Exodus 22

1"Issi asi boora woikko dorssa wuuqqidi shukkikko, woikko baizzikko, booraa gishshaa ichchashu boorata, dorssaa gishshaa oiddu dorssata qanxxo. 2"Kaisoi keetta bookkiiddi ohettikkonne shocettidi haiqqikko, shocidaagee suuttaa gussidoogau oishettenna. 3SHin hegee xalqqee doliichchin hanikko, i he gukkida suuttaa acuwan oishettees. Kaisoi ba wuuqqidobaa zaaro; shin ayyo aibakko xayikko, ba wuuqqidobaa zaaranau i baizetto. 4I wuuqqido mehee paxa de7iiddi a kushen beettikko, boora, woikko hare, woikko dorssa gidikkokka, i ba wuuqqidoogaa naa77u kushe aattidi qanxxo. 5"Issi asi ba mehiyaa dembban woikko woiniyaa turaa giddon heemmishin, mehee shunchchidi hara asa shooqaappe miikko, i ba shooqaappe woikko ba woiniyaa turaappe ubbaappe lo77iyaabaa afilaamaa qanxxo. 6"Xaragi denddidi agunttaa buuraara laa7idi, dooriyan de7iya kattaa, woikko equwan de7iya kattaa, woikko goshshaa muleera miyaabaa gidikko, koiro xaragaa oittida bitanee afilaamaa qanxxo. 7"Issi asi biraa woikko hara miishshaa naagissanau ba shooruwaassi hadara immidaashin, shooruwaa sooppe he miishshai wuuqettikkonne kaisoi ohettikko, kaisoi he miishshaayyo naa77u kushe aattidi qanxxo. 8SHin kaisoi beettennan xayikko, keettaa godai pirddiyaageetukko shiiqo; shiiqidi ba shooruwaa miishshaa bolli ba kushiyaa wottibeennaagau caaqqo. 9"Asi ai mootuwankka, boora gaasuwan, woikko hare gaasuwan, woikko dorssa gaasuwan, woikko maayo gaasuwan, woikko hara bayidabaa gaasuwan, 'Hagee tabaa' giidi mootettikko, naa77u baggaikka bantta mootuwaa pirddiyaageetu sintti aattona; pirddiyaageeti mooranchcha giido uri ba shooruwaayyo naa77u kushe aattidi qanxxo. 10"Asi ba shoorossi hare, woikko boora, woikko dorssa, woikko hara mehe naagissanau hadara immin haiqqikko, woikko deshettikko, woikko ooninne be7ennan ambbaanoi efiikko, 11hadaraawai ba shooruwaa mehiyaa bolli ba kushiyaa wottibeennaagau GODAA sinttan caaqqin, eta giddon de7iya yohoi mahettees. He mehiyaa godai caaquwaa ekko; qanxxo immanau koshshenna. 12SHin mehee shooruwaappe wuuqettidabaa gidikko, keettaawaayyo qanxxo. 13He mehiyaa do7i mentterettidi miidobaa gidikko, markka gidanaadan do7ai miishin attidabaappe ekki eho; yaatidi meqerettida mehiyaa gishshaa qanxxoppo. 14"Asi ba shooroppe mehe garxxikkonne a godai bainnasan he mehee deshettikko woikko haiqqikko, he mehiyaa qanxxo. 15SHin a godai aara de7ikko, garxxidaagee qanxxoppo; kerau ekkidobaa gidikko, kerau qanxxiyo miishshai acuwaa qanxxiis. 16"Issi asi azinau giigabeenna geela7iyo cimmidi, iira zin77iyaabaa gidikko, o cilooshidi baayyo machcho ootto. 17I aawai o ayyo immanau kebidi ixxikko, geela7iyo ekkiya urai cilooshiyoogaa keena biraa i aawaayyo immo. 18"Bitiya mishiriyo paxa wottoppa. 19"Meheera zin77iya ooninne haiqqo. 20"GODAA xalaalaayyoppe attin, hara xoossaassi yarshshiya ooninne muleera xayo. 21Betidi yiida asa qohoppite woikko un77oppite; aissi giikko, inttekka Gibxxe biittan bete gididi de7ideta. 22Azinai haiqqido am77iyoonne aawai haiqqido hiyyeesaa un77oppite. 23Intte eta un77in, eti taakko waassikko, 24taani eta waasuwaa tumuppe siyana; he wode ta hanqqoi intte bolli denddana; taani inttena bisuwan wurssana; intte keettaayeti am77e intte naatikka aawu bainnaageeta gidana. 25"Intte giddon de7iya ta asaappe issi hiyyeesau miishsha tal77ikko, miishsha dichchau immiya asadan hanoppite; neeni dichchaa a oichchoppa. 26Neeni issibaa gishshau ne laggiyaa maayuwaa oiqqikko, awai wullennan de7ishin ayyo zaara; 27aissi giikko, i ba bollaa kammiyoogee hinni xalaalaana; harabaa ai maayidi aqanau danddayii? I taayyo waassikko, taani qarettiyaagaa gidiyo gishshau, siyana. 28"Xoossaa bolli cashsha qaalaa haasayoppa, woikko ne deriyaa haariyaagaa qanggoppa. 29Ne kattaa xeeraappenne ne woiniyaa gum77ettaa kumettaappe taayyo yarshshuwaa shiishsha. "Neeni ne attuma naatu giddon bairatiya na7aa taayyo immanau koshshees. 30Miizzaappekka dorssaappekka hegaadan ootta. Eti laappun gallassai gakkanaashin, bantta aayetuura aayetuura takkona; hosppuntta gallassi eta taayyo imma. 31"Intte taayyo geeshsha asa gidanau koshshees; hegaa gishshau, bazzo do7ai mentterettidi worido mehiyaa ashuwaa mooppite; hegaa kanau olite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\