Exodus 20

1Xoossai ha qaalata ubbaa hagaadan yaagidi haasayiis; 2"Nena Gibxxeppe ailletettaa biittaappe kessida GODAI ne Xoossai tanattennee. 3"Taappe attin, hara xoossassi goinnoppa. 4"Bolla saluwan de7iyaabaa, woikko garssa sa7an de7iyaabaa, woikko sa7aappe garssan haatta giddon de7iyaabaa aibanne malatissada neeyyo goinniyo misileta kessoppa. 5Etayyo hokkoppa woikko etayyo goinnoppa. Aissi giikko, taani, GODAI ne Xoossai qanaatiya Xoossaa; tana ixxiyaageeta aawatu nagaraa gishshau, naata heezzantto yeletaanne oiddantto yeletaa gakkanaassi qaxxayiyaagaa. 6Qassi tana siiqiyaanne ta azazuwaa naagiya sha7atussi siiquwaa bessiya Xoossaa. 7"Xoossaa ne GODAA sunttaa hadan denttoppa; aissi giikko, GODAI ba sunttaa hadan denttiyaagaa qaxxayana. 8"Geeshsha oottada, Sambbata gallassaa naaga. 9Neeni oottiyo ooso ubbaa usuppun gallassatun ootta. 10SHin laappuntta gallassai GODAAYYO, ne Xoossaayyo Sambbata. He gallassi aiba oosonne oottoppa; neeni, woikko ne attuma na7ai, woikko ne macca na7iyaa, woikko ne ashkkarai, woikko ne ashkkariyaa, woikko ne miizzai, woikko ne karen de7iya betee he gallassan aiba oosokka oottoppite. 11Aissi giikko, usuppun gallassaa giddon GODAI salota, sa7aa, abbaanne eta giddon de7iya ubbaa medhdhiis; shin laappuntta gallassan shemppiis. Hegaa gishshau, GODAI Sambbata gallassaa anjjiisinne geeshshiis. 12"GODAI ne Xoossai neeyyo immiyo biittan ne baree aduqqana mala, ne aawaanne ne aayyiyo bonchcha. 13"Asa woroppa. 14"SHaaramuxoppa. 15"Wuuqqoppa. 16"Ne shooruwaa bollan wordduwaa markkattoppa. 17"Ne shooruwaa keettaa amottoppa; ne shooruwaa keettaayyiyo, woikko a ashkkaraa, woikko a ashkkariyo, woikko a booraa, woikko a hariyaa, woikko ayyo de7iyaabaa aibanne amottoppa" yaagiis. 18Asai ubbai dadai xuuqqiyoogaanne wolqqanttai wolqqammiyoogaa be7iis; malkkataa waasuwaa siyiis; qassi deree cuwattiyoogaakka be7iis; be7idi asai yashshaa kokkoriiddi, haahuwan eqqiis. 19Eti Muusa, "Neeni nuuyyo haasaya; nuuni siyana; shin nuuni haiqqennaadan, Xoossai nuuyyo haasayoppo" yaagidosona. 20Muusee asaa, "Xoossai inttena paaccanau, nagaraa intte oottenna mala, a yashshai intte wozanan de7anaadan, i yiido gishshau yayyoppite" yaagiis. 21Asai haakkidi eqqidaashin, Xoossai de7iyoosaa sikkida xumaakko Muusee shiiqiis. 22Hegaappe guyyiyan, GODAI Muusa, "Israa7eela asaayyo hagaadan yaagada yoota; 'Taani saluwaappe intteyyo haasayidoogaa intte intte huuphen be7ideta. 23Ta matan ai eeqanne oottoppite; bira eeqa woikko worqqa eeqa intteyyo oottoppite. 24Neeni taayyo yarshshuwaa yarshshiyoosaa urqqaappe medhdha; medhdhada ne xuuggiyo yarshshuwaa, ne atotettaa yarshshuwaa, ne dorssatanne ne boorata a bolli yarshsha. Ta sunttai hassayettana mala, taani oottiyo soho ubban neekko yaada, nena anjjana. 25Neeni taayyo yarshshuwaa yarshshiyoosaa shuchchaappe keexxikko, masettida shuchchaappe keexxoppa; aissi giikko, neeni massiyo miishshan a bochchikko, ne a tunissaasa. 26Ta yarshsho sohuwaa pude gayyiyan kiyiyoogaa keena xoqqan gimbboppa; aissi giikko, neeni kiyiyo wode, ne kalloi beettana' yaagada yoota.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\