kawoi hagaa siyido wode, Muusa woranau koyiis; shin Muusee kawuwaappe baqatidi, Midiyaama biittan de7anau biis; biidi haatta ollaa doonan uttiis. 16He wode Midiyaama qeese issuwaayyo laappun macca naati de7oosona; eti bantta aawaa dorssata haattaa ushshanau wonggiriyan haattaa duuqqi kunttanau yiidosona. 17Henttanchchati yiidi macca naata yedettidosona; shin Muusee denddi eqqidi, eta ashshiisinne eta dorssata haattaa ushshiis. 18Eti bantta aawaa Yatirokko yiido wode, "Hachchi waani eesuwan yiidetii?" yaagidi oichchiis. 19Oichchin eti zaaridi, "Gibxxe biittaa asa issoi nuna henttanchchatuppe ashshiis; i nuuyyo haattaakka duuqqidi dorssaa wudiyaa ushshiis" yaagidosona. 20Yaagin i ba macca naata, "Yaatin i awan de7ii? Intte he bitaniyaa aissi aggi bayidetii? Ane a xeesidi, miyoobaa shoobbite" yaagiis. 21Muusee he bitaniyaara yan de7anau maayiis; bitaneekka ba na7iyo Xippaaro Muuseyyo machcho oottidi immiis. 22Xippaara attuma na7aa yelin, Muusee a, "Taani asa biittan bete gidaas" yaagiiddi, Gershshooma sunttiis. 23Daro laittaappe guyyiyan, Gibxxe kawoi haiqqiis. Israa7eelati bantta ailletettaappe oolidosonanne waassidosona; bantta ailletettaappe eti waassido waasoi pude Xoossaakko gakkiis. 24Xoossai eta ooliyaa siyidi, i Abrahaamaara, Yisaaqaaranne Yaaqoobaara maacetto maachchaa hassayiis. 25Hegaa gishshau, Xoossai Israa7eelata xeellidi etau qoppiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\