Exodus 21

1"Neeni etayyo immana higgee hagaa. 2Neeni Ibraawe ailliyaa shammikko, i neeyyo usuppun laittaa ootto; shin laappuntta laitti i ainne qanxxennan, ailletettaappe coo kiyidi bo. 3I barkka yiidabaa gidikko barkka bo; ba keettaayeera yiidabaa gidikko, a keettaayyiyaakka aara bu. 4A godai ayyo machcho immidabaa gidikkonne machchiyaa ayyo attuma naata woikko macca naata yelidabaa gidikko, he maccaasiyaanne i naati a godaabaa; i barkka kiyidi bo. 5SHin he aillee, 'Taani ta godaa, ta keettaayyiyoonne ta naata siiqais; taani ailletettaappe kiyikke' yaagikko, 6a godai a pirddiyaageetu sintti aatto; hegaappe guyyiyan pengge woikko pengge qosilettaakko a efiidi, a haittaa goottan lukko. Simmi i ba de7o laitta ubban ayyo aille gidana. 7"Asi ba macca na7iyo ailletettau baizzikko, attuma ailleti ailletettaappe kiyiyoogaadan a kiyuppu. 8A bana dooridi efiida godaa lo77ana xayikko, godai o wozissanau koshshees. I iyyo ammanettibeenna gishshau, o allagau baizzanau ayyo maati baawa. 9I o ba na7aayyo immanau doorikko, macca na7assi bessiyaabaa iyyo ootto. 10I baayyo hara maccaasa ekkikko, koiro maccaaseessi i qumau, i maayuwau woikko i inddau bessiyaabaa iyyo pacissoppo. 11I ha heezzubata iyyo immana xayikko, ainne miishsha qanxxennan ailletettaappe kiyada bu. 12"Asa shocidi woriya asa tumuppe woranau bessees. 13SHin eriiddi gidennan i woriyo wode, taani, Xoossai co77u giidobaa gidikko, i baqatanasaa intteyyo taani giigissana. 14SHin asi halchchidi eriiddi hara asa worikko, he aawa ta yarshsho sohuwaappe diggada, hara sohuwan wora. 15"Ba aawaa woikko ba aayyiyo dechchiya uri ooninne tumuppe haiqqo. 16"Asa wolqqan oiqqidi baizziya uri woi wolqqan oiqqido asi a kushiyan beettido asi haiqqanau bessees. 17"Ba aawaa woikko ba aayyiyo cayiyaagee haiqqo. 18"Naa77u asati ooyettikko, issoi hinkkuwaa shuchchan caddikko woikko bubbuxikko, he deshettidaagee haiqqennan attidabaa gidikkonne harggidi hiixan pe7ikko, 19denddidi guufiyaara kare heeran hemettikko, he dechchidaagee qaxxayettennan attees; gidikkonne i a oosuwaa teqqido gishshau, miishshaa qanxxanaunne a pattanau xallanau koshshees. 20"Asi ba attuma ailliyaa woikko macca ailliyo gatiman shocikkonne hegaa gaasuwan i a kushiyan haiqqikko, shocidaagee qaxxayettanau bessees. 21SHin he deshettidaagee issi woikko naa77u gallassaara denddikko, he aillee a miishsha gidiyo gishshau, i qaxxayettenna. 22"Naa77u asati issoi issuwaara warettiiddi abbe ixeta maccaasiyo dechchikkonne a boshettikko, hegaappe hara iita deshetti xayikko, he maccaasee azinai oichchidobaanne daannati pirddidobaa aibanne qanxxo. 23SHin iyyo deshettai darikko, shemppoi haiqqikko shemppo, 24aife gishshaa aife, achcha gishshaa achcha, kushe gishshaa kushe, toho gishshaa toho, 25xuussa gishshaa xuussa, masuntta gishshaa masuntta, qoo7o gishshaa qoo7o ekkanau koshshees. 26"Issi asi ba attuma ailliyaayyo woikko macca ailleeyyo aifiyaa baqqidi toissikko, he aifiyaa gishshau ailletettaappe kessi yeddo. 27Hegaadankka, ba ailliyaa achchaa woikko ba aillee achchaa menttikko, he achchaa gishshau ailletettaappe kessi yeddo. 28"Boori maccaasa woikko attumaasa qaicidi worikko, he boorai shuchchan cadettidi haiqqo; a ashoi meetettoppo. SHin booraa godai qaxxayettoppo. 29SHin boorai kasekka qaiciyo meezee de7iyoogaa gidin, asai a godau yooti wottidaashin, a godai qachchennan ixxin, boorai attuma asa woikko macca asa worikko, he boorai shuchchan cadettidi haiqqo; qassi a godaikka haiqqo. 30SHin i gumiyaa qanxxanaadan oishettikko, eti oichchidobaa aibanne qanxxidi, ba shemppuwaa wozo. 31Boorai attuma na7a woikko macca na7a qaicidi worikkokka, pirddai issi mala gido. 32Boorai attuma ailliyaa woikko macca ailliyo qaicidi worikko, booraa godai ailliyaa godaassi hasttamu xaqara biraa gumiyaa qanxxo. Boorai shuchchan cadettidi haiqqo. 33"Issi asi olla qum77uwaa pogirggikko, woikko olla bookkidi qum77ennan aggikko, boori woikko haree he ollan wullikko, 34he ollaa godai mehiyaa waagaa qanxxo. I a godaassi waagaa qanxxidi, haiqqida mehiyaa bau ekko. 35"Issi asa boori haraa booraa qaicidi worikko, paxa booraa baizzidi, a waagaanne haiqqida booraa likkiyan shaakki ekkona. 36SHin he boorai qaiciyaagaa gidiyoogee kaseti erettishin, a godai a qachchennan aggidabaa gidikko, a godai boora qanxxo. Qanxxidi he haiqqidaagaa bau ekko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\